เปิดรับสมัคร การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13

รางวัลทุนการศึกษา สำหรับเยาวชนอายุ 13 – 18 ปี ในการประกวดงานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “จักรวาลในตัวฉัน”

เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก รับรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 6 รางวัล ทุนละ 3,500 บาท เมื่อเข้าร่วมการอบรมการเขียนออนไลน์ทาง Zoom กับโครงการ

 

. กติกาการประกวด .

⭐️ ผลงานประเภท บทความ/ความเรียง
⭐️ เนื้อหาจะต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวด ต้องเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของตัวเองและสิ่งที่ตนเองเป็นได้ สามารถตอบคำถามหรืออธิบายที่มาของเนื้อหา
⭐️ ความยาวขั้นต่ำ 2 หน้ากระดาษเอสี่ ไม่เกิน 6 หน้ากระดาษเอสี่ โดยไม่รวมหน้าข้อมูลของผู้เขียน
⭐️ พิมพ์ด้วยขนาดอักษร 16 พอยต์ ไม่จำกัดฟอนต์
⭐️ แนบข้อมูลของผู้เขียนผลงาน ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ สถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ในหน้าแรกของผลงานอย่างครบถ้วน
⭐️ ส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx เท่านั้น
⭐️ เขียนผลงานด้วยตัวเอง และส่งได้เพียงผลงานเดียว
⭐️ ผลงานไม่เคยเผยแพร่ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลที่อื่น

 

. การส่งผลงาน .

ส่งทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือส่งทางกล่องข้อความ เพจเฟซบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์” (www.facebook.com/khianpianchiwit) ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพียงอย่างเดียว

พร้อมแนบรายละเอียดของผู้เขียนตามที่ระบุในกติกาในไฟล์ผลงาน

ห้ามสมัครหรือส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากข้างต้นนี้โดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพหลอกว่าเป็นช่องทางสมัครการประกวดของโครงการ

 

. กำหนดการ .

ปิดรับผลงาน ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยถือวันและเวลาที่ส่งผลงานที่ปรากฏในอีเมลหรือกล่องข้อความเพจเฟซบุ๊คเป็นหลัก

ประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนมีนาคม 2567 และอบรมออนไลน์พร้อมมอบรางวัลในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2567

ผู้ได้รับคัดเลือกทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ในเรื่อง Self-Reflection Writing และรับคำแนะนำเพื่อพัฒนางานเขียนจากวิทยากร ผ่านการเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หากไม่สามารถเข้าอบรมได้จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยโครงการจะพิจารณาผู้เขียนผลงานในลำดับถัดไปแทน

 

. เว็บไซต์การประกวด .

การประกวดงานเขียนเยาวชน ประจำปี 2565