เขียน = ปลดปล่อยชีวิต คอร์สกึ่งออนไลน์ เขียนเปลี่ยนชีวิต ชุดที่ 7@2558

การอบรมกระบวนการเขียนทางจิตวิทยาเพื่อการเยียวยาและดูแลกายใจ

ในหัวข้อ “เขียน = ปลดปล่อยชีวิต” (Active Journal for Self-Healing and Transformation)

คอร์สกึ่งออนไลน์ เขียนเปลี่ยนชีวิต ชุดที่ 7 @2558

 

โดย ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์
ในความร่วมมือกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ริเริ่มคอร์สกึ่งออนไลน์การเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาชีวิตแห่งแรกในประเทศไทยและมุ่งมั่นการจัดกิจกรรมเนื้อหาเชิงลึกและการให้คำปรึกษาที่ค่าใช้จ่ายน้อยและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างยั่งยืน

“กลับมารับฟังตัวเองด้วยการเขียนเชิงกระบวนการ ไม่เน้นเขียนดี ไม่เน้นเขียนเก่ง เขียนเพื่อดูแลสุขภาพกายและใจ”

 

ปิดรับสมัครแล้วสำหรับการอบรมรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

 

 

เนื้อหาโดยสรุป

การเขียนบันทึกและการเขียนลักษณะพิเศษเพื่อดูแลและพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจและร่างกาย ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อตนเองและความเข้าใจชีวิต โดยไม่ต้องอาศัยทักษะการเขียนและทักษะด้านศิลปะ พร้อมกระบวนการกลุ่มการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์อย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้แบบจิตปัญญาศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้เครื่องมือการเขียนบันทึกเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบพื้นฐานกับการประยุกต์ใช้ และกิจกรรมชวนเขียนชวนบันทึกดูแลความรู้สึก ทบทวนตนเอง ย้อนมองชีวิตด้านความสุขและด้านความทุกข์ บ่มพลังสร้างสรรค์ จินตนาการ และปัญญา

 

รูปแบบการอบรม

การอบรมแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. อบรมเฉพาะ Workshop ในห้อง 2 วัน (แบบไป-กลับ)
2. อบรมเฉพาะทางไกลกึ่งออนไลน์ ผ่านอีเมล์หรือเฟสบุ๊ค
3. อบรมเต็มที่สองรูปแบบ

กิจกรรมบันทึกเชิงกระบวนการ เพื่อใคร่ครวญและเยียวยา
Active Journal หรือ Process Writing + แลกเปลี่ยน (ผู้สอน/กลุ่มผู้เรียน) E-mail หรือ Facebook
= ฟังกายใจ + แปรเปลี่ยนทุกข์ + เยียวยาชีวิต

ทั้งนี้รูปแบบกระบวนการจะปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ละบุคคล โดยมีกิจกรรมบันทึกรวมมากกว่า 75 กระบวนการ ให้เลือกสรรตามความสนใจและตามบริบทชีวิต พร้อมคำแนะนำลงลึกแต่ละประเด็นสำคัญ

 

ลักษณะเพิ่มเติมของการอบรมนี้
– มีการปรับปรุงพัฒนาและเขียนหลักสูตรใหม่ทุกรอบการอบรม
– มีความแตกต่างจากการอบรมรอบอื่นของศูนย์ฯ โดยเน้นที่การเยียวยา การดูแลจิตใจและร่างกาย แปรเปลี่ยนความทุกข์เป็นพลังแก่ชีวิต
– คอร์สอบรมนี้เริ่มต้นด้วยมือท่าน มีบันทึกเป็นห้องเรียน เวลาอบรมคือชีวิตจริง ครูคือตัวคุณ เน้นการลงมือทำจริงและเป็นเครื่องมือตลอดชีวิต
– เริ่มจากกระบวนพื้นฐานและชุดการเขียนสั้น จนถึง ลึก
– ผู้เข้าร่วมเลือกโหวตช่องทางหลักในการสื่อสารระหว่างกลุ่มและผู้ให้คำปรึกษา ระหว่างกลุ่มลับเฟสบุ๊คหรืออีเมล์ สำหรับผู้เข้าอบรมกึ่งออนไลน์ กลุ่มเฟสบุ๊คมีข้อดีที่พลังกลุ่มและการร่วมแบ่งปันสะดวก และกลุ่มอีเมล์มีข้อดีคือการลงลึกระดับบุคคลและความเป็นส่วนตัว
– ระบบปิด พื้นที่ส่วนตัวเฉพาะกลุ่มและในระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้ให้คำปรึกษา พร้อมลงลึกตามประเด็นชีวิตแต่ละบุคคล – พื้นที่ร่วมกิจกรรมหลักคือบนหน้ากระดาษและการเขียนของเรา
– การอบรมประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อเก็บค่าเข้าร่วมในอัตราที่ไม่สูงนัก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง และร่วมสนับสนุนกิจกรรม อย่างเช่น บริการตนเรื่องอาหารการกิน มีอาหารว่างเฉพาะเครื่องดื่ม โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล และให้คำปรึกษาในการเรียนรู้กึ่งออนไลน์ตลอด 7 สัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ระยะยาวที่เก็บค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและในอัตราที่น้อย

 

หลักการและเหตุผล

การเขียนและการบันทึกเป็นเครื่องมือที่อยู่คู่กับการพัฒนาของมนุษย์มายาวนานไม่ว่าระดับปัจเจกบุคคลหรือในระดับสังคม ปัจจุบันนี้มีการนำกลวิธีการเขียนมาใช้สร้างการเรียนรู้และการบำบัดเยียวยาในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาความคิดของนักเรียน การเยียวยาด้านอารมณ์ในคลินิกให้คำปรึกษา การดูแลจิตใจของผู้ต้องขัง การฝึกอบรมพัฒนาด้านใน ฯลฯ มีจำนวนแพร่หลายและเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศซีกโลกตะวันตก การอบรมเขียนเปลี่ยนชีวิตภายใต้ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต
โครงการธรรมวรรณศิลป์ ได้นำเทคนิคการเขียนซึ่งต่อยอดจากองค์ความรู้หลายด้าน จัดกระบวนการอบรมการเขียนเพื่อการบำบัดเยียวยา การเขียนเพื่อรู้จักตนเอง และการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทั้งการอบรมในห้องอบรม การอบรมในคาบเรียนของนักศึกษา และการอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต หลักสูตรและกระบวนการ หลักสูตรของ ศูนย์เขียนเปลี่ยนชีวิต ดำเนินการอบรมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงผ่านประสบการณ์และการให้คำปรึกษา โดยใช้เครื่องมือการเขียนบันทึก (Active Journal) และกระบวนการกลุ่ม ซึ่งต่อยอดจากองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา การบำบัด ควอมตัมฟิสิกส์ และศิลปะ อาทิ Intensive Journal , Voice Dialogue , Process Work , Nlp , จิตไร้สำนึก , การเขียนสร้างสรรค์ และการเขียนบำบัด
การอบรม การเขียนบำบัดและการเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาสุขภาวะ “เขียน = ปลดปล่อยชีวิต” มุ่งเน้นให้ความรู้และฝึกอบรมการเขียนบันทึกภายใต้หลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณจากชีวิต ความทุกข์ ความสุข โอกาส และอุปสรรค

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เขียนปลดปล่อยชีวิต๕๘

 

ใบสมัครดาว์โหลดได้ที่
แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมเขียนปลดปล่อยชีวิต

 

*เปลี่ยนสถานที่จากเดิมธนาคารไทยพาณิชย์ เนื่องจากอุบัติเหตุไฟไหม้*

เป็น ณ คลังสื่อ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซอยโพธิแก้ว ๓ แยก ๑๓ (สุดซอยแยก ๑๓ ขวามือ) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม