บทเรียน เขียนค้นตน ๒๕๖๐ (๔)

 

รวมบันทึก๕

 

 

 

บทเรียน เขียนค้นตน #เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๑๖ (มกราคม ๒๕๖๐ รอบแรก)
หัวข้อบันทึก “ดูแลตัวตนที่เปราะบาง” และ ไพ่ปลุกตัวตน “นักเรียนรู้”
โดย คุณหน่อย อรอนงค์
อาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย
www.dhammaliterary.org