ห้องเรียน วิถีครู

“ห้องเรียน วิถีครู : ผู้เติมใจและไฟฝัน”

การอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรการอบรมสำหรับครู วิทยากร ผู้นำ และผู้ต้องการพัฒนาตน

🧑‍🏫 ฝึกฝน ทักษะการเป็นครูกลับด้าน :

สร้างคุณครูในฐานะต้นแบบของนักเรียนที่ดี เป็นผู้สนับสนุนนักเรียนให้เป็นผู้สร้างความรู้และทบทวนตนได้👐🏼 เรียนรู้ หลักการสอนแบบมีส่วนร่วม :

ทำความเข้าใจหลักการเบื้องหลัง ฝึกการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ ผลัดกันนำกิจกรรม และสร้างสรรค์ไอเดีย🧘🏻‍♀️ ขัดเกลา ภาวะครูภายในด้วยการรู้จักตัวเอง :

พัฒนาการรู้เท่าทันตน ความสามารถในการดูแลจิตใจควบคู่กับการทำหน้าที่ ทบทวนชีวิตและดูแลจิตใจ

“ห้องเรียน วิถีครู” มีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาภาวะครูภายในให้งอกงาม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นฝึกทักษะที่สามารถนำไปสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน และการฝึกขัดเกลาตนเองด้วยความเป็นครูจากภายใน

 

การอบรมหัวข้อนี้ เริ่มต้นตั้งแต่โครงการ สอนจากด้านใน เมื่อปี 2555 และ โครงการอบรม นักฝันกล้าใหม่ ปี 2556 ในนามสถาบันยุวโพธิชน ก่อนโครงการได้ย้ายออกมาดำเนินการเรียนการสอนภายใต้สถาบันธรรมวรรณศิลป์ นับตั้งแต่ปี 2558 ทางโครงการได้จัดให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจฝึกฝนความเป็นครู และได้อบรมให้กับคณะครูโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย และโรงเรียนปัญญาประทีป

 

ตารางการอบรม

การอบรมในแต่ละวัน เริ่ม เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. อาจมีการปรับเปลี่ยนหากมีภาคค่ำ

ผู้เข้าร่วมควรได้เข้าเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ครั้งเพื่อจบการอบรมและรับใบประกาศจากโครงการ

ครั้งที่

หัวข้อเนื้อหาการอบรม

ทักษะ และ ประด็นสำคัญ

1

การเขียนเพื่อรักษาใจตน

การฟัง , การดูแลจิตใจ ,
การเขียนบำบัด

การเป็นพื้นที่ปลอดภัย , 

อิทธิพลจากวัยเด็กและพ่อแม่

2

3

การรู้จักตัวเองสำหรับครู

การรู้เท่าทันตน , ความยิดหยุ่น ,
การตั้งคำถาม , สี่ทิศ

การใช้บทบาทสมมติ และ การ์ด

4

5

สื่อสารด้วยความกรุณา

การสังเกต , การร้องขอ , การทวนคืน

การแยกแยะความคาดหวัง 

ความรู้สึก ความต้องการ

6

ดอกไม้และความหวัง

การอ่านวิเคราะห์ , การจับประเด็น ,

ปณิทานและคุณค่าของชีวิต

7

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การนำวงคุยถอดบทเรียน , หลักการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์ , 

การสอนโดยไม่สอน

การฝึกสอนเบื้องต้น , การออกแบบกิจกรรม

8

9

10

ครูในฐานะผู้นำที่แท้

การอ่านจับประเด็น , โยนิโสมนสิการ , 

การสลัดคืนตัวตน , ภาวะผู้นที่แท้

11

สอนอย่างตื่นรู้

การเจริญสติ , การฝึกสอนแบบยาว

การรับมือตัวกวน ,
การดูแลภายในในการสอน

12

* เป็นตารางการอบรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายครูเท่านั้น หากเป็นกลุ่มเป้าหมายอื่น อาทิ เจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้นำองค์กร วิทยากร หรือกลุ่มบุคคลทั่วไป จะมีการออกแบบตารางหลักสูตรใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองของผู้เข้าร่วมมากขึ้น ซึ่งจะมีจำนวนวันอบรมไม่น้อยกว่า 12 วัน เช่นเดียวกัน

การอบรมอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์และการมีส่วนร่วม ในแนวคิดของจิตตปัญญาศึกษา และ กระบวนทัศน์ใหม่ พร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่อง  เน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตและผู้เข้าเรียน ผ่านปัญญา 3 ฐาน ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การสนทนา ศิลปะ  และการภาวนา

 

ทั้งนี้จะสอดแทรกทักษะพื้นฐานให้ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ จากองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นให้ฝึกปฏิบัติจากชีวิตจริง เป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ตนเองได้ ทักษะของการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่าง การตั้งคำถาม การรับฟัง การจับประเด็น การอ่านสัญญาณ ฯลฯ ล้วนเป็นศักยภาพที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิต

 

การอบรมครั้งนี้เน้นการฝึกทักษะผู้นำกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง จึงมีช่วงฝึกนำกิจกรรมให้กับตนเองและเพื่อน ตลอด 10 วันของการอบรม  ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้เป็นครู เป็นนักบำบัดเยียวยา และผู้นำให้แก่กัน

📩 เชิญอบรมในองค์กร

 

ทางโครงการมีความยินดีจัดอบรมให้กับกลุ่มบุคคล โรงเรียน หรือองค์กรที่ได้ติดต่อเรียนเชิญ โดยมีจำนวนผู้เรียน 6 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 คนต่อรอบ

 

สนใจติดต่อได้ที่ :

dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit