ทำดีอย่างไร ไม่ให้ติดดี…

  ทำดีอย่างไร ไม่ให้ติดดี… ค้นเจอสรุปบทเรียนโดยบังเอิญ จากการระดมความคิดเห็น ถอดเป็นบทเรียนจากน้องๆ ผู้ชนะการประกวด รางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 6 เมื่อปี 2558 ซึ่งพวกเขาได้รับทุนส่วนหนึ่งนำไปทำโครงการเพื่อสังคม แลกเปลี่ยนร่วมกับพี่ๆ ตัวแทนผู้สนับสนุนโครงการ คำถามที่ถามพวกเขาคือ “ทำดีอย่างไรไม่ให้ติดดี หรือใช้ความดีของเราทำร้ายผู้อื่น” คำตอบ มีดังนี้ ???? ทำดีอย่างพอดี ใช้บรรทัดฐานที่เหมาะสม ???? เข้าใจความต่าง สื่อสารอย่างละเอียดอ่อน ???? เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่อาจตัดสินคนอื่นภายนอก ???? สร้างเหตุที่ดีโดยไม่คาดหวังผล ???? เข้าใจ นิยามความดีมีหลากหลาย ???? ใช้ความดีเป็นรากฐานเพื่อต่อยอดสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความดี ???? ติดตามผลจากการทำดีของเราด้วย ???? ส่งต่อความดีด้วยการทำดี ???? สะท้อนตนเองเพื่อขัดเกลา พัฒนาตน ???? มีกัลยาณมิตรสะท้อนตัวเรา ???? เข้าใจว่า ดี ไม่ใช่ เอ แต่ ดี ไม่ใช่ เอฟ… Continue reading ทำดีอย่างไร ไม่ให้ติดดี…

โปสการ์ดจากความว่าง #1

ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมมํ . สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา . ทั้งหมดสองวรรค ย่อเหลือคำว่า ธรรมดา ไม่มีอะไรเกินคำว่าธรรมดาในโลก เห็นธรรมดา อยู่เป็นธรรมดา ความทุกข์ไม่มีที่ว่างมารุกราน . เมื่อเห็นดังนี้เรียกว่ามี ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นความจริง ผู้เห็นความจริงย่อมไม่ถูกครอบงำ ด้วยความไม่รู้ คืออวิชชา เมื่อนั้นแล้วเหตุแห่งทุกข์ และการทำให้ตนเป็นทุกข์ ย่อมไม่เกิดขึ้นตามมา ย่อมเผยแพร่ความจริงนี้ต่อไปให้ผู้อื่นได้เห็นจริง เมื่อนั้นแล้ว ธรรมจักร จึงจักขับเคลื่อนใจคน และสังคมไปในทางอันสมควร . ชีวิตตนเมื่อเกิดย่อมต้องดับ ช่วยกันออกแรงผลัก ธรรมจักร จะขับเคลื่อนต่อไป ด้วยแรงที่เหลือ เพื่อชีวิตหลังจากนี้ . . โปสการ์ดจากความว่าง #1 สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org