สัมภาษณ์ผู้เรียน “พื้นฐาน เขียนภาวนา” รุ่น 2/63

วิดีโอคำบอกเล่าจากผู้เรียน ความประทับใจและสิ่งที่ได้รับจากการอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา”
เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 อบรมโดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

เรียนรู้ธรรมะกับจิตใจตนเองผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการฝึกสมาธิภาวนาผ่านการเขียน

 

อ่านรายละเอียดและเข้าร่วมโครงการ
https://punnspace.com/p/basic-meditationwriting