สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เป็นองค์กรการกุศลที่มีพันธกิจประกอบด้วยการดำเนินงานกิจกรรมการกุศล และกิจกรรมแสวงหารายได้เพื่อมาเกื้อหนุนโครงการในส่วนแรก โดยกิจกรรมของเราส่วนใหญ่ไม่พึ่งพาแหล่งทุนจากองค์กรภายนอก

เดิมชื่อว่า โครงการประกวดงานเขียนสร้างสรรค์เยาวชน ภายใต้โครงการยุวโพธิชน เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2548 ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น โครงการธรรมวรรณศิลป์ และเป็น สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ในเวลาต่อมา โดยอาจารย์ประชา หุตานุวัตร เป็นผู้ก่อตั้ง จุดมุ่งหมายเริ่มต้นเพื่อสืบสานปณิทานของท่านพุทธทาสเกี่ยวกับส่งเสริมให้ธรรมะเข้าถึงจิตใจเยาวชน ผ่านกิจกรรมการเขียนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างภาวะผู้นำให้กับคนรุ่นใหม่ ให้สามารถใคร่ครวญทบทวนหลักธรรม ประยุกต์กับชีวิตจริงของตนเองในหลากหลายด้าน

โครงการฯ ได้ศึกษาอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการนำกระบวนการเขียนมาใช้เพื่อพัฒนาชีวิตนับตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้จัดการโครงการฯ ในขณะนั้น ผ่านการจับประเด็นหนังสือ การสัมภาษณ์ผู้รู้ การจัดเสวนา การศึกษาด้วยการฝึกฝนตน และการเก็บข้อมูลจากการจัดกระบวนการอบรม ด้วยวิสัยทัศน์ว่า การเขียนนั้นมีคุณค่าวิเศษที่นอกเหนือจากการถ่ายทอดหรือสร้างผลงานแล้วยังสามารถเป็นเครื่องมือเพื่อขัดเกลาและบ่มเพาะความตระหนักรู้แก่ผู้เขียนนั้นเอง โดยต้องอาศับกระบวนการเป็นเครื่องมือและธรรมะเป็นหลักพื้นฐาน

การดำเนินของโครงการในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก การประกวดงานเขียนสร้างสรรค์เยาวชน เป็นโครงการธรรมวรรณศิลป์ จึงเกิดกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นตัวของตัวเอง นอกเหนือจากการประกวดงานเขียนแล้วยังมีการจัดเสวนากวีและนักเขียน งานอ่านบทกวีของชมรมนักศึกษา และค่ายธรรมวรรณศิลป์ จนกระทั่งเกิดเป็นหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

นับจากปี 2557 เราได้จัดโครงการเพื่อการกุศลอย่างหลากหลายด้านขึ้น ดังนี้ การอบรมการเขียนและการพัฒนาสุขภาวะ ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนรัก โรงพยาบาลบางบ่อ กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และ ผู้ต้องขังเรือนจำ , ค่าย 10 วันภาคฤดูร้อนฝึกภาวะผู้นำเยาวชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ , การอบรมระยะสั้น หัวข้อ เขียนสั่งจิต และ พลังจินตภาพ , การบำบัดรายบุคคล ด้วยการสะกดจิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย , เอกสารและหนังสือเผยแพร่ฟรีทางเว็บไซต์

ปัจจุบัน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมธรรมะให้งอกงามในจิตใจของผู้คนและสังคม ผ่านเครื่องมือทางศิลปะ การเขียน และหลักจิตวิทยา ทุนในการดำเนินกิจกรรมการกุศลต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะมาจากกำไรจากการอบรมแสวงหารายได้ของเรา อาทิเช่น “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”, “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” และหลักสูตรด้านการเขียนบำบัดและหัวข้ออื่นๆ ในอัตราค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการอบรมลักษณะเดียวกันในท้องตลาดเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการเรียนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปหลากหลายฐานะให้ได้รับโอกาสฝึกฝนพัฒนาตนเอง

 

อ่านรายละเอียดหลักสูตรของเราได้ที่

คอร์สการอบรม

 

อ่านรายงานกิจกรรมการกุศลของเราได้ที่

โครงการเพื่อการกุศล สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

อ่านรายละเอียดวิทยากรและผู้ก่อตั้ง

ผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา