๙ หลักสูตรอบรม สำหรับบุคคลทั่วไป สู่ ๙ ปี สถาบันธรรมวรรณศิลป์

๙ หลักสูตรอบรม สำหรับบุคคลทั่วไป  สู่

๙ ปี สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ในปี ๒๕๖๐

 

ขั้นพื้นฐาน

๑. “เขียน = ค้นพบตัวเอง”  (มกราคม)  คอร์สกึ่งออนไลน์ และ อบรม ๒ วัน

เขียนเพื่อรู้จักตนเอง ในมิติอันหลากหลาย

๒. “เขียน = ปลดปล่อยชีวิต” (มีนาคม)  คอร์สกึ่งออนไลน์ และ อบรม ๒ วัน

เขียนเพื่อเยียวยา ดูแลหัวใจและร่างกาย

๓. “เขียน = มหัศจรรย์ชีวิต”  (พฤศจิกายน)  คอร์สกึ่งออนไลน์ และ อบรม ๔ วัน

เขียนเพื่อภาวนา  บ่มเพาะชีวิตผ่านสัญญาณและสัญลักษณ์ชีวิต

๔. “เด็กน้อยภายใน” (มิถุนายน)

กระบวนการจิตวิทยาและการบันทึกเพื่อโอบอุ้มและเยียวยาเด็กน้อยภายใน

๕. ค่าย “นักฝันกล้าใหม่”  (เมษายน)

ค่ายเยาวชนเพื่อบ่มเพาะภาวะผู้นำและการรู้จักตนเอง  ๑๐ วัน ๙ คืน

๖. ชุดอบรมต่อเนื่อง “ห้องเรียนนักกล้าฝัน”  (กันยายน ถึง มกราคม)
การอบรมทักษะพื้นฐานของผู้จัดกระบวนการ นักจัดกระบวนการเขียน และนักสะกดจิตบำบัด

เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและพัฒนาภาวะผู้นำแห่งการเรียนรู้
เสาร์-อาทิตย์ เดือนละครั้ง รวม ๑๐ วัน รายได้เพื่อกิจกรรมเยาวชนและสร้างศูนย์เรียนรู้

  
ขั้นกลาง

๗. “เด็กน้อยภายใน คืนสู่บ้าน”  (มิถุนายน เริ่ม ๒๕๕๙)

การอบรมขั้นที่สอง ของหลักสูตรเด็กน้อยภายใน ต่อยอดสู่ประเด็นครอบครัวภายใน

ผู้ปกป้อง และแง่มุมจิตวิญญาณ

๘. “การเขียนเชิงกระบวนการเพื่อบ่มเพาะชีวิต”  (สิงหาคม เริ่ม ๒๕๕๙)

การอบรมขั้นต่อยอด ของหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต
ต่อยอดสู่การเขียนเชิงกระบวนการภายใน เล่นล้อกับสัญญาณ และการออกแบบกระบวนการ

๙. ชุดอบรมต่อเนื่อง “ห้องเรียนนักกล้าฝัน เปิดเทอม ๒” (กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน เริ่ม ๒๕๖๐)

การอบรมขั้นที่สอง ของหลักสูตร “ห้องเรียนนักกล้าฝัน”

พัฒนาทักษะนักจัดกระบวนการเข้มข้น เครื่องมือเล่นล้อกับงานกระบวนการในชีวิต
และลงลึกจากเนื้อหาในเทอมแรก
อบรมเสาร์-อาทิตย์ เดือนละครั้ง รวม ๑๐ วัน รายได้เพื่อกิจกรรมเยาวชนและสร้างศูนย์เรียนรู้

 

 
หมายเหตุ : การอบรมหัวข้อ “เขียน = ปลดปล่อยชีวิต” ประจำปี ๒๕๕๘ จะมีรอบเดือนสิงหาคม รวมเป็น ๒ ครั้ง
สำหรับงานให้คำปรึกษาส่วนบุคคล และการอบรมเฉพาะกลุ่ม เครือข่าย และองค์กร ทั้งเพื่อการกุศลและการอบรมมีค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อทางสถาบันธรรมวรรณศิลป์

www.youngawakening.org/write4life  ,  อีเมล์ khianpianchiwit@gmail.com

 

1655941_906347949430573_558637520127764770_n

 

ดาวโหลดเอกสารกำหนดการได้ที่

๙ หลักสูตร สธศ.

https://www.dhammaliterary.org/wp-content/uploads/2015/06/๙-หลักสูตร-สธศ..pdf