การอบรม “เขียน = มหัศจรรย์ชีวิต” ประจำปี ๒๕๕๘

การอบรมกระบวนการเขียนทางจิตวิทยาเพื่อการใคร่ครวญชีวิตและการภาวนา
“เขียน = มหัศจรรย์ชีวิต” : ใคร่ครวญสายธาร + เล่นล้อสัญญาณ + บ่มจิตวิญญาณ
คอร์สกึ่งออนไลน์ เขียนเปลี่ยนชีวิต ชุดที่ ๑๐ @๒๕๕๘

 

โดย ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์
ผู้ริเริ่มคอร์สกึ่งออนไลน์การเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาชีวิตแห่งแรกในประเทศไทยและมุ่งมั่นการจัดกิจกรรมเนื้อหาเชิงลึกและการให้คำปรึกษาที่ค่าใช้จ่ายน้อยและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างยั่งยืน

 

“เดินทางภายในจิตใจ ผ่านสายธารแห่งชีวิต สัญญาณนิมิตหลากหลาย 
ภาวนาเพื่อบ่มเพาะหัวใจและจิตวิญญาณ”

 

ที่มาและความสำคัญ

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้จัดการอบรมและการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการเขียนบันทึกและการเขียนเชิงกระบวนการเพื่อดูแลและพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจและร่างกาย ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อตนเองและความเข้าใจชีวิต โดยไม่ต้องอาศัยทักษะการเขียนและทักษะด้านศิลปะ พร้อมกระบวนการกลุ่มการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์อย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้แบบจิตปัญญาศึกษา ให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มเฉพาะ หลากหลายอาชีพและช่วงวัย
การอบรมในลักษณะนี้ทั้งแบบในห้องเรียนและทางไกล เป็นการอบรมที่ผสมผสานการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การผ่านประสบการณ์อย่างมีส่วนร่วม และกระบวนการทางจิตวิทยา
ประเด็นสำคัญของการอบรมชุดนี้
๑. การเขียนเชิงกระบวนการและการเขียนบันทึกเพื่อส่งเสริมการภาวนา
๒. การเขียนเชิงกระบวนการและกิจกรรมใคร่ครวญชีวิตมิติเรื่องราว สัญญาณและนัยยะชีวิต
๓. การเขียนเชิงกระบวนการเพื่อฝึกฝนทักษะการเล่นล้อกับสัญญาณในชีวิตและในการเขียนรูปแบบต่างๆ

รูปแบบการอบรม

การอบรมแบ่งเป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้
๑. อบรมเฉพาะ Workshop ในห้อง ๒ วัน (แบบไป-กลับ)
๒. อบรมเฉพาะทางไกลกึ่งออนไลน์ ผ่านอีเมล์หรือเฟสบุ๊ค ใน ๕ สัปดาห์ซึ่งผู้เรียนสามารถร่วมแลกเปลี่ยนและบันทึกมากเท่าใดก็ได้
๓. อบรมเต็มที่สองรูปแบบ

กิจกรรมบันทึกเชิงกระบวนการ เพื่อใคร่ครวญและเยียวยา
Active Journal หรือ Process Writing + แลกเปลี่ยน 
(ผู้สอน/กลุ่มผู้เรียน) E-mail หรือ Facebook -> รับคำแนะนำหรือการสะท้อน เพื่อนำมาบันทึกหรือทำกิจกรรมลำดับต่อไป

ทั้งนี้รูปแบบกระบวนการจะปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ละบุคคล
โดยมีกิจกรรมบันทึกรวมมากกว่า ๓๙ กระบวนการ ใน ๓ หมวดหมู่ได้แก่ สายธาร สัญญาณชีวิต และ ปรัมปรา/จิตวิญญาณ ให้เลือกสรรตามความสนใจและตามบริบทชีวิต พร้อมคำแนะนำลงลึกแต่ละประเด็นสำคัญ

 

โปสเตอร์เขียนมหัศจรรย์ชีวิต๒๕๕๘เล็ก

 

ลักษณะเพิ่มเติมของการอบรมนี้

 

– มีการปรับปรุงพัฒนาและเขียนหลักสูตรใหม่ทุกรอบการอบรม โดยครั้งนี้ได้ปรับกระบวนการให้ลงลึกการใคร่ครวญชีวิตผ่านสัญญาณ สัญลักษณ์ และการภาวนา
– ผสมผสานกระบวนการบันทึกร่วมกับการภาวนา
– คอร์สอบรมนี้เริ่มต้นด้วยมือท่าน มีบันทึกเป็นห้องเรียน เวลาอบรมคือชีวิตจริง ครูคือตัวคุณ เน้นการลงมือทำจริงและเป็นเครื่องมือตลอดชีวิต
– ระบบปิด พื้นที่ส่วนตัวเฉพาะกลุ่มและในระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้ให้คำปรึกษา พร้อมลงลึกตามประเด็นชีวิตแต่ละบุคคล
– พื้นที่ร่วมกิจกรรมหลักคือบนหน้ากระดาษและการเขียนของเรา
– การอบรมประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อเก็บค่าเข้าร่วมในอัตราที่ไม่สูงนัก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง และร่วมสนับสนุนกิจกรรม
อย่างเช่น บริการตนเรื่องอาหารการกิน รวมกันนำอาหารว่างมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน
– เป็นกระบวนการกึ่งการให้คำปรึกษาผ่านทางไกลตลอด 5 สัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ระยะยาวที่เก็บค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและในอัตราที่น้อย

 

วัตถุประสงค์

๑. ผู้เข้าร่วมสามารถใช้การเขียนบันทึกเพื่อส่งเสริมการภาวนาและใคร่ครวญชีวิต
๒. ผู้เข้าร่วมสามารถเขียนบันทึกเพื่อทำงานเชิงสัญลักษณ์ต่อการเข้าใจตนเอง
๓. ผู้เข้าร่วมสามารถคิดจากอุปสรรคปัญหาในชีวิตจนเกิดการใคร่ครวญต่อตนเองและเส้นทางชีวิตจากอดีตถึงภายหน้า
๔. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ด้านการเขียนบำบัดและมีเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างต่อเนื่อง
๕. ผู้เข้าร่วมเกิดแรงบันดาลใจและเห็นพลังสร้างสรรค์ในตนเองอย่างภาคภูมิใจ

 

หลักสูตรและกระบวนการ

 

หลักสูตรของ ศูนย์เขียนเปลี่ยนชีวิต ดำเนินการอบรมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงผ่านประสบการณ์และการให้คำปรึกษา โดยใช้เครื่องมือการเขียนบันทึก (Active Journal) และกระบวนการกลุ่ม ซึ่งต่อยอดจากองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา การบำบัด ควอมตัมฟิสิกส์ และศิลปะ อาทิ Intensive Journal , Voice Dialogue , Process Work , Nlp , จิตไร้สำนึก , การเขียนสร้างสรรค์ และการเขียนบำบัด
การอบรม การเขียนบำบัดและการเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาสุขภาวะ “เขียน = ปลดปล่อยชีวิต” มุ่งเน้นให้ความรู้และฝึกอบรมการเขียนบันทึกภายใต้หลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณจากชีวิต ความทุกข์ ความสุข โอกาส และอุปสรรค
หัวข้อความรู้และเนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็นดังนี้
๑. เทคนิคการเขียนบันทึกเชิงกระบวนการแบบต่างๆ
๒. ปรับมุมมองความเชื่อของตัวเองต่อการเขียนและกิจกรรมศิลปะ
๓. การใคร่ครวญสัญญาณชีวิตผ่านการเขียน
๔. การภาวนาในชีวิตประจำวัน
๕. การเขียนเชิงกระบวนการเพื่อเดินทางโลกภายใน
หัวข้อการอบรมกึ่งออนไลน์ มีมากกว่า ๓๙ รายการ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. สายธาร คือ การทบทวนชีวิตผ่านมิติของเรื่องเล่าและเรื่องราว
๒. สัญญาณ คือ การใคร่ครวญสัญญาณชีวิตในรูปแบบต่างๆ
๓. ปรัมปรา/จิตวิญญาณ คือ การเดินทางโลกภายใน โดยผ่านเรื่องราวปรัมปรา และ สัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณ

 

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้ต้องการพัฒนาชีวิตผ่านเทคนิคและเครื่องมือที่แปลกใหม่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
– หรือ ผู้มีใจรักศิลปะหรือการเขียนที่ต้องการพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมการเขียนเชิงกระบวนการจิตวิทยา
– บุคคลทั่วไปทุกสาขาอาชีพไม่จำกัดศาสนา อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

 

อุปกรณ์

– มีสมุดบันทึกขนาดครึ่งเอสี่ขึ้นไป หรือใช้กระดาษเปล่าหรือกระดาษใช้แล้วด้านหนึ่ง
– มีอุปกรณ์การเขียน เช่น ปากกา โดยไม่จำเป็นต้องเขียนดีหรือเขียนเก่ง
– มี สีเทียน อนุโลมสีไม้ โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านศิลปะ
– มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร อีเมล์ และ/หรือ เฟสบุ๊ค

เวลาและสถานที่

 

1. อบรม Workshop ในห้อง ๔ วัน (แบบไป-กลับ)
วันที่ ๗ ถึง ๘ และ ๑๔ ถึง ๑๕ พฤศจิกายน 2558 เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยลงทะเบียนเริ่ม ๘.๓๐ น.
ณ คลังสื่อ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซอยโพธิแก้ว ๓ แยก ๑๓ (สุดซอยแยก ๑๓ ขวามือ) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. อบรมทางไกลกึ่งออนไลน์ ผ่านอีเมล์หรือเฟสบุ๊ค
เริ่ม ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวม ๕ สัปดาห์
โดยร่วมกิจกรรมและเขียนตามกระบวนการจำนวนกี่ครั้งก็ได้ตามความสะดวกและตามวาระการเรียนรู้
พื้นที่หลักของกิจกรรมคือบนหน้ากระดาษตามกระบวนการ และพื้นที่ออนไลน์สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน

 

ประวัติ / คุณวุฒิ / ของวิทยากร

 

อาจารย์ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht
ผู้สอนในหลักสูตรของศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต และผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ นักเขียนบำบัด โปรแกรมเมอร์ และบรรณาธิการบางรูปเล่มของนักเขียนที่รู้จักส่วนตัว
มีความถนัดด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเขียนเชิงกระบวนการ (Process Writing / Active Journal)และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ด้านจิตไร้สำนึก จิตวิทยาเชิงกระบวนการ ตัวตนที่หลากหลาย ปัญญาของร่างกาย การบำบัดเยียวยา ปมภายใน การบ่มเพาะภาวะด้านใน การสั่งจิตย้อนวัยและอดีตชาติ เป็นต้น บนพื้นฐานการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและกระบวนทัศน์ใหม่
เป็นผู้เรียบเรียงและพัฒนา Process Writing / Active Journal สำหรับกระบวนการเรียนรู้และการให้คำปรึกษา
ผู้เขียนหนังสือ “เขียนเยียวยาชีวิต : คู่มือซ้ายขวา บันทึกดูแลหัวใจและลิขิตชีวิต” และ หนังสือ “หนึ่งคิด ลิขิตใจ”
ผู้แปลหนังสือ “ดอกไม้และความหวัง” ฉบับแรกที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากผู้เขียน ทริน่า เพาลัส
รางวัล สันติวิถี-วิถีสันติ วาระ ๓๐ ปี ๖ ตุลาฯ

ขั้นตอนและกระบวนการ

 

การสมัคร
๑.สมัครเข้าร่วมด้วยการส่งใบสมัคร ดาวโหลดได้ที่
แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมเขียนมหัศจรรย์ชีวิตDoc

https://www.dhammaliterary.org/wp-content/uploads/2015/09/แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมเขียนมหัศจรรย์ชีวิตDoc.doc

 

หรือเพียงพิมพ์ข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง ส่งทางอีเมล์ youngawakening@gmail.com หรือกล่องข้อความในเพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/khianpianchiwit ซึ่งต้องระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนดังนี้
๑.๑ ต้องการเข้าร่วมแบบใด ( ๑. การอบรมพื้นฐาน ๔ วัน หรือ ๒. การอบรมกึ่งออนไลน์ หรือ ๓. อบรมเต็มที่สองรูปแบบ)
๑.๒ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล และชื่อเล่น
๑.๓ อาชีพ
๑.๔ ที่อยู่ และเบอร์โทรฯ ที่สามารถติดต่อและส่งเอกสาร
๑.๕ อีเมล์ และเฟสบุ๊ค
๑.๖ สะดวกช่องทางติดต่อแลกเปลี่ยนในการอบรมใดระหว่าง อีเมล์ และ เฟสบุ๊ค (สำหรับผู้เข้าร่วมกึ่งออนไลน์)
๑.๗ เหตุผลที่สมัคร และประเด็นที่สนใจ
แสดงการยืนยันว่าพร้อมเรียนรู้ตามเงื่อนไขกติกาอย่างเต็มที่
๑.๘ สิ่งใดต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงในตนเอง (ระบุให้ชัดเจน)

*โดยการอบรมพิจารณาการสมัครด้วยเหตุผลเป็นสำคัญ

๒. ยืนยันการสมัครด้วยการโอนชำระค่าใช้จ่าย หรือหากไม่สะดวก ณ เวลานั้นให้แจ้งทางโครงการฯ ว่าสะดวกเมื่อใด

การร่วมกิจกรรม (สำหรับการอบรมกึ่งออนไลน์)
๓. เมื่อการสมัครลุล่วงแล้ว ทางโครงการฯ จะส่งคู่มือส่วนต้น พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมทางอีเมล์ ก่อนถึงกำหนดเริ่มกระบวนการ
๔. ศึกษาเนื้อหาพื้นฐาน แต่ไม่จำเป็นต้องอ่านครบ กระบวนการเน้นการปฏิบัติซึ่งจะค้นพบเนื้อหาต่างๆ ด้วยตนเอง
๕. เลือกหัวข้อบันทึก จากคู่มือ ครั้งละไม่เกิน ๕ หัวข้อ แจ้งผู้ให้คำปรึกษาก่อนเขียน เพื่อรับขั้นตอนกระบวนการในแต่ละหัวข้อที่เลือกนั้น ตลอดการอบรมนี้สามารถเลือกได้ไม่จำกัดครั้ง
๖. บันทึกตามกระบวนการในหัวข้อที่เลือก หรือที่ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ เสร็จแล้วทบทวนแลกเปลี่ยนกับผู้ให้คำปรึกษา ผ่านทางอีเมล์เฉพาะหรือกลุ่มลับในเฟสบุ๊ค
๗. เลือกหัวข้อชุดต่อไปจากรายการ หรือปรึกษาประเด็นเฉพาะที่สนใจ แจ้งผู้ให้คำปรึกษาเพื่อรับขั้นตอนกระบวนการในเรื่องนั้นๆ
๘. บันทึกหัวข้อต่างๆ ในกระบวนการ ภายใน ๕ สัปดาห์ มากที่สุดตามความสะดวกและประโยชน์แก่ตนเอง
๙. เมื่อครบ ๕ สัปดาห์รับกระบวนการปิดท้ายและใบประกาศเพื่อรับรองและเป็นสัญลักษณ์เตือนใจถึงการเรียนรู้และก้าวใหม่ของชีวิต

รายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม (สำหรับการอบรม ๔ วัน)

 

อาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในที่จัดอบรม โดยให้เลือกจากรายการอาหารตามสั่ง ทั้งนี้ช่วยเหลือค่าอาหารเพิ่มเติมตามความสะดวก

อาหารว่างและเครื่องดื่ม
โครงการฯ ได้จัดเตรียมกาแฟและน้ำร่วมนำมาเกื้อกูลกัน ท่านใดมีอาหารว่าง/ขนมสะดวกมาแบ่งปันเพื่อนร่วมการอบรมจะเป็นบรรยากาศไมตรีจิตที่การอบรมมุ่งหมายให้เกิดขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรม

มุมหนังสือแลกอ่าน
มีมุมหนังสือเล็กๆ ที่โครงการฯ นำมาแลกเปลี่ยนในการอบรมกลุ่มผู้ใหญ่ทุกรุ่นที่ผ่านมา ท่านใดมีหนังสือต้องการแบ่งปันให้เพื่อนอ่านได้โดยไม่มีเงื่อนไขสามารถนำมาวางไว้ได้ และทุกคนสามารถเลือกหยิบหนังสือนำกลับไปอ่านได้โดยไม่มีเงื่อนไขเช่นกัน หากมีหนังสือยังไม่ถูกหยิบยืมทางเราจะนำไปแลกอ่านในการอบรมรุ่นต่อไป

 

ค่าใช้จ่ายและการชำระค่าใช้จ่าย

– ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 700 – 2,700 บาท ตามกำลังทรัพย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการและทีมงาน
– โดยสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม”
บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาแยกศรีวรา เลขที่ 140-256762-0
บัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาดิ อเวนิว รัชโยธิน 
เลขที่ 627-2-20689-7

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต
สถาบันธรรมวรรณศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ 083-1339968 และ Youngawakening@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/khianpianchiwit

*********

อ่านข้อเขียนจากคอร์สที่ผ่านมาได้ที่

บันทึกจากคอร์สที่ผ่านมา

 

แผนที่

11040158_10206261594482475_981496298_n