ห้องเรียน พลังแห่งจิต

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต”

เรียนรู้การสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis

 

ขั้นต้นและขั้นกลาง , ขั้นสูง (Certified Hypnotherapist)

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการ ปัญญ์ สเปซ และโครงการกุศลอื่นๆ ของสถาบันฯ

 

ห้องเรียน พลังแห่งจิต เป็นหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อการเข้าใจพลังของจิต การโปรแกรมจิต และการฝึกหัดจิต เพื่อการพัฒนาตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง สัมผัสจริง ผ่านการดูแลตนเองและผู้อื่น

 

ความเข้าใจเกี่ยวกับจิต เหมือนยากและไกลตัว แต่จิตใจเรามีศักยภาพและพลังที่คอยกำหนดการกระทำและชีวิตเราอยู่เสมอมา มีปัจจัยภายนอกและภายในที่คอยโน้มน้าวจิตหรือสั่งจิตกำหนดการคิด ความรู้สึก และการกระทำ การเรียนรู้ “พลังแห่งจิต” เพื่อรู้ทัน และรู้ใช้ คุณสมบัติของจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงและดูแลชีวิตได้ด้วยตัวเราเอง โดยกระบวนการสอนจะทำให้เรื่องเหล่านั้นเข้าใจได้โดยง่ายและได้ลงมือฝึกฝนในชีวิตจริงของตน ผ่านความรู้ด้านพุทธธรรมและการกำกับจิตในศาตร์การสั่งจิตบำบัด

 

การพัฒนาตัวเราด้วยศาสตร์พลังแห่งจิตนี้ สามารถนำไปใช้ในหลากหลายด้านของชีวิต ตั้งแต่การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง การนำปัญญาภายในออกมาชี้ทางแก่ชีวิต การเยียวยาบาดแผลในอดีต การสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้อื่น การฟื้นฟูสุขภาพกายและส่งเสริมการทำงาน ผู้เรียนมิเพียงได้ฝึกสั่งจิตตนเท่านั้น แต่จะยังได้เป็นนักสะกดจิตหรือนักพลังแห่งจิตที่ช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้อื่นได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ของเราอยู่แล้ว แต่ผู้รู้ใช้ย่อมมีโอกาสสร้างสรรค์ได้มากมาย

กำหนดการเปิดรับสมัคร

 

👩🏼‍🏫 ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้นและขั้นกลาง รุ่นที่ 19  :

วันที่ 9 – 10 , 16 – 17 กันยายน 2566 (รวม 4 วัน) ออนไลน์ผ่าน Zoom

 

👨🏻‍🏫  ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง รุ่นที่ 7 :

วันที่ 7 – 8 , 14 – 15 ตุลาคม 2566 (รวม 4 วัน) ออนไลน์ผ่าน Zoom

เวลาเข้าเรียน

 

⏰ การอบรมมีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น. , ช่วงที่ 2 : 12.30 – 14.00 น. และ ช่วงที่ 3 : 15.30 – 17.00 น.

 

เฉพาะวันเสาร์ มีช่วงที่ 4 : 20.00 น. – 21.30 น. เป็นการสอนหรือฝึกในเนื้อหาเสริมเฉพาะผู้เรียนที่สะดวก ไม่บังคับต้องเข้าทุกคน

 

มีการบ้านระหว่างสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่สอง

ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งสี่วัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน ขอสงวนให้ผู้เรียนที่ตรงเวลาและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น 

หัวข้อเนื้อหา ขั้นต้นและขั้นกลาง

สอนรวมกันในคอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” 4 วัน

 

 • ทำความรู้จักการสะกดจิต และแก่นแท้ของการสะกดจิตที่มีอยู่ในชีวิต
 • การสะกดจิตเพื่อการเยียวยา ปลุกพลัง สร้างความเชื่อ และปัญญา
 • การฝึกเพื่อกำกับจิต ด้วยเทคนิค 4 ใจ 1 ไก
 • การสะกดจิตย้อนวัย สำรวจเรื่องราวชีวิตในจิตใต้สำนึก
 • การใช้จินตภาพการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ
 • การฝึกโปรแกรมจิตผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
 • กลไกของจิตกับปมชีวิต
 • การสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ (Past life Regression)
 • การเขียนเพื่อโปรแกรมจิต และร่างสคริปต์การสะกดจิต

หัวข้อเนื้อหา ขั้นสูง

เฉพาะผู้เรียนจบขั้นต้นและขั้นกลางแล้วเท่านั้น

 

 • การบ่มเพาะญาณทัศน์ด้วยการโปรแกรมจิต
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคการสะกดจิตในด้านต่างๆ
 • สิ่งที่ลึกซึ้งกว่าจิตใต้สำนึก
 • การค้นหาสิ่งที่เป็นเป้าหมายทางจิตวิญญาณ
 • การสั่งจิตระลึกถึงอนาคต (Future Life Progression) การสะกดจิตกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ ชีวิตระหว่างภพ (Life Between Life Regression)
 • หลักการความเป็นนักสะกดจิตเพื่อการบำบัดและการช่วยเหลือผู้อื่น
 • การฝึกสะกดจิตเป็นหมู่คณะ
 • ได้รับใบประกาศ Certified Hypnotherapist (C.Ht) เมื่อจบครบสี่วันและผ่านการทดสอบ

กระบวนการสอน

 

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต” เน้นการมีส่วนร่วมและการค้นพบศักยภาพในจิตและกายของตนด้วยตนเอง ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่

 

 • การบรรยายความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับจิตใจ
 • กระบวนการสะกดจิตกลุ่มโดยครูผู้สอนเพื่อสาธิตวิธีการและชวนสำรวจจิตใต้สำนึก
 • การฝึกสะกดจิตตัวเองและเพื่อนร่วมเรียนเพื่อพัฒนาทักษะนักสะกดจิตที่ใช้ประโยชน์กับเรื่องอื่นๆ ได้อีกด้วย
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกัดบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม

ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” จะได้รับใบประกาศ และสิทธิ์ในการเข้าเรียน “Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง” ในอัตราตามบริจาค

ค่าใช้จ่าย

 

✅ ห้องเรียน พลังแห่งจิต : เลือกชำระ 4,200 ถึง 5,700 บาท ต่อคอร์ส ตามกำลังทรัพย์ 

✅ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง  : เลือกชำระ 4,200 ถึง 5,700 บาท ต่อคอร์ส ตามกำลังทรัพย์

 

สามารถชำระผ่านบัญชีธนาคาร QR Code บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ Google Pay โดยรายละเอียดอยู่ในใบสมัคร

 

* เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่สมทบค่าใช้จ่ายมากก็จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

* ขอแบ่งชำระสองงวดทีละกึ่งหนึ่งได้ โดยงวดที่สองจะต้องชำระภายในไม่เกินวันสุดท้ายของการอบรม

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยรายได้จากการจัดกิจกรรมเกือบทั้งหมด โดยไม่พึ่งพาสปอนเซอร์เป็นหลัก อ่านรายละเอียดโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่

www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

การสมัคร

 

กดปุ่มข้างบนเพื่อกรอกใบสมัคร แล้วส่งหลักฐานโอนชำระค่าลงทะเบียนมาทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือเพจเฟสบุ๊ค สถาบันธรรมวรรณศิลป์

* รายละเอียดบัญชีธนาคาร โปรดตรวจสอบในใบสมัคร

ได้ความรู้ ความเข้าใจศาสตร์สะกดจิตมากยิ่งขึ้น ชอบที่อาจารย์เปรียบเทียบการสะกดจิตกับศาสนาพุทธ ทำให้เห็นว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาเค้าให้เปลี่ยนการปรุงแต่งไปเป็นพลังให้ได้ก่อน เค้าถึงจะสามารถพัฒนาต่อไปจนถึงการปล่อยวางเลิกปรุงแต่งได้ จุดนี้ทำให้เห็นคุณค่าของงานที่กำลังจะทำมากๆ ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินของผู้คน (ใช้ประโยชน์จากการปรุงแต่งจนสามารถละการปรุงแต่งได้สักวัน) ได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นจากการได้ฝึกกับเพื่อนแล้วเพื่อนให้ผลตอบรับที่ดี และก็ได้ฟังข้อปรับปรุงจากเพื่อนและอาจารย์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อไป

คุณพวงแก้ว (นุ้ย) นักเรียนรุ่นที่ 16

 

“ตอนแรกคิดว่าการฝึกสะกดจิตตัวเองหรือผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยากและค่อนข้างไกลตัว เมื่อมาเรียนแล้วจึงพบว่าเราสะกดจิตตัวเอง ผู้อื่น และโดนผู้อื่นสะกดจิตตลอดเวลาในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ผ่านทั้งคำพูด การกระทำ และสัญลักษณ์ต่างๆ

“ในห้องเรียนครูโอเล่ได้สอนความเข้าใจหลายๆ อย่างที่คิดว่ายากให้เป็นสิ่งที่ง่ายและจับต้อง เข้าใจได้ง่าย อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมาก อีกทั้งบรรยากาศในห้องเรียนที่อบอุ่น เป็นกันเองของทุกคนที่ร่วมกันเรียนรู้ ทำให้เกิดความสงบ สบาย สนุก วางใจได้โดยง่าย

“ในตอนแรกที่สมัครเข้าใจว่าเป็นการเรียนทฤษฎีที่เป็นรากฐานของการเรียนคอร์สกึ่งออนไลน์ที่เคยลงเรียนมา มีความคิดไปก่อนว่าอาจจะน่าเบื่อ แต่ความเป็นจริงกลับสนุกมาก ครูมีเทคนิคให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติก่อน ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม และเข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนโดยง่าย ทำให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุก และได้รับความรู้เกินกว่าที่คาดไว้ อีกทั้งมีหลายอย่างที่ดีเกิดขึ้นในใจมากมาย”

คุณเจี๊ยบ ผู้เรียนรุ่นที่ 5

วิทยากร

 

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา เป็นผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV และมีโรคเรื้อรัง

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

 • ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากการอบรมจะต้องมีการปฏิบัติเกือบทุกช่วง ดังนั้นจึงขอให้งดเว้นการเรียนคอร์สนี้พร้อมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การขับรถ การทำงาน หรือการเรียนซ้ำซ้อน
 • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่ากรณีใดๆ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ ยกเว้น กรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทางโครงการมีการยกเลิกหรือเต็มจำนวนรับสมัครจะมีการคืนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม

dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit