เมื่อเรามอบความรักให้แก่ตนเอง เราจะตั้งต้นมองหาสิ่งที่ดีให้แก่ตัวเรา | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

 

เ มื่ อ เ ร า ม อ บ ค ว า ม รั ก ใ ห้ แ ก่ ต น เ อ ง
เราจะตั้งต้นมองหาสิ่งที่ดีให้แก่ตัวเรา
: : :
บันทึก “มานะและศรัทธา” จากคุณไข่มุก ในการอบรม “เขียนภาวนา” หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๘ โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org
: : :
ดนตรีประกอบ : First Love by Hikaru Utada บรรเลงโดย Kenny G