เขียน = ค้นพบตัวเอง 2558 (Active Journal for Self-Discovery)

การอบรมกระบวนการเขียนทางจิตวิทยาเพื่อการรู้จักตนในหลายแง่มุมของตัวตน ศักยภาพและอุปสรรค
ในหัวข้อ “เขียน = ค้นพบตัวเอง” (Active Journal for Self-Discovery)
คอร์สกึ่งออนไลน์ เขียนเปลี่ยนชีวิต ชุดที่ 6 @2558

 

ปิดรับสมัครแล้ว สำหรับการอบรมรอบ เดือน มกราคม 2558

 

โดย ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์
ในความร่วมมือกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ริเริ่มคอร์สกึ่งออนไลน์การเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาชีวิตแห่งแรกในประเทศไทย
และมุ่งมั่นการจัดกิจกรรมเนื้อหาเชิงลึกที่ค่าใช้จ่ายน้อยและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างยั่งยืน

 

“ให้ของขวัญปีใหม่ชีวิต สำหรับการก้าวย่างใหม่ ด้วยตนเอง”

ที่มาและความสำคัญ

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต ได้พัฒนาการอบรมโดยใช้การเขียน ในลักษณะพิเศษ เรียกว่า “Active Journal” หรือ “Process Writng” การเขียนบันทึกที่เน้นกระบวนการบนพื้นฐานความรู้ด้านจิตวิทยาเชิงลึกและองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อพัฒนาชีวิตในแง่การรู้จักตน การบำบัดเยียวยา การใคร่ครวญชีวิต การแก้ไขปัญหา และการเติบโตทางภาวะจิตใจ

การอบรมได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและเทคนิควิธีอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2557 ได้ริเริ่มคอร์สทางไกลผ่านสื่อออนไลน์อย่างเฟสบุ๊ค และอีเมล์ เพื่อจัดกระบวนการเขียนเปลี่ยนชีวิตที่ผู้เข้าร่วมสามารถทำได้ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ใดใดโดยไม่ต้องอยู่ในห้องอบรม มีสื่อออนไลน์เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน ผู้ให้คำปรึกษาคอยติดตามช่วยเหลือ พัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตปัญญาและจิตไร้สำนึกให้นำมาใช้จริงได้ในชีวิต และมีการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร “เขียน = ค้นพบตัวเอง” เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งของโครงการฯ มุ่งการพัฒนาชีวิตด้านการรู้จักตนเอง การค้นพบศักยภาพ การรู้เท่าทันอุปสรรคภายใน และเทคนิควิธีกระบวนการเขียนเพื่อพัฒนาชีวิตเบื้องต้น ถือเป็นคอร์สขั้นพื้นฐานที่สุดของศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต

รูปแบบการอบรม

การอบรมแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. อบรมเฉพาะ Workshop ในห้อง 2 วัน (แบบไป-กลับ)
2. อบรมเฉพาะทางไกลกึ่งออนไลน์ ผ่านอีเมล์หรือเฟสบุ๊ค
3. อบรมเต็มที่สองรูปแบบ

กิจกรรมบันทึกเชิงกระบวนการ เพื่อสำรวจค้นคว้าตัวตน
Active Journal หรือ Process Writing + แลกเปลี่ยน (ผู้สอน/กลุ่มผู้เรียน) E-mail หรือ Facebook
โดยให้กลุ่มผู้เข้าร่วมโหวตเลือกช่องทางหลัก เฉพาะผู้เข้าร่วมออนไลน์
= ค้นพบตัวเอง + น้อมนำศักยภาพ + ผ่านอุปสรรคในตนเอง

ทั้งนี้รูปแบบกระบวนการจะปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ละบุคคล
โดยมีกิจกรรมบันทึกรวมมากกว่า 50 กระบวนการ ให้เลือกสรรตามความสนใจและตามบริบทชีวิต

***ขั้นกลางและขั้นลึกสำหรับผู้ผ่านการอบรมและต้องการลงลึก
– มีตัวเลือกร่วมเรียนในหลักสูตรเดียวกัน หรือ ต่อยอดสู่หัวข้อการอบรม “เขียน = มหัศจรรย์ชีวิต” ซึ่งเน้นการทำงานเชิงลึกกับสัญญาณ สัญลักษณ์ และมิติด้านใน

 

จุดเด่นของการอบรมชุดนี้
– มีการปรับปรุงพัฒนาและเขียนหลักสูตรใหม่ทุกรอบการอบรม
– มีความแตกต่างจากการอบรมรอบอื่นของศูนย์ฯ โดยเน้นที่การรู้จักตนเอง ทั้งด้านศักยภาพและอุปสรรคเป็นหลัก พร้อมน้อมนำสิ่งที่มีคุณค่าภายในเราให้ผลิเผย
– คอร์สอบรมนี้เริ่มต้นด้วยมือท่าน มีบันทึกเป็นห้องเรียน เวลาอบรมคือชีวิตจริง ครูคือตัวคุณ เน้นการลงมือทำจริงและเป็นเครื่องมือตลอดชีวิต
– เริ่มจากกระบวนพื้นฐานและชุดการเขียนสั้น จนถึง ลึก
– ผู้เข้าร่วมเลือกโหวตช่องทางหลักในการสื่อสารระหว่างกลุ่มและผู้ให้คำปรึกษา ระหว่างกลุ่มลับเฟสบุ๊คหรืออีเมล์ สำหรับผู้เข้าอบรมกึ่งออนไลน์
กลุ่มเฟสบุ๊คมีข้อดีที่พลังกลุ่มและการร่วมแบ่งปันสะดวก และกลุ่มอีเมล์มีข้อดีคือการลงลึกระดับบุคคลและความเป็นส่วนตัว
– ระบบปิด พื้นที่ส่วนตัวเฉพาะกลุ่มและในระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้ให้คำปรึกษา พร้อมลงลึกตามประเด็นชีวิตแต่ละบุคคล
– พื้นที่ร่วมกิจกรรมหลักคือบนหน้ากระดาษและการเขียนของเรา
– การอบรมประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อเก็บค่าเข้าร่วมในอัตราที่ไม่สูงนัก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง และร่วมสนับสนุนกิจกรรม
อย่างเช่น บริการตนเรื่องอาหารการกิน มีอาหารว่างเฉพาะเครื่องดื่ม โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล และให้คำปรึกษาในการเรียนรู้กึ่งออนไลน์ตลอด 7 สัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ระยะยาวที่เก็บค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและในอัตราที่น้อย

กลุ่มเป้าหมาย
– ผู้ต้องการรู้จักตนเอง สนใจแนวทางการพัฒนาตัวเองและชีวิตของตน
– ผู้มีใจรักศิลปะหรือการเขียนที่ต้องการพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมการเขียน
– บุคคลทั่วไปทุกสาขาอาชีพไม่จำกัดศาสนา อายุ 15 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์
– มีสมุดบันทึกขนาดครึ่งเอสี่ขึ้นไป หรือใช้กระดาษเปล่าหรือกระดาษใช้แล้วด้านหนึ่ง
– มีอุปกรณ์การเขียน เช่น ปากกา โดยไม่จำเป็นต้องเขียนดีหรือเขียนเก่ง
– มี สีเทียน อนุโลมสีไม้ โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านศิลปะ
– มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร อีเมล์ และ/หรือ เฟสบุ๊ค

เวลาและสถานที่
1. อบรม Workshop ในห้อง 2 วัน (แบบไป-กลับ)
วันที่ 10-11 มกราคม 2558
เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. โดยลงทะเบียนเริ่ม 8.30 น.
ณ ห้องก้าวใหม่ 7 ชั้น 3 อาคาร Plaza East ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแยกรัชโยธิน

2. อบรมทางไกลกึ่งออนไลน์ ผ่านอีเมล์หรือเฟสบุ๊ค
เริ่ม 12 มกราคม 2558 – 2 มีนาคม 2558 รวม 7 สัปดาห์
โดยร่วมกิจกรรมและเขียนตามกระบวนการจำนวนกี่ครั้งก็ได้เมื่อสะดวกและตามวาระการเรียนรู้
พื้นที่หลักของกิจกรรมคือบนหน้ากระดาษตามกระบวนการ และพื้นที่ออนไลน์สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน

 

วิทยากร
อาจารย์ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht บางท่านเรียกว่าอาจารย์ บางท่านเรียกครู บางท่านเรียกคุณอนุรักษ์ หรือคุณโอเล่
ผู้สอนในหลักสูตรของศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต และผู้จักการโครงการธรรมวรรณศิลป์ นักเขียนบำบัด นักแปล นักเขียนเรื่องสั้น โปรแกรมเมอร์ และบรรณาธิการบางรูปเล่มของนักเขียนที่รู้จักส่วนตัว
มีความถนัดด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเขียนเชิงกระบวนการ (Process Writing / Active Journal)และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ด้านจิตไร้สำนึก จิตวิทยาเชิงกระบวนการ ตัวตนที่หลากหลาย ปัญญาของร่างกาย การบำบัดเยียวยา ปมภายใน การบ่มเพาะภาวะด้านใน การสั่งจิตย้อนวัยและอดีตชาติ เป็นต้น บนพื้นฐานการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและกระบวนทัศน์ใหม่

เป็นผู้เรียบเรียงและพัฒนา Process Writing / Active Journal สำหรับกระบวนการเรียนรู้และการให้คำปรึกษา
ผู้เขียนหนังสือ “เขียนเยียวยาชีวิต : คู่มือซ้ายขวา บันทึกดูแลหัวใจและลิขิตชีวิต”
ผู้แปลหนังสือ “ดอกไม้และความหวัง” ฉบับแรกที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากผู้เขียน ทริน่า เพาลัส
รางวัล สันติวิถี-วิถีสันติ วาระ 30 ปี 6 ตุลาฯ
รางวัล พระยาอนุมานราชธน
ฯลฯ

ขั้นตอนและกระบวนการ
การสมัคร

1.สมัครเข้าร่วมด้วยการส่งใบสมัคร ดาวโหลดได้ที่

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมเขียนค้นพบตัวเอง
หรือพิมพ์ข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง ส่งทางอีเมล์ youngawakening@gmail.com หรือกล่องข้อความในเพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/khianpianchiwit ซึ่งต้องระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนดังนี้

1.0 ต้องการเข้าร่วมแบบใด ( 1. การอบรมพื้นฐาน 2 วัน หรือ 2. การอบรมกึ่งออนไลน์ หรือ 3. อบรมเต็มที่สองรูปแบบ)
1.1 คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล และชื่อเล่น
1.2 อาชีพ
1.3 ที่อยู่ และเบอร์โทรฯ ที่สามารถติดต่อและส่งเอกสาร
1.4 อีเมล์ และเฟสบุ๊ค
1.5 สะดวกช่องทางติดต่อแลกเปลี่ยนในการอบรมใดระหว่าง อีเมล์ และ เฟสบุ๊ค (สำหรับผู้เข้าร่วมกึ่งออนไลน์)
1.6 ต้องการรับเอกสารทางไปรษณีย์ ด้วยหรือไม่
1.7 เหตุผลที่สมัคร เป้าหมาย ประเด็นที่สนใจ หรือมีสิ่งใดต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงในตนเอง
แสดงการยืนยันว่าพร้อมเรียนรู้ตามเงื่อนไขกติกาอย่างเต็มที่
*โดยการอบรมพิจารณาการสมัครด้วยเหตุผลเป็นสำคัญ

2. ยืนยันการสมัครด้วยการโอนชำระค่าใช้จ่าย หรือหากไม่สะดวก ณ เวลานั้นให้แจ้งทางโครงการฯว่าสะดวกเมื่อใด

การร่วมกิจกรรม
3. เมื่อการสมัครลุล่วงแล้ว ทางโครงการฯ จะส่งคู่มือส่วนต้น พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมทางอีเมล์ ก่อนถึงกำหนดเริ่มกระบวนการ
4. ศึกษาเนื้อหาพื้นฐาน แต่ไม่จำเป็นต้องอ่านครบ กระบวนการเน้นการปฏิบัติซึ่งจะค้นพบเนื้อหาต่างๆ ด้วยตนเอง
5. เลือกหัวข้อบันทึก จากคู่มือ ครั้งละไม่เกิน 3 หัวข้อ แจ้งผู้ให้คำปรึกษาก่อนเขียน เพื่อรับขั้นตอนกระบวนการในแต่ละหัวข้อที่เลือกนั้น ตลอดการอบรมนี้สามารถเลือกได้ไม่จำกัดครั้ง
6. บันทึกตามกระบวนการในหัวข้อที่เลือก หรือที่ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ เสร็จแล้วทบทวนแลกเปลี่ยนกับผู้ให้คำปรึกษา ผ่านทางอีเมล์เฉพาะหรือกลุ่มลับในเฟสบุ๊ค
7. เลือกหัวข้อชุดต่อไปจากรายการ หรือปรึกษาประเด็นเฉพาะที่สนใจ แจ้งผู้ให้คำปรึกษาเพื่อรับขั้นตอนกระบวนการในเรื่องนั้นๆ
8. บันทึกหัวข้อต่างๆ ในกระบวนการ ภายใน 7 สัปดาห์ มากที่สุดตามความสะดวกและประโยชน์แก่ตนเอง
9. เมื่อครบ 7 สัปดาห์รับกระบวนการปิดท้ายและใบประกาศเพื่อรับรองและเป็นสัญลักษณ์เตือนใจถึงการเรียนรู้และก้าวใหม่ของชีวิต

ค่าใช้จ่ายและการชำระค่าใช้จ่าย
– ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 – 2,100 บาท ตามกำลังทรัพย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการและทีมงาน
– โดยสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารดังนี้
บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาแยกศรีวรา เลขที่ 140-256762-0
บัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาดิ อเวนิว รัชโยธิน เลขที่ 627-2-20689-7

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์
ในความร่วมมือกับ ชุมชนนิเวศเอเชีย สมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ 083-1339968 และ Youngawakening@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/khianpianchiwit

*********
เสียงจากผู้เข้าร่วมรอบที่ผ่านมา

“ทำให้รู้สึกเข้าใจตัวเองโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ ไม่น่าเชื่อว่าอารมณ์ตัวเองจะซับซ้อนเวลาที่เขียน ที่สำคัญการเขียนช่วยเยียวยาความคิดด้านลบของเฟิน จึงอยากจะเขียนต่อเท่าที่จะหาเวลาได้ ”
อรดี วรรณชิต

“ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าคอร์สครั้งที่ 2 (เขียน = ปลดปล่อยชีวิต) ที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือ ทัศนคติและมุมมองที่มีต่อตัวเองปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
วิธีการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและคนที่เพิ่งจะรู้จักกันง่ายขึ้น เข้าใจและยอมรับตัวตนของตนเองได้มากขึ้น ทำให้เรามีความสุขกับตัวเราเองมากขึ้น ใจเย็นและไม่ด่วนตัดสินคนอื่น
เข้าใจคนอื่นและมองมุมอื่นๆมากขึ้น สนุกกับการได้เรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้คนอื่นๆ เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะ ”
กมลศรี ลิขิตประกายรุ้ง

www.youngawakening.org/write4life

การอบรมเขียนค้นพบตัวเอง2558