ฉันผ่อนปรนกับตัวเอง | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

 

 

ฉั น ผ่ อ น ป ร น กั บ ตั ว เ อ ง
: : :
บันทึกเขียนภาวนา หัวข้อ “ฉันผ่อนปรนกับตัวเอง” จากคุณสรินยา ในการอบรมหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๘ อ่านโดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org
: : :
ดนตรีประกอบ : First Love by Hikaru Utada บรรเลงโดย Kenny G