ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การประกวดงานเขียนเยาวชน ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๙

 

 

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชนครั้งที่ ๙ สถาบันธรรมวรรณศิลป์
หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง” ประเภทเรื่องสั้น ประจำปี ๒๕๖๒

ขอประกาศรายชื่อเยาวชนผู้ได้รับรางวัลต่างๆ จากการประกวดครั้งนี้ ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๑๔๕ ชิ้น ดังนี้

 

รายชื่อรับรางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร

นางสาว กฤษกร เลิศประเสริฐสุข , โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลงาน “movement”

 

รายชื่อรับรางวัลรองชนะเลิศ
ทุนการศึกษา ๓,๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร

๑ นางสาว มัชฌิมา เตชสิทธิ์สืบพงศ์ , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลงาน “มองเห็น”
๒ นาย สิรภพ อักษรชื่น , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงาน “เมอร์รีคริสต์มาส มิสเตอร์ลอว์เรนซ์”

 

รายชื่อรับรางวัลชมเชย
ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร

๑ นางสาว วรรณพร พิลึก , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผลงาน “ผมยังมองเห็นแสงนั่นเสมอ”
๒ นาย ณภัทร เนียมละออง , โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน ผลงาน “เหตุผลของชีวิต”
๓ นางสาว เขมมิกา ฉายสุวรรณ์ , โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ผลงาน “เพราะโลกนี้ไม่เคยมืดตลอดไป”
๔ นาย ฆฤณ ม่วงน้อยเจริญ , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผลงาน “วิกลจริต”
๕ นางสาว ชฎาพร พรพรหมประทาน , โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ผลงาน “อาทิตย์สีดำ”

 

รายชื่อเข้ารอบสุดท้ายและได้ร่วมเผยแพร่ผลงาน

๑ นางสาว ณัฐพร พิมพา , โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผลงาน “เรื่องราวของหยวนหยาง”
๒ นางสาว พนิดา คงมั่น , มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลงาน “กำจันทร์”
๓ นางสาว อภัสนันท์ ป่าเจือ , มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลงาน “มรสุมหลังเขา”
๔ นางสาว ปุณยภา เหล่าเจริญวงศ์ , สถาบันการศึกษาทางไกล ผลงาน “แสงแห่งดวงดาว”
๕ นาย ธีรภัทร์ คำตุ้ย , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน “จุดขาวบนกระดาษดำ”
๖ นางสาว ฉัตรมณี คำเลิศ , มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงาน “ทีรามิสุ”
๗ นางสาว มนัสวี วงษ์เจริญ , LASALLE College of Arts ผลงาน “ในตอนนั้น เขาจากไป”

 

 

  • เยาวชนผู้ได้รับรางวัลโปรดติดต่อทีมงานของโครงการทางเพจเฟสบุ๊ค “เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์” หรืออีเมล dhammaliterary@gmail.com พร้อมแจ้งบัญชีสำหรับรับทุนการศึกษาซึ่งมีชื่อเดียวกันกับผู้เขียนผลงาน และยืนยันที่อยู่ในการรับใบประกาศ
  • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและได้รับรางวัลทั้งหมดจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ภายในไม่เกินเดือนมกราคม ๒๕๖๓
  • การตัดสินของกรรมการเป็นอันสิ้นสุด แต่หากมีการตรวจสอบย้อนหลังพบว่ามีผลงานที่เข้ารอบมีการละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอก หรือผิดกติกาการประกวด ทางโครงจะขอยึดรางวัลคืน