ทำเนียบผู้สำเร็จ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นสูง

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นสูง

ได้รับการรับรองเป็น Certified Hypnotherapist (C.Ht)

โดย ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

 

ณัชชาพร มีสัจ C.Ht
อรอนงค์ สงเจริญ C.Ht
น้ำทิพย์ เกตุสัมพันธ์ C.Ht
จิตรลดา ฐิติกรอมร C.Ht
วราภรณ์ ขุนอินทร์ C.Ht
รุ่งทิพย์ สัมฤทธิ์โสภาค C.Ht
ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ C.Ht
ณิชชาวีร์   โรส C.Ht
ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร C.Ht
ชาคริยา ธาระรูป C.Ht
ศศกร สุขสวัสดิ์ C.Ht
เฉลิมขวัญ พงษ์พิชิต C.Ht
คำรูญ สุจิตจร C.Ht
รชฏ จันทร์น้อย C.Ht
ปวีณรัตน์ ใจใส C.Ht
ธนเสฏฐ์ ภูวกาญจนาลัย C.Ht
ศุภรางศุ์ อินทนะ C.Ht
คณัส คณธรรมกรณ์ C.Ht
พรเมธินท์ ฐิติพงษ์วรภัทร C.Ht
พุทธธิดา ดวงจันทร์โชติ C.Ht
กฤตวรรณ คำสม C.Ht
คุณามาศ กิตติพุฒิธนา C.Ht
ปานภัสส์ จันทร์เสงี่ยม C.Ht
อนุตรจิตต์ บรรพลิตานนท์ C.Ht
ศจิภา เลิศสาธิต C.Ht
นภภัสร์สร กว้างขวาง C.Ht
พลอยมณี จ่างมณี C.Ht
ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ C.Ht
ณอัญญา สาวิกาชยะกูร C.Ht
ภณศา จันทร์อุดม C.Ht
ปวีณา วงษา C.Ht
อัญชลี ศรีลาชัย C.Ht
นันทชัย ภู่โพธิ์เกตุ C.Ht
พวงแก้ว กองทอง C.Ht
มุทิตา สารพัฒน์ C.Ht
อัครเดช ชูเลาตระกูล C.Ht
วีรมลล์ เวียงสงค์ C.Ht
กาญจนาภรณ์ สุดสายธง C.Ht
ธรรญชนก ศุภญาณัณษ์ C.Ht
นงนุช ตันติประภาส C.Ht
ชลากร ธนสินแก้ว C.Ht

 

หากต้องการติดต่อเพื่อนัดหมายการสะกดจิตบำบัด
(มีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปในแต่ละท่าน)

ติดต่อได้ที่ dhammaliterary@gmail.com , เพจเฟสบุ๊ค facebook.com/khianpianchiwit

 

ศึกษาหลักสูตรได้ที่

www.dhammaliterary.org/ห้องเรียน-พลังแห่งจิต/