ห้องเรียน วิถีครู

“ห้องเรียน วิถีครู”

การอบรมบ่มเพาะภาวะครูภายใน

หลักสูตรบุคคลทั่วไป และบุคลากรการศึกษา ฝึกอบรมทักษะสำคัญในการเป็นที่พึ่งของตัวเองและผู้อื่น

“ห้องเรียน วิถีครู” มีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาภาวะครูภายในตน ร่วมกับการฝึกจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยความเชื่อว่า “ทุกๆ คนมีครูอยู่ในตนเอง” หลักสูตรนี้เน้นฝึกทักษะที่สามารถนำไปสร้างสรรค์การเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการฝึกขัดเกลาตนเองด้วยความเป็นครูจากภายใน

 

การอบรมหัวข้อนี้ เริ่มต้นตั้งแต่โครงการ สอนจากด้านใน เมื่อปี พ.ซ. 2555 และ โครงการอบรม นักฝันกล้าใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในนามสถาบันยุวโพธิชน ก่อนโครงการได้ย้ายออกมาดำเนินการเรียนการสอนภายใต้สถาบันธรรมวรรณศิลป์ นับตั้งแต่ปี 2558 ทางโครงการได้จัดให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจฝึกฝนความเป็นครู ในชื่อหลักสูตร “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” และ “ห้องเรียน วิถีครู” โดยได้อบรมให้กับคณะครูโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย และโรงเรียนปัญญาประทีป แล้วได้ประยุกต์ในการพัฒนาบุคลากรทีมงานบริษัทต่างๆ

ฝึกความเป็นครู แก่บุคคลทั่วไป

หลักสูตร “ห้องเรียน วิถีครู” ได้เปิดอบรมในชุดวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจการพัฒนาตนเองด้วยการบ่มเพาะภาวะความเป็นครู ผู้สามารถสอนตัวเอง เป็นที่พึ่งแก่ตนและผู้อื่นได้ โดยได้เคยจัดการอบรม 10 วัน เป็นจำนวน 5 รุ่น

 

โดยในปี พ.ศ. 2567 ทางโครงการได้ตั้งใจนำชุดทักษะที่ฝึกฝนภายใต้หลักสูตรดังกล่าว เปิดเป็นกิจกรรมการกุศลให้บุคคลทั่วไปได้เข้าฟรี เริ่มเดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ในเรื่องการพัฒนาทักษะการตั้งคำถามกับตนเองและผู้อื่น , ความมั่นคงจากภายใน , ความเป็นครูในตนเอง , การละวางตัวตน เป็นต้น

ทยอยเปิดรับสมัครทางเพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์

พัฒนาครู – ผู้นำแห่งการเรียนรู้

หลักสูตร “ห้องเรียน วิถีครู” ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรการศึกษาและทีมงานบริษัทที่สนใจ โดยใช้ระยะเวลารวม 10-12 วัน หรือแบ่งออกครั้งละ 2 วัน ในหัวข้อเกี่ยวกับ “ทักษะการทำงานเป็นทีม” , “การสื่อสารอย่างสันติ” , “การรู้จักตนเอง” , “การคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหา” , “การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” และ “การเจริญสติในการทำงาน”

 

การอบรมอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์และการมีส่วนร่วม ในแนวคิดของจิตตปัญญาศึกษา และ กระบวนทัศน์ใหม่ พร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่อง  เน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตและผู้เข้าเรียน ผ่านปัญญา 3 ฐาน ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การสนทนา ศิลปะ  และการภาวนา

 

ทั้งนี้จะสอดแทรกทักษะพื้นฐานให้ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ จากองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นให้ฝึกปฏิบัติจากชีวิตจริง เป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ตนเองได้ ทักษะของการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่าง การตั้งคำถาม การรับฟัง การจับประเด็น การอ่านสัญญาณ ฯลฯ ล้วนเป็นศักยภาพที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิต

📩 เชิญอบรมในองค์กร

 

ทางโครงการมีความยินดีจัดอบรมให้กับกลุ่มบุคคล โรงเรียน บริษัทหรือองค์กรที่ได้ติดต่อเรียนเชิญ โดยมีค่าใช้จ่าย 2 อัตรา ได้แก่โรงเรียนภาครัฐ มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล และโรงเรียนเอกชน บริษัท หรือโครงการที่มีงบประมาณเพียงพอ

 

สนใจติดต่อได้ที่ :

dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit

กิจกรรมภายใต้หลักสูตร ที่เปิดสอนบุคคลทั่วไป

 

มหัศจรรย์การตั้งคำถาม” : พลิกใจ พลิกชีวิต เปลี่ยนวิกฤติ ด้วยการถามใจอย่างแยบคาย ทักษะการตั้งคำถาม ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งการตั้งคำถามต่อตัวเอง ผู้อื่น และการแก้ไขคำถามที่มีให้สร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากขึ้น พร้อมตัวอย่างคำถามและเครื่องมือใคร่ครวญภายใน ด้วยการเขียนแบบ Reflection Writing