การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์

** ประกาศผลรางวัล ** ** ประกาศรายชื่อเข้ารอบสุดท้าย ** การประกวดงานเขียนเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์ธรรมวรรณกรรุ่นใหม่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 13   หัวข้อ “จักรวาลในตัวฉัน” ที่มาและความสำคัญ   โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 12 ครั้ง เฉลี่ย 1-2 ปีดำเนินงานต่อครั้ง โดยเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โยนิโสมนสิการ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเขียนที่มีวรรณศิลป์ของเยาวชน ด้วยรูปแบบและหัวข้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยไม่ได้มุ่งการแข่งขันเป็นสาระสำคัญ   ในปีนี้ โครงการได้จัดการประกวดงานเขียนเป็นครั้งที่ 13 ภายใต้รูปแบบกิจกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนจากครั้งที่ผ่านมา มีหัวข้อว่า จักรวาลในตัวฉัน โดยเปิดรับผลงาน บทความหรือความเรียง จากเยาวชนไทยอายุ 13 ปี ถึง 18 ปี ซึ่งผลงานจะต้องมีความยาว 2 – 6 หน้ากระดาษเอสี่ ในขนาดอักษร 16 … Continue reading การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์