“เขียน = ค้นพบตัวเอง ” ประจำปี ๒๕๕๙ เปิดรับสมัคร

เขียนเท่ากับค้นพบตัวเอง๕๙

 

 

การอบรมกึ่งออนไลน์ และ Workshop ๒ วัน กระบวนการเขียนเชิงกระบวนการจิตวิทยาเพื่อการรู้จักตน

“เขียน = ค้นพบตัวเอง” ประจำปี ๒๕๕๙

โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ในความร่วมมือกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

*** เปิดรับสมัครเฉพาะ Workshop แบบที่ ๑ : วันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม  *********

 

“การเขียนลักษณะนี้มิใช่การเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานแต่เป็นการค้นหาและการเดินทางเพื่อการรู้จักตนเอง เสมือนหน้ากระดาษคือบานกระจกเงา เมื่อเราเขียนในกระบวกการนี้ คือการที่เรากำลังส่องดูตน หัวข้อ การเขียน = ค้นพบตัวเอง ถือเป็นหัวข้อการอบรมแรกของหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิตกึ่งออนไลน์ ก่อนที่จะก่อเกิดเนื้อหาการอบรมการเขียนเพื่อการบำบัดเยียวยาและการภาวนา ตามลำดับ

สำหรับผม ผู้สอนและผู้เชื้อเชิญให้เราร่วมเดินทางผ่านปลายปากกาและเส้นสี การเขียนเพื่อย้อนมองตนถือเป็นประสบการณ์ช่วงแรกของการค้นคว้าการเขียนกับการพัฒนาชีวิต โดยใช้ลมหายใจและวิญญาณของตน ส่องดูตนเองหลากหลายด้านและผ่านอุบายการเขียนหลากหลาย ก่อนจะเริ่มตกผลึกจากประสบการณ์สังเกตความเป็นตัวตน ทดลองสอน สำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง ก่อนการเขียนเชิงกระบวนการจะเริ่มชัดเจนและทักษะการให้คำปรึกษาเชิงการสะท้อนร่วมกันจะหนักแน่น ผมประจักษ์ว่าการเดินทางเพื่อการค้นหาตนหรือเพื่อรู้จักตนเองมิใช่เส้นทางที่ตายตัวและสุดสายง่ายดาย กลไกการยึดมั่นและการปล่อยปละยังคงปิดบังตาเราอยู่หลายครั้งหลายหน ผมเองก็ได้แรงใจในการเดินทางเส้นทางนี้จากผู้เรียนหลายท่านที่แวะเวียนและบ้างติดตามต่อเนื่อง แรงใจที่ว่านั้นเกิดจากความอัศจรรย์ของการค้นพบที่เกิดขึ้นทุกก้าวย่างของตัวอักษรบนหน้ากระดาษ

การเขียนแบบนี้มิต้องการให้เราเขียนดีหรือเขียนเก่ง มิใช่การสื่อสารภายนอกหรือการแสดงออก แต่เป็นการเขียนเพื่อเขียนค้นหาตน เพื่อรู้จัก รู้ทัน รู้ใช้ และรู้ละวาง เพราะฉะนั้นผมจะไม่เน้นให้เราเขียนเป็นผลงานชิ้นดี การสร้างสรรค์งานเขียนให้เป็นผลงานชิ้นเลิศย่อมมีความสำคัญ แต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนนี้ นี่คือขั้นตอนของผู้เริ่มต้น ผู้จรดปลายปากกาแม้ไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไร ขั้นตอนของผู้เริ่มต้นนี้ย่อมเปี่ยมด้วยความกลัว ความลังเลสงสัย ความไม่เชื่อมั่น เราอาจกระทบกับขอบของการยึดถือสิ่งที่เราเป็น เพราะยังมีอีกหลายสิ่งมากมายที่เราไม่รู้จักตนว่ามีอยู่และเป็นอยู่เช่นกัน

การอบรมของสถาบัน ผมตั้งใจมั่นว่าจะสร้างสรรค์การอบรมคุณภาพแต่เก็บค่าใข้จ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในแง่ที่คนทำงานพออยู่พอกินและไม่ลำบากขัดสน เรากล้าทวนกระแสว่าการอบรมที่ดีจะต้องมีราคาสูง ยิ่งการอบรมขั้นสูงขึ้นยิ่งมีราคาแพงขึ้น เราตั้งใจให้การอบรมของเราเข้าถึงผู้คนหลากหลายกลุ่ม มิได้ต้องการร่ำรวยบนความปรารถนาที่จะบรรลุสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งอยู่ในตัวพวกเราทุกคน แม้ความรู้ที่ผมสอนและนำทางให้ก็มิใช่สิ่งไกลตัวไปจากผู้เรียนเลย การเก็บอัตราค่าใช้จ่ายของการอบรมเราจึงมีลักษณะเป็นอัตราการบริจาคตามกำลังทรัพย์ ให้เรามีโอกาสเลือกจะสนับสนุนกิจกรรมของเรามากน้อยเท่าใด

จิตใจที่คิดจะให้ เป็นสุขกว่าจิตที่คิดจะรับ ยังเป็นคำเตือนใจที่ผมใช้แม้ในยามปลายปีที่ผลประกอบการของสถาบันขาดทุน แต่เรายังมีความสุขที่จะทำงานนี้

การอบรม “เขียน = ค้นพบตัวเอง” ทั้งรูปแบบการเรียนในห้องและผ่านออนไลน์ทางไกล มีเนื้อหาหลักประกอบด้วยการเขียนเพื่อสะท้อนตนเองผ่านหลากหลายมุมมองและด้านต่างๆ เราจะเรียกว่ารู้จักตัวตนอันหลากหลายก็ว่าได้ เนื้อหาส่วนที่สองว่าด้วยสิ่งที่ดีและสิ่งที่เราต้องหล่อเลี้ยงให้เติบโตในความเป็นตัวเรา มากกว่าข้อดีข้อเสีย ผมเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ของเรามีหลากหลายกว่านั้น แต่เราก็ต้องกล้าเผชิญหน้าทั้งด้านมืดและด้านสว่างในตนเอง เนื้อหาส่วนที่สามคือเบื้องหลังการเป็นตัวตนหรือการยึดถือต่างๆ ของเรามีสิ่งใดอยู่เบื้องหลัง ส่วนที่สามนี้เป็นเนื้อหาที่ผมตั้งใจเพิ่มเติมจากการอบรมหัวข้อเดียวกันนี้ที่ผ่านมา โดยใช้การให้คำปรึกษาและแนะนำกระบวนการต่อยอด

การเรียนผ่านทางไกล หรือรูปแบบที่สองเป็นลักษณะพิเศษของการอบรมของเรา เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้ทางจิตปัญญาที่ประสานการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับการอบรม กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้ผ่านของจริง ผ่านชีวิตจริงนอกห้องเรียน ให้เราได้ฝึกทักษะชีวิตพื้นฐานไปพร้อมกับการอบรมทางไกล เช่น การจัดการตนเอง การแบ่งเวลา และสมาธิ

วิธีการเรียนกึ่งออนไลน์คือ เราทำกิจกรรมผ่านกระบวนการบันทึกซึ่งผมจะร่วมแนะนำขั้นตอน โดยให้เราเลือกหัวข้อหรือประเด็นที่สนใจ ลงมือทำบนหน้ากระดาษสมุดของตนเอง แล้วแชร์ภาพบันทึกและการสะท้อนความรู้สึก ความคิด และบทเรียน ผ่านกลุ่มอีเมล์หรือกลุ่มเฟสบุ๊ค การเรียนกึ่งออนไลน์มีลักษณะเด่นคือเราได้ลงลึกระดับบุคคลมากกว่าในห้องเรียน แต่การเรียนในห้องก็มีเสน่ห์อีกแบบคือบรรยากาศของรับฟัง มีพลังของการโอบอุ้มและพลังของการนำทางที่มาจากกระบวนการและเพื่อนร่วมเรียน

เราให้เวลา ๕ สัปดาห์สำหรับการเรียนรู้ทางไกล หมายถึงใน ๕ สัปดาห์นี้เราจะลงมือทำและร่วมแลกเปลี่ยนมากน้อยเพียงใดก็ได้ ตามความสะดวกของตน โดยที่ผมจะคอยติดตามและรับฟังตลอดทั้ง ๕ สัปดาห์ และหากช่วงใดไม่ว่างก็จะขยายเวลาให้ตามความเหมาะสม ถือเป็นการเดินทางร่วมกันระยะยาว และหลายท่านที่ร่วมเรียนก็แวะเวียนเรียนซ้ำ บันทึกจาริกรอยเท้าแห่งตัวตนผ่านกาลเวลา แต่แม้ท่านที่สะดวกเรียนรู้ด้วยกัน ๒ วัน ผมก็เชื่อมั่นในพลังของการแสวงหาของเราจะพาก้าวเดินต่อไป บทเรียนจากการเรียนรู้ในห้อง ๒ วันจะช่วยเสริมความเข้าใจและความมั่นใจในการเขียนเพื่อค้นคว้าตนด้วยตนเองในภายหน้า

การเรียนทั้งทางไกลกับในห้องเรียนของการอบรมชุดนี้ นอกจากผมจะเป็นผู้สอนแล้ว ยังมีน้องแพรเป็นผู้ช่วยสอนกึ่งออนไลน์และประสานงาน คงช่วยแบ่งเบาภาระของผมได้มาก และช่วยเติมสีสันที่ขาดไปของกระบวนการอบรม น้องแพรเองมีทักษะด้านการคิดเชื่อมโยงและการเขียนเพื่อใคร่ครวญตนมาตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมอบรมกับผมอยู่แล้ว ถือโอกาสให้น้องแพรได้ฝึกทักษะการนำกระบวนการไปด้วยเลย โดยผมจะคอยติดตามเช่นกัน

ท้ายข้อความประกาศข่าวการอบรม ผมต้องขอบคุณทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังเกื้อหนุนให้เกิดการอบรมนี้ขึ้น เราจะไม่สามารถจัดอบรมในราคาหรือค่าใช้จ่ายเท่านี้เลย หากไม่มีนักเรียนเก่าผู้ช่วยประสานงาน และมีอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจในหลักสูตร ทำให้เราสามารถจัดกิจกรรมอบรมที่ได้ชื่อว่าน่าสนใจ มีคุณภาพ และไม่คิดค่าใช้จ่ายที่แพงได้อีกครั้ง ขอกุศลจากการดำเนินงานนี้ตอบทุกท่านทั้งที่ได้กล่าวมาและมิได้กล่าวถึง”

 

อนุรักษ์ ครูโอเล่

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

10917399_820825341316168_8808297132564209922_n

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจกระบวนการเพื่อการรู้จักตนเอง ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ตลอดชีวิต แม้ไม่มีพื้นฐานศิลปะหรือการเขียนก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

ผู้สนใจพัฒนาการรู้จัก รู้ทัน รู้ใช้ และรู้ละ สิ่งที่ตนเองเป็น สิ่งที่ตนเองมีอยู่ ทั้งด้านศักยภาพและอุปสรรค

ผู้สนใจค้นหาตัวตน และแรงบันดาลใจสำหรับการเดินทางแสวงหา

รูปแบบการอบรม

มีให้เลือก ๓ รูปแบบ ได้แก่

๑. การอบรมในห้อง Workshop ๒ วัน

วันที่ ๑๖ กับ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๒๖๒ ชั้น ๖  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เริ่มลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น. เริ่มการอบรมเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

๒. การอบรมกึ่งออนไลน์ ๕ สัปดาห์

เริ่ม วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๓. การอบรมเต็มที่ทั้งสองรูปแบบ

อุปกรณ์ สำหรับผู้เรียนกี่งออนไลน์

– มีสมุดบันทึกขนาดครึ่งเอสี่ขึ้นไป หรือใช้กระดาษเปล่าหรือกระดาษใช้แล้วด้านหนึ่ง

– มีอุปกรณ์การเขียน เช่น ปากกา โดยไม่จำเป็นต้องเขียนดีหรือเขียนเก่ง

– มี สีเทียน อนุโลมสีไม้ โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านศิลปะ

– มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร อีเมล์ และ/หรือ เฟสบุ๊ค

หลักการพื้นฐาน

การอบรมหัวข้อ “เขียน = ค้นพบตัวเอง” เป็นหนึ่งในหลักสูตรการเขียนเปลี่ยนชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้จักตน โดยผ่านการเขียนเชิงกระบวนการ “Process Writing” ผสานจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาเชิงกระบวนการ การโปรแกรมจิตทั้ง NLP และ Hypnosis Therapy  โดยมีพื้นฐานของหลักธรรมและการภาวนา ร่วมกับองค์ความรู้ด้านการรู้จักตนหลากหลาย

สำหรับการอบรมในห้อง Workshop จะมีเนื้อหาเฉพาะแตกต่างจากการอบรมกึ่งออนไลน์ ดังนี้

๑. พื้นความรู้การเขียนกับการรู้จักตนเอง

๒. คุณค่าและความหมายของการค้นหาตน

๓. กระบวนการพื้นฐาน เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้

๔. ความเป็นตัวตนที่หลากหลาย

๕. การสำรวจตนเองผ่านกิจกรรมพิเศษ นอกเหนือจากการเขียน

ค่าใช้จ่ายการอบรมทุกรูปแบบ

บริจาค ๕๐๐ ถึง ๒,๑๐๐ บาท ตามกำลังทรัพย์

 

10502379_820826031316099_2624469452367609974_n

ประวัติ / คุณวุฒิ / ของวิทยากร

อาจารย์ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht (ครูโอเล่)

ผู้สอนในหลักสูตรของศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต และผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ นักเขียนบำบัด โปรแกรมเมอร์ และบรรณาธิการบางรูปเล่มของนักเขียนที่รู้จักส่วนตัว

มีความถนัดด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเขียนเชิงกระบวนการ (Process Writing / Active Journal)และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ด้านจิตไร้สำนึก จิตวิทยาเชิงกระบวนการ ตัวตนที่หลากหลาย ปัญญาของร่างกาย การบำบัดเยียวยา ปมภายใน การบ่มเพาะภาวะด้านใน การสั่งจิตย้อนวัยและอดีตชาติ เป็นต้น บนพื้นฐานการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและกระบวนทัศน์ใหม่

เป็นผู้เรียบเรียงและพัฒนา Process Writing / Active Journal สำหรับกระบวนการเรียนรู้และการให้คำปรึกษา

ผู้เขียนหนังสือ “เขียนเยียวยาชีวิต”, “หนึ่งคิด ลิขิตใจ” และหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด “เขียนดั่งเป็นกระจก”

ผู้แปลหนังสือ “ดอกไม้และความหวัง” ฉบับแรกที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากผู้เขียน ทริน่า เพาลัส

รางวัล สันติวิถี-วิถีสันติ วาระ ๓๐ ปี ๖ ตุลาฯ

วิธีการสมัคร

๑. กรอกข้อมูลและส่งมาทางอีเมล์ dhammaliterary@gmail.com หรือ กล่องข้อความเพจเฟสบุ๊ค facebook.com/khianpianchiwit

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ต้องการสมัครเข้าร่วมการอบรมแบบใด
  • คำนำหน้า / ชื่อ / นามสกุล / ชื่อเล่น
  • อาชีพการงาน
  • เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล์ / เฟสบุ๊ค
  • ที่อยู่ สำหรับจัดส่งใบประกาศหากอบรมสำเร็จหลักสูตรกึ่งออนไลน์
  • เหตุผลในการสมัคร / ประเด็นที่ต้องการเรียนรู้ ระบุโดยละเอียด

๒. รอข้อความตอบรับ ยืนยันการพิจารณา

๓. โอนค่าสมัครผ่านบัญชีชื่อ  “อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม”

บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาแยกศรีวรา เลขที่ 140-256762-0   หรือ
บัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาดิ อเวนิว รัชโยธิน เลขที่ 627-2-20689-7

๔. แจ้งยืนยันการโอนค่าใช้จ่ายพร้อมแนบหลักฐาน หรือระบุวันเวลาให้ถูกต้อง

๕. รอการตอบกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียน และอีเมล์นัดหมาย

 

ติดต่อสอบถาม และ สมัคร ได้ที่

dhammaliterary@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๓๓๙๙๖๘ , ๐๘๖-๓๖๓๙๗๕๑

facebook.com/khianpianchiwit