การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์

การประกวดงานเขียนเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์ธรรมวรรณกรรุ่นใหม่
สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 13

 

หัวข้อ “จักรวาลในตัวฉัน”

ที่มาและความสำคัญ

 

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 12 ครั้ง เฉลี่ย 1-2 ปีดำเนินงานต่อครั้ง โดยเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โยนิโสมนสิการ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเขียนที่มีวรรณศิลป์ของเยาวชน ด้วยรูปแบบและหัวข้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยไม่ได้มุ่งการแข่งขันเป็นสาระสำคัญ

 

ในปีนี้ โครงการได้จัดการประกวดงานเขียนเป็นครั้งที่ 13 ภายใต้รูปแบบกิจกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนจากครั้งที่ผ่านมา มีหัวข้อว่า จักรวาลในตัวฉัน โดยเปิดรับผลงาน บทความหรือความเรียง จากเยาวชนไทยอายุ 13 ปี ถึง 18 ปี ซึ่งผลงานจะต้องมีความยาว 2 – 6 หน้ากระดาษเอสี่ ในขนาดอักษร 16 พอยต์  เพื่อให้เยาวชนได้ทบทวนชีวิตและตนเอง แล้วแสดงออกด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านการเขียนผลงาน

 

เยาวชนเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมการอบรมออนไลน์กับทางโครงการตามที่กำหนด เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา และ ใบประกาศ เป็นรางวัลจากการประกวด โดยทางโครงการจะนำเสนอผลงานของเยาวชนผ่านทางสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานและแนวความคิดของเยาวชนสู่สังคมในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านวรรณศิลป์และโยนิโสมนสิการ

2. เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ใคร่ครวญชีวิตและตนเอง เพื่อแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

3. เพื่อส่งเสริมความคิด เขียน อ่าน ของเยาวชนอย่างมีกำลังใจและพื้นที่ฝึกฝน

4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานเขียนที่มีคุณลักษณะทางธรรมวรรณศิลป์จากเยาวชน

5. เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่เหมาะสมแก่เยาวชนและสังคม

รายละเอียดการประกวด

 

1 หัวข้อ  

“จักรวาลในตัวฉัน”  (ผลงานต้องตั้งชื่อไม่ซ้ำกับหัวข้อการประกวด)

 

2 ผู้มีสิทธิส่งผลงาน 

เยาวชนไทย อายุ 13 – 18 ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา

 

3 กติกาการส่งผลงาน

 

  • ผลงานประเภท บทความ/ความเรียง
  • เนื้อหาจะต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวด ต้องเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของตัวเองและสิ่งที่ตนเองเป็นได้ สามารถตอบคำถามหรืออธิบายที่มาของเนื้อหา
  • ความยาวขั้นต่ำ 2 หน้ากระดาษเอสี่ ไม่เกิน 6 หน้ากระดาษเอสี่ โดยไม่รวมหน้าข้อมูลของผู้เขียน
  • พิมพ์ด้วยขนาดอักษร 16 พอยต์ ไม่จำกัดฟอนต์
  • แนบข้อมูลของผู้เขียนผลงาน ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ สถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ในหน้าแรกของผลงานอย่างครบถ้วน
  • ส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx เท่านั้น
  • เขียนผลงานด้วยตัวเอง และส่งได้เพียงผลงานเดียว
  • ผลงานไม่เคยเผยแพร่  ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลที่อื่น

 

4 รางวัลการประกวด

 

รางวัลทุนการศึกษา จำนวน 6 รางวัล ทุนละ 3,500 บาท 

ผู้ได้รับคัดเลือกทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ในเรื่อง Self-Reflection Writing และรับคำแนะนำเพื่อพัฒนางานเขียนจากวิทยากร ผ่านการเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หากไม่สามารถเข้าอบรมได้จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยโครงการจะพิจารณาผู้เขียนผลงานในลำดับถัดไปแทน

 

5 กำหนดเวลา

 

ปิดรับผลงาน ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยถือวันและเวลาที่ส่งผลงานที่ปรากฏในอีเมลหรือกล่องข้อความเพจเฟซบุ๊คเป็นหลัก

ประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนมีนาคม 2567 และอบรมออนไลน์พร้อมมอบรางวัลในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2567

 

6 ส่งผลงานได้ที่ 

 

ส่งทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือส่งทางกล่องข้อความ เพจเฟซบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์”  (www.facebook.com/khianpianchiwit) ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพียงอย่างเดียว

 

พร้อมแนบรายละเอียดของผู้เขียนตามที่ระบุในกติกาในไฟล์ผลงาน

 

ห้ามสมัครหรือส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากข้างต้นนี้โดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพหลอกว่าเป็นช่องทางสมัครการประกวดของโครงการ

 

7 เงื่อนไขกำหนด

 

คำตัดสินของกรรมการและทีมงานเป็นอันสิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เขียนและโครงการฯ สำหรับการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ต่อไป โดยผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์

 

ใบประกาศจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้เขียน และทุนการศึกษาโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งแก่โครงการ เมื่อได้รับสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน พร้อมรูปถ่าย หลังผ่านการอบรมจากโครงการแล้ว ซึ่งทีมงานจะติดต่อส่วนตัวกับผู้เขียนผลงานหลังจากประกาศผล

ตัวชี้วัดผลงาน

 

ผลงานแสดงถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถใช้ภาษาอย่างไพเราะและสะเทือนอารมณ์  มีความแนบเนียนเชิงเทคนิค หรือวรรณศิลป์ อีกทั้งสามารถสื่อความหมายได้ดีสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด สามารถเชื่อมโยงกลับมาที่ชีวิตตนเองและสิ่งที่ตนเป็น อ่านแล้วได้ข้อคิดหรือได้เรียนรู้จากงานเขียนนั้น

หมายเหตุโครงการ


การเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2566 ไม่มีการ กรอกใบสมัคร หรือการสมัครเข้าร่วมก่อนส่งผลงาน แต่อย่างใด โปรดอย่าหลงเชื่อเว็บไซต์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครเข้าร่วมการประกวดกับทางเราโดยเด็ดขาด

 

การเข้าร่วมการประกวดมีรูปแบบเดียวคือการส่งผลงานมาทางอีเมลหรือกล่องข้อความเพจเฟสบุ๊คของทางเรา พร้อมแนบข้อมูลผู้เขียนในหน้าแรกของไฟล์ ตามที่แจ้งข้างต้นเท่านั้น

เอกสารการประกวดงานเขียน

ผลการประกวด ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถามได้ที่

 

อีเมล dhammaliterary@gmail.com

เฟซบุ๊ค “ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

เว็บไซต์ www.dhammaliterary.org