ผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 6

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ วันที่ 22 – 23 , 29 – 30 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน) ออนไลน์ผ่าน Zoom ฝึกฝนการสะกดจิตบำบัด ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การสะกดจิตย้อนอดีตชาติและมองภาพอนาคต และสิ่งที่ลึกกว่าจิตใต้สำนึก

ติดตามโครงการเพื่อการกุศลโดยผู้จบการอบรม เร็วๆ นี้

 

เปิดหลักสูตรของสถาบันฯ ได้ที่
https://www.dhammaliterary.org/open-course/

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

 • ฐิติมาพร เสรีมาศพันธุ์
 • ภณศา จันทร์อุดม
 • ปวีณา วงษา
 • อัญชลี ศรีลาชัย
 • นันทชัย ภู่โพธิ์เกตุ
 • พวงแก้ว กองทอง
 • มุทิตา สารพัฒน์
 • อัครเดช ชูเลาตระกูล
 • สรินัดดา สุดบรรทัด
 • วีรมลล์ เวียงสงค์
 • กาญจนาภรณ์ สุดสายธง
 • ธรรญชนก ศุภญาณัณษ์
 • นงนุช ตันติประภาส
 • ชลากร ธนสินแก้ว