ที่ผ่านมาฉันใช้ชีวิตเหมือนการเขียนทั่วๆ ไป | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

    อ่านบันทึกจากการอบรม เขียนภาวนา หลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต หัวข้อ “ความไม่รู้” เขียนโดยคุณภัทรานิษฐ์ และอ่านโดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org : : : ดนตรีประกอบ : First Love by Hikaru Utada บรรเลงโดย Kenny G    

ฉันผ่อนปรนกับตัวเอง | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

    ฉั น ผ่ อ น ป ร น กั บ ตั ว เ อ ง : : : บันทึกเขียนภาวนา หัวข้อ “ฉันผ่อนปรนกับตัวเอง” จากคุณสรินยา ในการอบรมหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๘ อ่านโดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org : : : ดนตรีประกอบ : First Love by Hikaru Utada บรรเลงโดย Kenny G  

เมื่อเรามอบความรักให้แก่ตนเอง เราจะตั้งต้นมองหาสิ่งที่ดีให้แก่ตัวเรา | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

  เ มื่ อ เ ร า ม อ บ ค ว า ม รั ก ใ ห้ แ ก่ ต น เ อ ง เราจะตั้งต้นมองหาสิ่งที่ดีให้แก่ตัวเรา : : : บันทึก “มานะและศรัทธา” จากคุณไข่มุก ในการอบรม “เขียนภาวนา” หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๘ โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org : : : ดนตรีประกอบ : First Love by Hikaru Utada บรรเลงโดย Kenny G  … Continue reading เมื่อเรามอบความรักให้แก่ตนเอง เราจะตั้งต้นมองหาสิ่งที่ดีให้แก่ตัวเรา | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

ปัญหาอยู่ที่เราแก้มัดตัวเองไม่ได้ | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

    : : : บันทึกผู้เรียน “เขียนภาวนา” หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๙ หัวข้อ “ทำอย่างไม่ทำ” จากคุณมีมี่ย์ อ่านโดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org

เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง ประตูบานอื่นจะเปิดออก | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

      เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง ประตูบานอื่นจะเปิดออก | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน   จากบันทึก เขียนภาวนา หัวข้อ “พลัดพรากและไม่ยั่งยืน” โดยคุณคณัส (ตุ้ม) ผู้เรียนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๘ อ่านโดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org : : : ดนตรีประกอบ “Melody Of The Night” โดย Jin Shin    

ฉันพลัดพรากเพื่อเรียนรู้ | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

  อ่านบันทึก เขียนภาวนา หัวข้อ “พลัดพรากและไม่ยั่งยืน” จากคุณเมย์ ผ่านหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ ๑๙ โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org : : : ดนตรีประกอบ Album Moonlight Valley โดย Bandari    

“มีความอยากเกิดขึ้นมากมายในใจฉัน” | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

  อ่านบันทึกผู้เรียน การอบรม เขียนภาวนา หลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๙ จากคุณวันเพ็ญ อ่านและสอนโดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org : : : ดนตรีประกอบ “Melody Of The Night” โดย Jin Shin    

ขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้เรามาพบกัน…ภาวนา | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

  อ่านบันทึกผู้เรียน หัวข้อ “ภาวนา” จากคุณอัปสร (ขวัญ) ในการอบรม “เขียนภาวนา” หลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๘ โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org : : : ดนตรีประกอบ “Melody Of The Night” โดย Jin Shin    

“ฉันตัวเล็ก แต่ภายในมีผู้ชายคนหนึ่งหลบซ่อนอยู่” | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

    อ่านบันทึก “ความอ่อนน้อม” จากคุณวรวิทย์ ผู้เรียนคอร์ส “เขียนภาวนา” ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๙ โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org : : : ดนตรีประกอบ “Melody Of The Night” โดย Jin Shin  

ความอยากและความยึด | เขียนภาวนา

  การเขียนภาวนา สลับกับการบรรยายในหัวข้อ “ความอยากและความยึด” โดยครูโอล่ ส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการอบรม “เขียนภาวนา” หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org/