สถาบันธรรมวรรณศิลป์

สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ที่มาของเรา
เริ่มต้นจากการเป็น โครงการประกวดงานเขียนสร้างสรรค์เยาวชน ภายใต้โครงการยุวโพธิชน 
ในปี 2548 ริเริ่มโดย อ.ประชา หุตานุวัตร ก่อนส่งต่อให้ครูโอเล่ดูแลต่อในปี 2553 และขยายงานสู่การอบรมและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเขียนและศิลปะแบบต่างๆ ซึ่งผสมสานกับหลักจิตวิทยาและธรรมะ โดยลดการขอทุนจากแหล่งต่างๆสู่การพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืนมากขึ้น

โครงการของเรา
- โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์
- ค่ายธรรมวรรณกร
- โครงการเวทีอ่านบทกวีของนักศึกษา
- ค่าย นักฝันกล้าใหม่, ศิลป์ตามฝัน
- โครงการสังฆทานอ่านเขียน
- โครงการตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน
- หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต
- หลักสูตร เขียนภาวนา
- โครงการ ปัญญ์ สเปซ

เป้าหมายของเรา
ส่งเสริมธรรมะอย่างร่วมสมัย  ให้งอกงามในจิตใจของผู้คนและสังคม  ผ่านเครื่องมือทางศิลปะ การเขียน และหลักจิตวิทยา 
ด้วยกิจกรรมต่างๆ และสื่อการเรียนรู้

ปีการทำงานของเรานับเฉพาะปีที่มีกิจกรรมดำเนินงาน ภายใต้โครงการ ธรรมวรรณศิลป์ เท่านั้น จึงย่างเข้าสู่ปีที่ 16 ใน พ.ศ. 2567 การดำเนินงานในปัจจุบัน
เราดำเนินโครงการไม่แสวงผลกำไร ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ ในด้านแรกเป็นการให้แก่สังคมอย่างไม่มีเงื่อนไข ในอีกด้านหนึ่งเป็นการรับเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม บนพื้นฐานของการรับและให้อย่างเท่าเทียม ควบคู่กันทั้งกิจกรรมแสวงรายได้ และกิจกรรมการกุศลต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
- หลักสูตรอบรมค่าลงทะเบียนตามบริจาค         ในด้านการเขียนบำบัด การเขียนภาวนา ฯ
- หลักสูตรอบรมค่าลงทะเบียนตามอัตรา เช่น    การสะกดจิตบำบัด การใช้ไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง ฯ
- หลักสูตรออนไลน์ฟรี ในโครงการปัญญ์ สเปซ
- ค่ายเรียนรู้สำหรับเยาวชน
- บทความเผยแพร่ทางสื่อของโครงการ

โครงการการกุศลที่โดดเด่น
โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์,โครงการเขียนภาวนา, โครงการคุณให้เขา เราให้คุณ, โครงการเขียนบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังเรือนจำ

รายได้จากกิจกรรมการรู้จะเป็นต้นทุนในการดำเนินโครงการของเราโดยมีอัตราค่าใช้จ่ายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบุคคลทั่วไปในสังคม

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เป็นองค์กรการกุศลที่มีพันธกิจประกอบด้วยการดำเนินงานกิจกรรมการกุศล และกิจกรรมแสวงหารายได้เพื่อมาเกื้อหนุนโครงการในส่วนแรก โดยกิจกรรมของเราส่วนใหญ่ไม่พึ่งพาแหล่งทุนจากองค์กรภายนอก

 

เดิมชื่อว่า โครงการประกวดงานเขียนสร้างสรรค์เยาวชน ภายใต้โครงการยุวโพธิชน เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2548 ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น โครงการธรรมวรรณศิลป์ และเป็น สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ในเวลาต่อมา โดยอาจารย์ประชา หุตานุวัตร เป็นผู้ก่อตั้ง จุดมุ่งหมายเริ่มต้นเพื่อสืบสานปณิทานของท่านพุทธทาสเกี่ยวกับส่งเสริมให้ธรรมะเข้าถึงจิตใจเยาวชน ผ่านกิจกรรมการเขียนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างภาวะผู้นำให้กับคนรุ่นใหม่ ให้สามารถใคร่ครวญทบทวนหลักธรรม ประยุกต์กับชีวิตจริงของตนเองในหลากหลายด้าน

 

โครงการฯ ได้ศึกษาอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการนำกระบวนการเขียนมาใช้เพื่อพัฒนาชีวิตนับตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้จัดการโครงการฯ ในขณะนั้น ผ่านการจับประเด็นหนังสือ การสัมภาษณ์ผู้รู้ การจัดเสวนา การศึกษาด้วยการฝึกฝนตน และการเก็บข้อมูลจากการจัดกระบวนการอบรม ด้วยวิสัยทัศน์ว่า การเขียนนั้นมีคุณค่าวิเศษที่นอกเหนือจากการถ่ายทอดหรือสร้างผลงานแล้วยังสามารถเป็นเครื่องมือเพื่อขัดเกลาและบ่มเพาะความตระหนักรู้แก่ผู้เขียนนั้นเอง โดยต้องอาศับกระบวนการเป็นเครื่องมือและธรรมะเป็นหลักพื้นฐาน

 

การดำเนินของโครงการในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก การประกวดงานเขียนสร้างสรรค์เยาวชน เป็นโครงการธรรมวรรณศิลป์ จึงเกิดกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นตัวของตัวเอง นอกเหนือจากการประกวดงานเขียนแล้วยังมีการจัดเสวนากวีและนักเขียน งานอ่านบทกวีของชมรมนักศึกษา และค่ายธรรมวรรณศิลป์ จนกระทั่งเกิดเป็นหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

 

นับจากปี 2557 เราได้จัดโครงการเพื่อการกุศลอย่างหลากหลายด้านขึ้น ดังนี้ การอบรมการเขียนและการพัฒนาสุขภาวะ ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนรัก โรงพยาบาลบางบ่อ กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และ ผู้ต้องขังเรือนจำ , ค่าย 10 วันภาคฤดูร้อนฝึกภาวะผู้นำเยาวชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ , การอบรมระยะสั้น หัวข้อ เขียนสั่งจิต และ พลังจินตภาพ , การบำบัดรายบุคคล ด้วยการสะกดจิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย , เอกสารและหนังสือเผยแพร่ฟรีทางเว็บไซต์

 

ปัจจุบัน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมธรรมะให้งอกงามในจิตใจของผู้คนและสังคม ผ่านเครื่องมือทางศิลปะ การเขียน และหลักจิตวิทยา ทุนในการดำเนินกิจกรรมการกุศลต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะมาจากกำไรจากการอบรมแสวงหารายได้ของเรา อาทิเช่น “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”, “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” และหลักสูตรด้านการเขียนบำบัดและหัวข้ออื่นๆ ในอัตราค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการอบรมลักษณะเดียวกันในท้องตลาดเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการเรียนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปหลากหลายฐานะให้ได้รับโอกาสฝึกฝนพัฒนาตนเอง

อ่านรายละเอียดหลักสูตรของเราได้ที่

กิจกรรมการอบรมที่เปิดรับสมัคร

 

อ่านรายงานกิจกรรมการกุศลของเราได้ที่

โครงการเพื่อการกุศล สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

อ่านรายละเอียดวิทยากรและผู้ก่อตั้ง

ผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา