ร่วมจัดกิจกรรมฝึกสติและการพัฒนาบุคลากร บริษัท ที.ซี.เอช. ซูมิโนเอะ จำกัด

 

การฝึกสติและสมาธิภาวนา เป็นการพัฒนา Soft Skill ที่สำคัญในองค์กร เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการสุขภาวะที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมการฝึกสติไม่ได้เป็นเพียงการกระทำที่ช้าเท่านั้น แต่ต้องชวนให้ผู้เรียนได้เห็นถึงหนทางในการรับมือ “ความวุ่นวาย” ภายนอก โดยมิให้ใจ “ว้าวุ่น” หรือดิ้นรนตาม แม้ในเหตุการณ์ที่ต้องรับมือฉับไว ก็ต้องสามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งและมั่นคง เมื่อสติมา ปัญญาก็จะเกิดขึ้นตาม แนวทางในการจัดการที่เหมาะสมก็จะเกิดขึ้น ซึ่งทักษะนี้ไม่สามารถฝึกด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือการบรรยายเพียงส่วนเดียวได้ ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ได้ใช้ทั้งฐานหัว ใจ และกาย ประกอบด้วย

ในฐานะผู้สอนสติ เราก็ไม่ควรเป็นผู้ตัดสินว่าเขา-ผู้เรียน “มีสติ” หรือไม่เพียงฝ่ายเดียว แต่เราควรให้เขาได้สังเกตตนเองและสังเกตภาวะของการมีสติและไม่มีสติในการทำงานด้วยตนเองด้วย พร้อมๆ กับการให้พื้นที่หรือโอกาสพัฒนาการมีสติของตนเอง โดยเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและให้เวลากับพวกเขา

และแม้ว่าเราจะพัฒนากิจกรรมการฝึกสติให้มีความสนุกและน่าสนใจเพียงใด สิ่งสำคัญคือรากฐานความเข้าใจในสติและสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องของผู้สอนก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการมีสติ ไม่ใช่ความนิ่ง ความช้า หรือความแน่นอน แต่คือการระลึกรู้และการเท่าทันตนเอง ซึ่งผู้สอนก็จะสอนผ่านการระลึกรู้เท่าทันตนด้วยเช่นกัน

ขอขอบคุณ บริษัท ที.ซี.เอช. ซูมิโนเอะ จำกัด และบริษัท สูตรคูณสุข จำกัด ที่ได้ให้เกียรติ ครูโอเล่และทีมงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมพนักงานในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

⭐️ ⭐️ ⭐️

> อ่านบทความธรรมะของเราได้ที่

www.dhammaliterary.org/คอลัมน์-ไกด์โลกจิต/
www.dhammaliterary.org/คอลัมน์-บทภาวนาอนัตตา/

⭐️ ⭐️ ⭐️

> พัฒนาสติ ฝึกสมาธิ ด้วยการเขียนภาวนา
www.dhammaliterary.org/meditation-writing/

> พัฒนาตนเองด้วยการอบรมหัวข้ออื่นๆ ของเรา
www.dhammaliterary.org/open-course/