เขียน = ปลดปล่อยชีวิต รุ่นที่ ๙ เปิดรับสมัคร

การอบรมกระบวนการเขียนทางจิตวิทยาเพื่อการเยียวยาและดูแลกายใจ

ในหัวข้อ “เขียน = ปลดปล่อยชีวิต”   : โอบอุ้ม เพาะรัก ด้วยปัญญาภายใน

คอร์สกึ่งออนไลน์ เขียนเปลี่ยนชีวิต ชุดที่ 9 @2558

 

โปสเตอร์เขียนปลดปลีอยชีวิต๙_๕๘

 

  ปิดรับสมัครสำหรับการอบรมรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

 

โดย ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ผู้ริเริ่มคอร์สกึ่งออนไลน์การเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาชีวิตแห่งแรกในประเทศไทยและมุ่งมั่นการจัดกิจกรรมเนื้อหาเชิงลึกและการให้คำปรึกษาที่ค่าใช้จ่ายน้อยและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างยั่งยืน

 

 

“กลับมารับฟังตัวเองด้วยการเขียนเชิงกระบวนการ  ไม่เน้นเขียนดี ไม่เน้นเขียนเก่ง เขียนเพื่อดูแลสุขภาพกายและใจ”

เนื่องด้วยอบรมชุดนี้จะจัดเป็นครั้งสุดท้ายในเดือนสิงหาคม ก่อนปรับเปลี่ยนตารางหลักสูตรใหม่ต้อนรับการดำเนินงานปีที่ ๙ ของสถาบัน จึงเพิ่มเนื้อหาพิเศษในการอบรมชุดนี้ คือ “ความเป็นแม่ภายใน และอิทธิพล”

 

 

ที่มาและความสำคัญ

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้จัดการอบรมและการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการเขียนบันทึกและการเขียนเชิงกระบวนการเพื่อดูแลและพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจและร่างกาย  ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อตนเองและความเข้าใจชีวิต  โดยไม่ต้องอาศัยทักษะการเขียนและทักษะด้านศิลปะ  พร้อมกระบวนการกลุ่มการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์อย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้แบบจิตปัญญาศึกษา ให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มเฉพาะ หลากหลายอาชีพและช่วงวัย

การอบรมในลักษณะนี้ทั้งแบบในห้องเรียนและทางไกล เป็นการอบรมที่ผสมผสานการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การผ่านประสบการณ์อย่างมีส่วนร่วม และกระบวนการทางจิตวิทยา ผู้เรียนมิได้เป็นเพียงผู้ถูกดูแล แต่เป็นหมอหัวใจให้แก่กันและกัน รวมทั้งตนเองอีกด้วย

 

 

รูปแบบการอบรม

การอบรมแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1. อบรมเฉพาะ Workshop ในห้อง 2 วัน (แบบไป-กลับ)

2. อบรมเฉพาะทางไกลกึ่งออนไลน์ ผ่านอีเมล์หรือเฟสบุ๊ค ใน 5 สัปดาห์ซึ่งผู้เรียนสามารถร่วมแลกเปลี่ยนและบันทึกมากเท่าใดก็ได้

3. อบรมเต็มที่สองรูปแบบ

กิจกรรมบันทึกเชิงกระบวนการ เพื่อใคร่ครวญและเยียวยา

Active Journal หรือ Process Writing + แลกเปลี่ยน
(ผู้สอน/กลุ่มผู้เรียน) E-mail หรือ Facebook

ทั้งนี้รูปแบบกระบวนการจะปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ละบุคคล

โดยมีกิจกรรมบันทึกรวมมากกว่า 50 กระบวนการ ให้เลือกสรรตามความสนใจและตามบริบทชีวิต พร้อมคำแนะนำลงลึกแต่ละประเด็นสำคัญ

 

 

ประเด็นสำคัญของการอบรมชุดนี้

 1. การเขียนเชิงกระบวนการและการเขียนบันทึกเพื่อดูแลจิตใจและร่างกาย
 2. การเขียนเชิงกระบวนการและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเพื่อดึงปัญญาภายใน
 3. การโอบอุ้มและรับฟังตัวเองอย่างลึกซึ้ง กลับมาสื่อสารกับตนอย่างเปิดรับ และบ่มเพาะความรักในตัวเอง

 

 

ลักษณะเพิ่มเติมของการอบรมนี้

– มีการปรับปรุงพัฒนาและเขียนหลักสูตรใหม่ทุกรอบการอบรม โดยครั้งนี้ได้ปรับกระบวนการให้เจาะลึกลงและเน้นการดูแลจิตใจและร่างกายมากขึ้น

– เนื่องด้วยการอบรมชุดนี้จัดเดือนสิงหาคมเป็นครั้งสุดท้าย จึงได้เพิ่มเนื้อหาพิเศษเรื่อง “ความเป็นแม่ภายในและอิทธิพล” ทั้งในหลักสูตรห้องเรียนและกึ่งออนไลน์

– คอร์สอบรมนี้เริ่มต้นด้วยมือท่าน มีบันทึกเป็นห้องเรียน เวลาอบรมคือชีวิตจริง ครูคือตัวคุณ เน้นการลงมือทำจริงและเป็นเครื่องมือตลอดชีวิต

– ระบบปิด พื้นที่ส่วนตัวเฉพาะกลุ่มและในระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้ให้คำปรึกษา พร้อมลงลึกตามประเด็นชีวิตแต่ละบุคคล

– พื้นที่ร่วมกิจกรรมหลักคือบนหน้ากระดาษและการเขียนของเรา

– การอบรมประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อเก็บค่าเข้าร่วมในอัตราที่ไม่สูงนัก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง และร่วมสนับสนุนกิจกรรม

อย่างเช่น บริการตนเรื่องอาหารการกิน มีอาหารว่างเฉพาะเครื่องดื่ม โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล และให้คำปรึกษาในการเรียนรู้กึ่งออนไลน์ตลอด 5 สัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ระยะยาวที่เก็บค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและในอัตราที่น้อย

 

 

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าร่วมสามารถใช้การเขียนบันทึกเพื่อดูแลจิตใจและดูแลการใช้ชีวิตของตนเองได้
 2. ผู้เข้าร่วมสามารถเขียนบันทึกเพื่อเยียวยาความทุกข์และเข้าใจความทุกข์ในทางที่สร้างสรรค์
 3. ผู้เข้าร่วมสามารถเขียนบันทึกเพื่อเข้าใจตนเอง  ยอมรับหลายด้านของตน  เห็นสิ่งที่ดีงามและบั่นทอน  จนมีมุมมองต่อตนเองในทางบวกมากขึ้น และเปิดรับมากขึ้น
 4. ผู้เข้าร่วมสามารถคิดจากอุปสรรคปัญหาในชีวิตจนเกิดการใคร่ครวญต่อตนเองและเส้นทางชีวิตจากอดีตถึงภายหน้า
 5. ผู้เข้าร่วมสามรถเขียนบันทึกเพื่อเกื้อหนุนการดูแลสุขภาพร่างกาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อร่างกาย เข้าใจกายในแง่ปัญญาและจิตวิทยา
 6. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ด้านการเขียนบำบัดและมีเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างต่อเนื่อง
 7. ผู้เข้าร่วมเกิดแรงบันดาลใจและเห็นพลังสร้างสรรค์ในตนเองอย่างภาคภูมิใจ

 

 

หลักสูตรและกระบวนการ

หลักสูตรของ ศูนย์เขียนเปลี่ยนชีวิต  ดำเนินการอบรมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงผ่านประสบการณ์และการให้คำปรึกษา  โดยใช้เครื่องมือการเขียนบันทึก (Active Journal) และกระบวนการกลุ่ม  ซึ่งต่อยอดจากองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา การบำบัด ควอมตัมฟิสิกส์ และศิลปะ อาทิ Intensive Journal  , Voice Dialogue   , Process Work , Nlp , จิตไร้สำนึก , การเขียนสร้างสรรค์ และการเขียนบำบัด

การอบรม การเขียนบำบัดและการเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาสุขภาวะ “เขียน = ปลดปล่อยชีวิต” มุ่งเน้นให้ความรู้และฝึกอบรมการเขียนบันทึกภายใต้หลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณจากชีวิต  ความทุกข์ ความสุข  โอกาส และอุปสรรค

 

 

หัวข้อความรู้และเนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็นดังนี้

 1. เทคนิคการเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาชีวิตแบบต่างๆ
 2. ปรับมุมมองความเชื่อของตัวเองต่อการเขียนและกิจกรรมศิลปะ
 3. การเยียวยาความทุกข์ผ่านการเขียน
 4. การเขียนบันทึกเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีงามในชีวิต
 5. การรู้จักตนเองผ่านการเขียนบันทึก
 6. การเขียนเพื่อดูแลร่างกายและส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
 7. การต่อยอดบันทึกสู่งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้ต้องการดูแลตนเอง ด้านจิตใจ ร่างกาย และชีวิต สนใจแนวทางการพัฒนาตัวเองและชีวิตของตน โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านศิลปะ

– หรือ ผู้มีใจรักศิลปะหรือการเขียนที่ต้องการพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมการเขียนเชิงกระบวนการจิตวิทยา

– บุคคลทั่วไปทุกสาขาอาชีพไม่จำกัดศาสนา อายุ 15 ปีขึ้นไป

 

 

อุปกรณ์

– มีสมุดบันทึกขนาดครึ่งเอสี่ขึ้นไป หรือใช้กระดาษเปล่าหรือกระดาษใช้แล้วด้านหนึ่ง

– มีอุปกรณ์การเขียน เช่น ปากกา โดยไม่จำเป็นต้องเขียนดีหรือเขียนเก่ง

– มี สีเทียน อนุโลมสีไม้ โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านศิลปะ

– มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร อีเมล์ และ/หรือ เฟสบุ๊ค

 

 

 

 

เวลาและสถานที่

1. อบรม Workshop ในห้อง 2 วัน (แบบไป-กลับ)

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558  เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. โดยลงทะเบียนเริ่ม 8.30 น.

ณ คลังสื่อ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซอยโพธิแก้ว ๓ แยก ๑๓ (สุดซอยแยก ๑๓ ขวามือ) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม

2. อบรมทางไกลกึ่งออนไลน์ ผ่านอีเมล์หรือเฟสบุ๊ค

เริ่ม 17 สิงหาคม 2558 – 21 กันยายน 2558 รวม 5 สัปดาห์

โดยร่วมกิจกรรมและเขียนตามกระบวนการจำนวนกี่ครั้งก็ได้ตามความสะดวกและตามวาระการเรียนรู้

พื้นที่หลักของกิจกรรมคือบนหน้ากระดาษตามกระบวนการ และพื้นที่ออนไลน์สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน

 

 

ประวัติ / คุณวุฒิ / ของวิทยากร

อาจารย์ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม

C.Ht , PLRT , PrW.F

ผู้สอนในหลักสูตรของศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต และผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ นักเขียนบำบัด โปรแกรมเมอร์ และบรรณาธิการบางรูปเล่มของนักเขียนที่รู้จักส่วนตัว

มีความถนัดด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเขียนเชิงกระบวนการ (Process Writing / Active Journal)และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ด้านจิตไร้สำนึก จิตวิทยาเชิงกระบวนการ ตัวตนที่หลากหลาย ปัญญาของร่างกาย การบำบัดเยียวยา ปมภายใน การบ่มเพาะภาวะด้านใน การสั่งจิตย้อนวัยและอดีตชาติ เป็นต้น บนพื้นฐานการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและกระบวนทัศน์ใหม่

เป็นผู้เรียบเรียงและพัฒนา Process Writing / Active Journal สำหรับกระบวนการเรียนรู้และการให้คำปรึกษา

ผู้เขียนหนังสือ “เขียนเยียวยาชีวิต : คู่มือซ้ายขวา บันทึกดูแลหัวใจและลิขิตชีวิต”

ผู้แปลหนังสือ “ดอกไม้และความหวัง” ฉบับแรกที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากผู้เขียน ทริน่า เพาลัส

รางวัล สันติวิถี-วิถีสันติ วาระ 30 ปี 6 ตุลาฯ

 

 

ขั้นตอนและกระบวนการ

การสมัคร

1.สมัครเข้าร่วมด้วยการส่งใบสมัคร ดาวโหลดได้ที่

https://www.dhammaliterary.org/wp-content/uploads/2015/06/แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมเขียนปลดปล่อยชีวิตDoc.doc

หรือเพียงพิมพ์ข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง ส่งทางอีเมล์ youngawakening@gmail.com หรือกล่องข้อความในเพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/khianpianchiwit ซึ่งต้องระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนดังนี้

1.0 ต้องการเข้าร่วมแบบใด ( 1. การอบรมพื้นฐาน 2 วัน หรือ 2. การอบรมกึ่งออนไลน์ หรือ 3. อบรมเต็มที่สองรูปแบบ)

1.1 คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล และชื่อเล่น

1.2 อาชีพ

1.3 ที่อยู่ และเบอร์โทรฯ ที่สามารถติดต่อและส่งเอกสาร

1.4 อีเมล์ และเฟสบุ๊ค

1.5 สะดวกช่องทางติดต่อแลกเปลี่ยนในการอบรมใดระหว่าง อีเมล์ และ เฟสบุ๊ค (สำหรับผู้เข้าร่วมกึ่งออนไลน์)

1.6 เหตุผลที่สมัคร เป้าหมาย ประเด็นที่สนใจ

แสดงการยืนยันว่าพร้อมเรียนรู้ตามเงื่อนไขกติกาอย่างเต็มที่

1.7 สิ่งใดต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงในตนเอง (ระบุให้ชัดเจน)

*โดยการอบรมพิจารณาการสมัครด้วยเหตุผลเป็นสำคัญ

2. ยืนยันการสมัครด้วยการโอนชำระค่าใช้จ่าย หรือหากไม่สะดวก ณ เวลานั้นให้แจ้งทางโครงการฯ ว่าสะดวกเมื่อใด

 

 

การร่วมกิจกรรม (สำหรับการอบรมกึ่งออนไลน์)

3. เมื่อการสมัครลุล่วงแล้ว ทางโครงการฯ จะส่งคู่มือส่วนต้น พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมทางอีเมล์ ก่อนถึงกำหนดเริ่มกระบวนการ

4. ศึกษาเนื้อหาพื้นฐาน แต่ไม่จำเป็นต้องอ่านครบ กระบวนการเน้นการปฏิบัติซึ่งจะค้นพบเนื้อหาต่างๆ ด้วยตนเอง

5. เลือกหัวข้อบันทึก จากคู่มือ ครั้งละไม่เกิน 5 หัวข้อ แจ้งผู้ให้คำปรึกษาก่อนเขียน เพื่อรับขั้นตอนกระบวนการในแต่ละหัวข้อที่เลือกนั้น ตลอดการอบรมนี้สามารถเลือกได้ไม่จำกัดครั้ง

6. บันทึกตามกระบวนการในหัวข้อที่เลือก หรือที่ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ เสร็จแล้วทบทวนแลกเปลี่ยนกับผู้ให้คำปรึกษา ผ่านทางอีเมล์เฉพาะหรือกลุ่มลับในเฟสบุ๊ค

7. เลือกหัวข้อชุดต่อไปจากรายการ หรือปรึกษาประเด็นเฉพาะที่สนใจ แจ้งผู้ให้คำปรึกษาเพื่อรับขั้นตอนกระบวนการในเรื่องนั้นๆ

8. บันทึกหัวข้อต่างๆ ในกระบวนการ ภายใน 5 สัปดาห์ มากที่สุดตามความสะดวกและประโยชน์แก่ตนเอง

9. เมื่อครบ 5 สัปดาห์รับกระบวนการปิดท้ายและใบประกาศเพื่อรับรองและเป็นสัญลักษณ์เตือนใจถึงการเรียนรู้และก้าวใหม่ของชีวิต

 

 

รายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม (สำหรับการอบรม 2 วัน)

อาหารกลางวัน

ผู้เข้าร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในที่จัดอบรม โดยให้เลือกจากรายการอาหารตามสั่ง ทั้งนี้ช่วยเหลือค่าอาหารเพิ่มเติมตามความสะดวก

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

โครงการฯ ได้จัดเตรียมกาแฟและน้ำร่วมนำมาเกื้อกูลกัน  ท่านใดมีอาหารว่าง/ขนมสะดวกมาแบ่งปันเพื่อนร่วมการอบรมจะเป็นบรรยากาศไมตรีจิตที่การอบรมมุ่งหมายให้เกิดขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรม

มุมหนังสือแลกอ่าน

มีมุมหนังสือเล็กๆ ที่โครงการฯ นำมาแลกเปลี่ยนในการอบรมกลุ่มผู้ใหญ่ทุกรุ่นที่ผ่านมา  ท่านใดมีหนังสือต้องการแบ่งปันให้เพื่อนอ่านได้โดยไม่มีเงื่อนไขสามารถนำมาวางไว้ได้ และทุกคนสามารถเลือกหยิบหนังสือนำกลับไปอ่านได้โดยไม่มีเงื่อนไขเช่นกัน  หากมีหนังสือยังไม่ถูกหยิบยืมทางเราจะนำไปแลกอ่านในการอบรมรุ่นต่อไป

 

 

ค่าใช้จ่ายและการชำระค่าใช้จ่าย

– ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 – 2,100 บาท ตามกำลังทรัพย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการและทีมงาน

– โดยสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม”

บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาแยกศรีวรา เลขที่ 140-256762-0

บัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาดิ อเวนิว รัชโยธิน
เลขที่ 627-2-20689-7

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต

สถาบันธรรมวรรณศิลป์

เบอร์โทรศัพท์ 083-1339968 และ Youngawakening@gmail.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/khianpianchiwit

 

 

*********

อ่านข้อเขียนจากคอร์สที่ผ่านมาได้ที่

https://www.dhammaliterary.org/?page_id=1342