อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับ ๐๒

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับ ๐๒
แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

อ่าน เขียน คิด เพื่อชีวิตผลิงาม

 

พบกับความเรียงรางวัลธรรมวรรณศิลป์ “ความทุกข์เพื่อนแท้ ของข้าพเจ้า” บทความ “ทักทายแขกเรือนใจ” และอีกสาระในหน้าน้อยๆ ของอนุสารรายครึ่งเดือนจากสถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

ลำดับบทความในอนุสาร ๐๒

๑. งานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์  “ ความทุกข์ เพื่อนแท้ของข้าพเจ้า ”
๒. คอลัมน์ ลมหายใจจับปากกา  ตอน “ ทักทายแขกเรือนใจ ”
๓. คอลัมน์ ธรรมะคือคุณากร  ตอน “ ปฏิจจสมุปบาท ”
๔. คอลัมน์ ธรรมกวี

 

 

{ ธรรมวรรณศิลป์ มี ๒ นัยยะสำคัญ {หนึ่ง วรรณศิลป์ที่ส่งมอบความดี ความงาม และความจริงแก่ผู้อ่านและสังคม สอง วรรณศิลป์ที่ขัดเกลาจิตใจและชีวิตผู้ประพันธ์นั้นเอง }

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ จึงประกอบด้วย ข้อชวนคิด และ ข้อชวนเขียน

เผยแพร่โดย ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.facebook.com/khianpianchiwit
www.youngawakening.org/write4life

 

ดาวโหลดอนุสารได้ที่

https://www.dhammaliterary.org/wp-content/uploads/2015/05/อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๒.pdf

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๒

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๒

 

 

อ่านฉบับก่อนหน้าได้ที่ https://www.dhammaliterary.org/?cat=50