เขียน = มหัศจรรย์ชีวิต คอร์สกึ่งออนไลน์เขียนเปลี่ยนชีวิต

 

“เขียน = มหัศจรรย์ชีวิต”
: คอร์สกึ่งออนไลน์เขียนเปลี่ยนชีวิต 
บ่มพลังสร้างสรรค์และเดินทางโลกด้านใน

 

  

โดย ศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรอบรม   :  ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต  โครงการธรรมวรรณศิลป์
คอร์สเขียนเปลี่ยนชีวิตชุดพิเศษเทคนิคหลากหลายการเขียนเพื่อการก้าวผ่านของชีวิตและดึงปัญญาญาณในตัวเรา ด้วยพลังมหัศจรรย์ของการเขียนผ่านโลกของความฝัน สัญญาณชีวิต และตัวตนที่หลากหลาย
การเขียนลักษณะนี้ไม่ต้องใช้ฝีมือและทักษะใด เพียงเฝ้าฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างวางใจ ไม่เน้นเขียนดี ไม่ต้องเขียนเก่ง เน้นการเขียนเพื่อสร้างสรรค์ชีวิต
ระยะเวลา / วันเวลาการอบรม
การอบรมแบ่งเป็น 2 ชุดได้แก่
1. อบรมจานวน 4 วัน ผ่านการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเชิงผ่านประสบการณ์ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 11-12 และ 25-26 ตุลาคม 2557 รวม 4 วัน เวลา 9.00น.-16.30 น.
2. อบรมกึ่งออนไลน์ ผ่านการบันทึกในชีวิตประจาวันตามคู่มือและคาแนะนาของผู้ให้คาปรึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยน/พูดคุยกับผู้ให้คาปรึกษาทางอีเมล์/เฟสบุ๊ค ใช้เวลา 7 สัปดาห์ จานวนครั้งมากเท่าที่ต้องการ โดยผู้เข้าร่วมอบรม 4 วันสามารถเข้าร่วมได้หากต้องการต่อยอดและนาไปใช้ในชีวิตจริง เริ่ม 8 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2557
ค่าลงทะเบียน
แบบที่ 1 หลักสูตรอบรมในห้องอบรม (Workshop) จานวน 4 วัน ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/คน
แบบที่ 2 หลักสูตรอบรมกึ่งออนไลน์ จานวน 7 สัปดาห์ ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
แบบที่ 3 หลักสูตรรวม (แบบที่ 1 และ 2) ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท/คน
ผู้เข้ารับการอบรม
จานวนที่คาดหมายไม่เกิน 30 ท่าน (สาหรับร่วมอบรม 4 วัน) และไม่เกิน 20 ท่าน (สาหรับร่วมเฉพาะออนไลน์)

 

e13d35c3641fe0025d621f9aa6c6955c

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (PDF)

http://www.ce.mahidol.ac.th/news-events/view-news.php?new=22

 

การอบรมรุ่นที่ผ่านมา

www.youtube.com/watch?v=6Iu3Cml9aKc