ผลลัพธ์โครงการ “คุณให้เขา เราให้คุณ” ครั้งที่ 4

 

โครงการ “คุณให้เขา เราให้คุณ” ครั้งที่ 4 ขออนุโมทนาบุญผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ได้บริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนที่ผ่านมา

ผลจากการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรวม 32 ท่าน ได้สนับสนุนการบริจาครวมทั้งหมด 14,736 บาท แก่ 17 องค์กรการกุศลในประเทศไทย เป็นรายนามดังนี้

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย, มูลนิธิออทิสติกไทย, มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, มูลนิธิดวงประทีป, มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม, มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก, โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า, มูลนิธิเด็ก, มูลนิธิเด็กโสสะ, มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย, มูลนิธิหมู่บ้านพลัม, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, สหทัยมูลนิธิ, มูลนิธิหลวงตาน้อย, กองทุนอาทรประชานาถ, มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำร่วมกันเป็นปัจจัยส่งเสริมชีวิตให้มีความก้าวหน้าในหนทางที่ดีงาม ด้วยสติปัญญาและความมุ่งหวังที่ดีต่อไป

ดังรายชื่อต่อไปนี้ได้แก่ คุณทักษิณา เหล่าคนค้า, เสาวลักษณ์ พูนทรัพย์หิรัญ, มุทิตา สารพัฒน์, รัชฎาพร สุวรรณรัตน์, หฤทัย โชติสุระกัลยา, นงนุช ตันติประภาส, ภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์, กมลมาศ กำจรกิจการ, ชนานุช แก้วสว่าง, บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ, จิระวุฒิ กลับนวล, อาวีวรรณ สาลิวรรธนะ, ศุจิกา วงศ์พิมลพร, เนติกา ข่ายทอง, สุนทรี สามงามยา, ณฐาพัทธ์ จิรพิตรานันทน์, อุราวัลย์ วัฒนสินพงษ์, ณัฐกา สงวนวงษ์, ธัญญลักษณ์ วิมลวรเวท, วชิราพรรณ ศิริบูรณ์, วีรมลล์ เวียงสงค์, รัชดา วินิจฉัยกุล, ดลหทัย เจริญรักษ์, กัญชลี ชมยินดี, สุปรานี ชนะโชติ, ณัฏฐพิชา​ อัคร​วิทย์ภิญโญ​, กนกวรรณ ชินสวนานนท์, ปานภัสส์ จันทร์เสงี่ยม, ศรีรุ้ง อารีมิตร, อัญชลี เทพตุ้ย, หรรษา แววประดิษฐ์ และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณศิษย์เก่า “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 5 และ 6 ที่ร่วมกันสร้างสรรค์เทปเสียงโปรแกรมจิตเพื่อตอบแทนผู้บริจาคทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

สามารถติดตามกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจ ทั้งด้านการโปรแกรมจิต การทำสมาธิ และการรู้จักตนเอง ได้ทางเว็บไซต์ด้านล่าง หรือสอบถามเพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์”

https://www.dhammaliterary.org/open-course/