Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง

Self Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง ฝึกเป็นนาย เหนือความคิด สร้างพลังปลดล็อกใจ ด้วยการโปรแกรมจิต เรียนออนไลน์ 4 วันเต็ม รอบสดทาง Zoom เท่านั้น ค่าลงทะเบียน 2,400 - 3,600 บาท ตามกำลังทรัพย์ เป้าหมายการอบรม ฝึกฝนการโปรแกรมจิตตนเอง ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างแรงจูงใจไปสู่เป้าหมาย การคิดเป็นภาพ บ่มเพาะพลังบวกให้แก่ตนเอง เป็นต้น ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางจิตใจ ผ่านมุมมองการสะกดจิตบำบัด หลักธรรมในพุทธศาสนา เพื่อใช้กลไกเหล่านี้ให้เกิดคุณค่าต่อชีวิต พัฒนาความเป็นนายเหนือกายจิตของตนเอง ด้วยปัญญาความเข้าใจ และสามารถกำกับควบคุมความคิดได้ดีมากยิ่งขึ้น สามารถสะกดจิตตนเองในชีวิตประจำวัน ด้วยการประยุกต์จากแบบฝึกหัดและหลักการที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้ “การเรียนรู้จากคอร์สนี้ ทำให้เข้าใจและเห็นจริงว่า การโปรแกรมจิตให้เป็นระบบ ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเราเอง เพียงรู้เท่าทัน และ ใช้สติกำหนด ความรู้สึก นึกคิดเราเอง ก่อนจะส่งผลไปสู่การกระทำทางกาย วาจา ใจ ช่วยให้เราทำในสิ่งที่ควรทำ และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจได้” คุณปลื้ม รุ่นแรก (ออนไลน์) กระบวนการเรียนรู้ : การอบรมแต่ละวันจะแบ่งออกเป็น 3 คาบ ได้แก่เวลา 9.00 – 10.30 น. , 12.30 – 14.00 น. และ 15.30 – 17.00 น. ผู้เรียนควรเข้าได้ครบทุกคาบและห้ามขาดวันแรก โดยมีแบบฝึกหัดที่ต้องทำในระหว่างคาบของแต่ละวันและก่อนเริ่มการอบรม การเรียนรู้จะเน้นที่การลงมือทำเป็นสำคัญ โดยเน้นย้ำที่การฝึกปฏิบัติซ้ำด้วยตนเอง ควบคู่กับการฟังบรรยาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน กำหนดการ : รุ่นที่ 2 : วันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 มกราคม 2567 รุ่นที่ 3 : วันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 กรกฎาคม 2567 เป็นเวลารวม 4 วัน เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht) ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาวะผู้ต้องขัง และแปลหนังสือ ดอกไม้และความหวัง โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 100 รุ่นในปัจจุบันตารางอบรม (สัปดาห์แรก) 

วันที่ 1 : พื้นฐานการเป็นนายคุมกายและจิต
เรียนรู้หลักการเบื้องหลังการสะกดจิต NLP และการโปรแกรมจิต ความเชื่อมโยงกับหลักธรรม/จิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
 ฝึกฝนเทคนิค อาทิ Autosuggestion, Autogenic, Progressive Muscle Relaxation + Autosuggestion, The Light Switch Technique, Body Test, นิยามที่ทรงพลัง, Be the Background, Focus Changing เป็นต้น 

วันที่ 2 : พัฒนาศักยภาพของสมองและวิธีคิด
เรียนรู้เกี่ยวกับกับดักความคิด การพัฒนาการเรียนรู้ และการอัพเดตความเชื่อ เชื่อมโยงกับหลักธรรม/จิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
 ฝึกฝนเทคนิค อาทิ P.O.W.E.R., Steam of Mind Image, การใช้จินตภาพ, สามพ่อมด, Mind Map In My Mind, การรับมือเสียงในหัว, การโฟกัสอย่างสมบูรณ์, Wallet of memory, ทลายกรอบความเชื่อ, Inner Music, การอ่านโปรแกรมจิต เป็นต้น ตารางอบรม (สัปดาห์สอง)

วันที่ 3 : การพัฒนาจิตและกายให้มั่นคง
เรียนรู้การใช้การโปรแกรมจิตในชีวิตประจำวัน และการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะองค์รวม รวมทั้งหลักธรรม/จิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
 ฝึกฝนเทคนิค อาทิ Heart In Palm Hand, Creative Self Hypnosis, เข้าถึงตัวตนสงบ, Role Model, ปรับอารมณ์ ปรับความกังวล, Self-Hypnosis Revolution Method, การเขียนโปรแกรมจิต, Space Focus, การโปรแกรมจิตด้วยร่างกาย เป็นต้น 

วันที่ 4 : ลงลึกห้วงสมุทรปัญญาและแก่นแท้ชีวิต
เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในมิติที่ลึกขึ้น การเข้าถึงความจริงที่มากกว่าความคิด การโปรแกรมจิตกับการภาวนา รวมทั้งหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง
 ฝึกฝนเทคนิค อาทิ Dream Work, Active Imagination, การค้นหาความต้องการที่แท้จริง, Inner Guide, Let it go, Quantum Consciousness Programing, ดำรงกับความว่าง, เชื่อมโยงกับจิตจักรวาล, True Self เป็นต้น สมทบค่าใช้จ่าย 2,400 – 3,600 บาท ตามกำลังทรัพย์ โดยรายละเอียดการชำระอยู่ในใบสมัคร * เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน * ค่าลงทะเบียนในการอบรมสนับสนุนโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ “ได้รับความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติตามเทคนิคที่ครูสอน ได้ฝึกกำลังจิต และวิธีการปลดปล่อยความเครียดที่สะสม รู้สึกสงบขึ้น อยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นค่ะ ได้นำความรู้ที่ครูสอนมาใช้ในกิจวัตร หรือการทำงานทำให้มีสมาธิ และสามารถเก็บพลังงานบวกเอาไว้กับตัวได้นานขึ้น ไม่ถูกทำลายไปง่าย ๆ เหมือนช่วงก่อนที่มาเรียน” คุณเอ รุ่นแรก (ออนไลน์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร “Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง”

 

รุ่นที่ 2 : จัดอบรมวันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 มกราคม 2567

รุ่นที่ 3 : จัดอบรมวันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 กรกฎาคม 2567

ในเวลา 9.00 – 17.00 น. เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 

รับจำนวนจำกัดเท่านั้น

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการในสถาบันธรรมวรรณศิลป์

หลักสูตรพิเศษในโครงการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ปีที่ 9 ซึ่งได้จัดมา 19 รุ่น สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นการฝึกโปรแกรมจิตตนเองโดยเฉพาะ

 

โดยเป็นการรวบรวมหลากหลายเครื่องมือทางด้าน Self-Hypnosis หรือศาสตร์ในการกำหนดความคิดและความรู้สึกด้วยตนเอง พร้อมทั้งคู่มือที่เป็นเหมือนกล่องยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้รักษาใจและกำหนดความคิดของตนเองยามที่จำเป็น

 

กิจกรรมต่างๆ จะเป็นการฝึกผ่าตัดจิตใจ เปลี่ยนวิธีคิด ปรับนิสัย เปลี่ยนตัวเอง  สร้างความเชื่อมั่นสู่ความสำเร็จ และพัฒนาศักยภาพของจิต โดยไม่ต้องรอให้ใครมาสะกดจิตให้ ด้วยเทคนิคหลายอย่างที่ครูผู้สอนประยุกต์จากหลากหลายวิธีการ ซึ่งใช้สอดแทรกตลอดการอบรมในหลักสูตรต่างๆ อาทิ เขียนเปลี่ยนชีวิต เขียนภาวนา รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ ฯ

 

Self-Hypnosis หรือศาสตร์การโปรแกรมจิต มีจุดมุ่งหมายให้เราได้เป็นนายเหนือความคิดและจิตใจของตนเอง ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ติดตัว บนพื้นฐานของหลักธรรมและการสะกดจิตบำบัด ในการอบรมที่เน้นการลงมือทำทั้งในคาบเรียนผ่าน Zoom และหลังการเรียนแต่ละคาบ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต แก้ไขพฤติกรรมเชิงลบ บ่มเพาะความเชื่อมั่นในตนเอง การสร้างแรงจูงใจไปสู่เป้าหมาย และประโยชน์อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจต่อชีวิต และการเติบโตทางจิตวิญญาณ

เป้าหมายของการอบรม

 

 • ฝึกฝนการโปรแกรมจิตตนเอง ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ การสร้างแรงจูงใจไปสู่เป้าหมาย การจินตภาพ การบ่มเพาะพลังบวกให้แก่ตนเอง และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางจิตใจ ผ่านมุมมองการสะกดจิตบำบัด เชื่อมโยงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา เพื่อรู้เท่าทันและรู้ใช้กลไกเหล่านี้ให้เกิดคุณค่าต่อชีวิต
 • พัฒนาความเป็นนายเหนือกายจิตของตนเอง ด้วยปัญญาความเข้าใจ และความสามารถในการกำกับควบคุมความคิดได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อความเป็นอิสระของใจไม่เป็นทาสต่อสิ่งที่โปรแกรมจิตในชีวิต
 • สามารถสะกดจิตตนเองในชีวิตประจำวัน ด้วยการประยุกต์จากแบบฝึกหัดและหลักการที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

กระบวนการเรียนรู้

 

การอบรมแต่ละวันจะแบ่งออกเป็น 3 คาบ ได้แก่เวลา 9.00 – 10.30 น. , 12.30 – 14.00 น. และ 15.30 – 17.00 น.

 

ผู้เรียนควรเข้าได้ครบทุกคาบและห้ามขาดวันแรก โดยมีแบบฝึกหัดที่ต้องทำในระหว่างคาบของแต่ละวันและก่อนเริ่มการอบรม

การเรียนรู้จะเน้นที่การลงมือทำเป็นสำคัญ โดยเน้นย้ำที่การฝึกปฏิบัติซ้ำด้วยตนเอง ควบคู่กับการฟังบรรยาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน

ตารางอบรม

 

วันที่ 1 : พื้นฐานการเป็นนายคุมกายและจิต
เรียนรู้หลักการเบื้องหลังการสะกดจิต NLP และการโปรแกรมจิต ความเชื่อมโยงกับหลักธรรม/จิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
ฝึกฝนเทคนิค อาทิ Autosuggestion, Autogenic, Progressive Muscle Relaxation + Autosuggestion, The Light Switch Technique, Body Test, นิยามที่ทรงพลัง, Be the Background, Focus Changing เป็นต้น

 

วันที่ 2 : พัฒนาศักยภาพของสมองและวิธีคิด
เรียนรู้เกี่ยวกับกับดักความคิด การพัฒนาการเรียนรู้ และการอัพเดตความเชื่อ เชื่อมโยงกับหลักธรรม/จิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
ฝึกฝนเทคนิค อาทิ P.O.W.E.R., Steam of Mind Image, การใช้จินตภาพ, สามพ่อมด, Mind Map In My Mind, การรับมือเสียงในหัว, การโฟกัสอย่างสมบูรณ์, Wallet of memory, ทลายกรอบความเชื่อ, Inner Music, การอ่านโปรแกรมจิต เป็นต้น

 

วันที่ 3 : การพัฒนาจิตและกายให้มั่นคง
เรียนรู้การใช้การโปรแกรมจิตในชีวิตประจำวัน และการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะองค์รวม รวมทั้งหลักธรรม/จิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
ฝึกฝนเทคนิค อาทิ Heart In Palm Hand, Creative Self Hypnosis, เข้าถึงตัวตนสงบ, Role Model, ปรับอารมณ์ ปรับความกังวล, Self-Hypnosis Revolution Method, การเขียนโปรแกรมจิต, Space Focus, การโปรแกรมจิตด้วยร่างกาย เป็นต้น

 

วันที่ 4 : ลงลึกห้วงสมุทรปัญญาและแก่นแท้ชีวิต
เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในมิติที่ลึกขึ้น การเข้าถึงความจริงที่มากกว่าความคิด การโปรแกรมจิตกับการภาวนา รวมทั้งหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง
ฝึกฝนเทคนิค อาทิ Dream Work, Active Imagination, การค้นหาความต้องการที่แท้จริง, Inner Guide, Let it go, Quantum Consciousness Programing, ดำรงกับความว่าง, เชื่อมโยงกับจิตจักรวาล, True Self เป็นต้น

ค่าลงทะเบียน

 

สมทบค่าใช้จ่าย 2,400 – 3,600 บาท ตามกำลังทรัพย์

สามารถชำระผ่านบัญชีธนาคาร QR Code บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ Google Pay โดยรายละเอียดอยู่ในใบสมัคร

 

* เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่สมทบค่าใช้จ่ายมากก็จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

* ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งดำเนินงานด้วยรายได้จากการจัดกิจกรรมเกือบทั้งหมด โดยไม่พึ่งพาสปอนเซอร์เป็นหลัก

อ่านรายละเอียดโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่

www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

ฟรี ! คู่มือโปรแกรมจิต ความยาว 165 หน้าเอสี่ (ไฟล์ PDF) เพื่อการฝึกโปรแกรมจิตตัวเองอย่างต่อเนื่อง และใบประกาศ เมื่อผ่านการอบรม

วิทยากร

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา เป็นผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV และมีโรคเรื้อรัง

สมัครเข้าร่วมการอบรม

 

กรอกใบสมัครด้วยการคลิกปุ่มด้านล่างนี้ โดยจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการสมัครล่วงหน้าเท่านั้น

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

 • ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากการอบรมจะต้องมีการปฏิบัติเกือบทุกช่วง ดังนั้นจึงขอให้งดเว้นการเรียนคอร์สนี้พร้อมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การขับรถ การทำงาน หรือการเรียนซ้ำซ้อน
 • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่ากรณีใดๆ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ ยกเว้น กรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทางโครงการมีการยกเลิกหรือเต็มจำนวนรับสมัครจะมีการคืนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม

dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit

ถ้อยคำจากผู้เรียนรุ่นก่อน

 

“ได้เรียนรู้วิธีปรับเปลี่ยนปัญหาด้วยอายตนะ ช่วยทำให้ปัญหาจางลง ขจัดปมลึกๆที่ฝังออก้ ตะก่อนได้แต่ปล่อยเลยตามเลย สามารถทำให้ปัญหาจางลงเล็กลง เอาไปแปะไวัพร้อมกับเพิ่มความคิดใหม่ๆและดีๆให้ชัดเจนขึ้น หลังจบคอส ไปไหนก็รู้สึกสบายใจกว่าเดิมมาก”

/ คุณแมว รุ่นแรก

 

“เราสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการฝึกสติในชีวิตประจำวันได้ การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นการสอนแบบปฏิบัติที่เราสามารถทำตามได้อย่างง่ายได้ ความตั้งใจในการนำไปใช้คือเอาไว้สงบสติและระบายความทุกข์ที่เกิดจากจิตของเราเอง”

/ คุณมด รุ่นแรก

 

ได้รับความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติตามเทคนิคที่ครูสอนได้ฝึกกำลังจิต และวิธีการปลดปล่อยความเครียดที่สะสมรู้สึกสงบขึ้น อยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นค่ะ

 “ได้นำความรู้ที่ครูสอนมาใช้ในกิจวัตร หรือการทำงานทำให้มีสมาธิ และสามารถเก็บพลังงานบวกเอาไว้กับตัวได้นานขึ้นไม่ถูกทำลายไปง่าย ๆ เหมือนช่วงก่อนที่มาเรียน

/ คุณเอ รุ่นแรก

 

“สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสองวันนี้คือ

เห็นด้านมืดและด้านสว่างของตัวเอง ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเรา

ได้เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของจิต เมื่อเราควบคุมได้ไม่มีอะไรน่ากลัว

ได้รู้จักวิธีสั่งจิตตัวเอง ที่ล้ำลึกมากแต่ได้ผลมากและง่ายมากกว่าที่คิด

ได้รู้จักเครื่องมือง่ายง่ายที่อยู่ในตัวเราเราสามารถทำเองได้

/ คุณหมี รุ่นแรก

“ประเด็นที่มีอิทธิพลกับตัวเองมากๆ คือคำสอนคุณครูที่ว่า “เราถูกโปรแกรมจิตอยู่แล้วทุกๆวัน” ไม่ว่า จะถูกปัจจัยภายนอกโปรแกรม หรือตัวเราโปรแกรมตัวเอง คำพูดนี้กระตุ้นให้ได้คิด จริงๆแล้ว การสะกดจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัว เราถูกสะกดจิตอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ เมื่อไม่รู้เท่าทัน จิตของเราจะถูกโปรแกรมแบบไม่มีระบบ ไม่มีสติ เป็นชีวิตที่ปล่อยไหลไปตามยถากรรม ตามกิเลสที่ยั่วยวนเรา ส่งผลให้เราสุข ทุกข์ไปตามกรรม

“แต่การเรียนรู้จากคอร์สนี้ ทำให้เข้าใจและเห็นจริงผ่านประสบการณ์ของกิจกรรม ว่า การโปรแกรมจิตให้เป็นระบบ ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเราเอง เพียงรู้เท่าทัน และ ใช้สติกำหนด ความรู้สึก นึก คิดเราเอง ก่อนจะส่งผลไปสู่การกระทำทางกาย วาจา ใจ ช่วยให้เราทำในสิ่งที่ควรทำ และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจได้”

/ คุณปลื้ม รุ่นแรก

อ่านสิ่งที่ผู้เรียนรุ่นก่อนได้รับเพิ่มเติม