รายชื่อเยาวชน 32 คนที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารอบ รองสุดท้าย

รายชื่อเยาวชน 32 คนที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารอบ รองสุดท้าย
การประกวดงานเขียนเยาวชนรางวัลทุนจิตอาสา โครงการธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2557-2558

นายนฤพนธ์ สุริฉาย โรงเรียน กมลาไสย
นายสมิธ คำเจริญ โรงเรียน สุโขทัยวิทยาคม
นางสาวณัฐฐาวรรณ บัวเพชร โรงเรียน ศรียาภัย
นางสาวลภัสรดา รัตนรัตน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวณัชชาพร มีสัจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวสัจจกร วงศ์ตระกูลยนต์ โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์
นางสาวภัทรานิษฐ์ บัวหอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
นางสาวไปรยา สงภักดี โรงเรียน ชัยนาทพิทยาคม
นางสาวรุ่งระพี อรภาพ จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6
นายชุติเทพ ทองแกมนาก โรงเรียน แสงทองวิทยา
นางสาวเบญจมาศ แสนหลวง โรงเรียน กบินทร์วิทยา
นางสาวพิสุทธิรัตน์ วิบลุสันติ โรงเรียน พิงครัตน์
นางสาวอคิราภ์ รวมจิตต์ โรงเรียน แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ เทียมเศวต โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี
นางสาววิไลลักษณ์ นันทิ โรงเรียน รัตภูมิวิทยา
นางสาวนูรอัยนีย์ เจ๊ะปูเต๊ะ โรงเรียน พัฒนาอิสลาม
นายวรพล จามจรีกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เด็กชายวสุธร อภิวัฒน์พงค์ โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี
นางสาวสุชานาถ บูรณสันติกูล โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
เด็กหญิงมัลลิกา กลับสุข โรงเรียน นางรอง
นางสาวรุจรวี นาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิภู ชลานุเคราะห์ โรงเรียน วชิราวุธวิทยาลัย
นางสาวพัทธมน สิงโหพล โรงเรียน อำมาตย์พานิชนุกูล
นายชนินทร์ ธีระวรรณ์ โรงเรียน ประชาราชวิทยา
นายโชคชัย คำมะยอม โรงเรียน จักรคำคณาทร
นางสาวลักษิกา กรทรวง โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี
นางสาวอออิน แซ่โค้ว โรงเรียน สัมมาสิกขาปฐมอโศก
เด็กหญิงปนิดา ประกอบวณิชกุล –
เด็กหญิงกชวรรณ รองยาง –
นางสาวซอเฟีย สะนิ โรงเรียน มูลนิธิอาซิซสถาน
นางสาวมัชฌิมา กิณเรศ โรงเรียน สกลราชวิทยานุกุล
นายธีรศักดิ์ คงวัฒนานนท์ โรงเรียน บูรณะรำลึกตรัง

ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกโดยให้คะแนน 3 ข้อได้แก่ 1. เนื้อหาและการเรียนรู้
2.มุมมองและการเชื่อมโยง 3.เทคนิคกลวิธีและความถูกต้องทางภาษา

ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายภายในต้นเดือนมกราคม พศ. 2558
โครงการธรรมวรรณศิลป์

 

รอบแรก