การเขียนบำบัดผู้ต้องขังเรือนจำสมุทรปราการ

 

เมื่อปี 2558 สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนรัก โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยคุณณัชชา คำเครือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht ได้ศึกษาและรายงานผล “การเขียนบำบัดร่วมกับกระบวนการจิตปัญญาศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวี” ในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) จังหวัดสมุทรปราการ ณ อิมพีเรียล สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการศึกษาในตอนนั้น พบว่าผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้สึกที่เข้าใจและใส่ใจผู้อื่น สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการดูแลจัดการอารมณ์ความรู้สึก และความละเอียดอ่อนในการเข้าใจและรู้จักตนเอง รวมถึงจากการสังเกตบันทึกที่สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกในการดำเนินชีวิตอย่างมีความหวัง ความฝัน และความตั้งใจพัฒนาตนเอง การรับยาต่อเนื่องตรงเวลา ไม่พบการดื้อยาจากการขาดการรักษาและระดับ VL น้อยกว่า 20 copies/ML ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเขียนบำบัดส่งผลในด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมและความต่อเนื่องในการรักษาตัวเองของผู้ต้องขัง

ตอนนี้เป็นเวลาผ่านมา 8 ปี ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้กลับมาสานต่อกิจกรรมการศึกษานี้อีกครั้งในกลุ่มผู้ต้องขังแดนหญิงที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาและเป็นพลังแก่การเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง รวมถึงเผยแพร่ผลการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์แก่การใช้การเขียนบำบัดเพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้คนในสังคมสืบไป

ขอขอบคุณแผนงานกระบวนทัศน์ใหม่ เสมสิกขาลัย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และ สสส. สำหรับการสนับสนุนโครงการ “พัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผ่านการเขียนบำบัด กลุ่มผู้ต้องขังแดนหญิงในเรือนจำสมุทรปราการ” ซึ่งจะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2566 ร่วมติดตามเป็นกำลังใจแก่ทีมงานทางเพจ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ และเว็บไซต์ของโครงการ

 

ผลการศึกษาที่ผ่านมา

การเขียนบำบัดร่วมกับกระบวนการจิตปัญญาศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวี

 

ติดตามกิจกรรมที่เปิดรับสำหรับบุคคลทั่วไป
www.dhammaliterary.org/open-course/