ทำเนียบผู้สำเร็จ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นสูง

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นสูง

ได้รับการรับรองเป็น Certified Hypnotherapist (C.Ht)

โดย ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

 

 • ณัชชาพร มีสัจ C.Ht
 • อรอนงค์ สงเจริญ C.Ht
 • น้ำทิพย์ เกตุสัมพันธ์ C.Ht
 • จิตรลดา ฐิติกรอมร C.Ht
 • วราภรณ์ ขุนอินทร์ C.Ht
 • รุ่งทิพย์ สัมฤทธิ์โสภาค C.Ht
 • ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ C.Ht
 • ณิชชาวีร์ โรส C.Ht
 • ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร C.Ht
 • ชาคริยา ธาระรูป C.Ht
 • ศศกร สุขสวัสดิ์ C.Ht
 • เฉลิมขวัญ พงษ์พิชิต C.Ht
 • คำรูญ สุจิตจร C.Ht
 • รชฏ จันทร์น้อย C.Ht
 • ปวีณรัตน์ ใจใส C.Ht
 • ธนเสฏฐ์ ภูวกาญจนาลัย C.Ht
 • ศุภรางศุ์ อินทนะ C.Ht
 • คณัส คณธรรมกรณ์ C.Ht
 • พรเมธินท์ ฐิติพงษ์วรภัทร C.Ht
 • พุทธธิดา ดวงจันทร์โชติ C.Ht
 • กฤตวรรณ คำสม C.Ht
 • คุณามาศ กิตติพุฒิธนา C.Ht
 • ปานภัสส์ จันทร์เสงี่ยม C.Ht
 • อนุตรจิตต์ บรรพลิตานนท์ C.Ht
 • ศจิภา เลิศสาธิต C.Ht
 • นภภัสร์สร กว้างขวาง C.Ht
 • พลอยมณี จ่างมณี C.Ht
 • ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ C.Ht
 • ณอัญญา สาวิกาชยะกูร C.Ht
 • ภณศา จันทร์อุดม C.Ht
 • ปวีณา วงษา C.Ht
 • อัญชลี ศรีลาชัย C.Ht
 • นันทชัย ภู่โพธิ์เกตุ C.Ht
 • พวงแก้ว กองทอง C.Ht
 • มุทิตา สารพัฒน์ C.Ht
 • อัครเดช ชูเลาตระกูล C.Ht
 • วีรมลล์ เวียงสงค์ C.Ht
 • กาญจนาภรณ์ สุดสายธง C.Ht
 • ธรรญชนก ศุภญาณัณษ์ C.Ht
 • นงนุช ตันติประภาส C.Ht
 • ชลากร ธนสินแก้ว C.Ht
 • วรัทยา อาชีวกุลมาศ C.Ht
 • สาริสา มณีฉาย C.Ht
 • หรรษา แววประดิษฐ์ C.Ht
 • สิริวิภา สุวภาพ C.Ht
 • สุนทรี สามงามยา C.Ht
 • ณภัทร ทีจันทึก C.Ht
 • อนิสา หงษ์ทอง C.Ht
 • มธุรพร ภาคพรต C.Ht

 

ศึกษาหลักสูตรได้ที่

www.dhammaliterary.org/ห้องเรียน-พลังแห่งจิต/