ถอดบทเรียนในช่วงท้ายขั้นพื้นฐาน เขียนภาวนา รุ่นที่ 14

 

เขียนภาวนา รุ่นที่ 14 ได้ผ่านสี่วันแรกของขั้นพื้นฐานแล้ว เหลืออีก 3 สัปดาห์สำหรับการฝึกขั้นปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้น ขออนุโมทนาในบุญกุศลและผลจากการฝึกตนเองจากการภาวนาของผู้เรียนทุกท่าน 🙏

รวมถอดบทเรียนในช่วงท้ายขั้นพื้นฐาน…

📒 บทเรียนสำคัญที่ได้รับ :

ต้องพัฒนาพละ 5 ในวิริยะ ศรัทธา สมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญา, น้อย แต่ มาก, เขียนน้อยแต่ลายมือสวยขึ้น คิดน้อยลง เขียนมากขึ้น, ได้รู้หลักธรรมมากขึ้น ได้แนวทางที่เป็นแก่น รู้เทคนิคการฝึกสติ, ได้ใช้ประโยชน์จากการเขียนมาในการฝึกสติ, รู้จักหยุด ดึงใจกลับบ้าน ส่องใจทุกทาง ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, มรรคมีองค์ 8 ต้องสอดคล้องกับไตรลักษณ์ การคิดอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง การอดทนเผชิญกับความจริงทำให้รู้ว่าไม่ได้ทุกข์อย่างที่คิด, ปักใจ ขัดใจ จูงใจ, มองเห็นว่าการคิดล่วงหน้าว่ายากเป็นอุปสรรค, การภาวนาเหมือนการทดลองลงมือทำและสังเกตผลลัพธ์ บันทึกการเปลี่ยนแปลง ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดกำลังใจ, การฝึกฝนต้องมีครูที่เข้าใจและสามารถอธิบาย, ได้ฝึกการทำซ้ำ เห็นนิวรณ์ที่เคยเกิดขึ้น ยอมรับและปล่อยวาง, ทำให้เห็นว่าการเขียนโดยที่อยู่กับปัจจุบันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าตอนที่อยาก เห็นสิ่งที่ปัญญาบอกตอนนั้นจริงๆ โดยไม่ต้องพยายามปรุงแต่ง มีความสุขกับการเขียนมากขึ้น, เขียนภาวนา พาใจได้รู้ หยุดดูลมสู สู่สัจธรรม, ปักใจ ขัดใจ จูงใจ … รู้จักหยุด ดูใจกลับบ้าน

✍️ การเขียนเฉพาะลมหายใจออก สอนอะไรแก่ฉัน :

สอนให้ฉันสังเกตลมหายใจ
มีสติและสมาธิเพิ่มขึ้น
การเขียนภาวนาหายใจออก เหมือนกับบอกให้รู้ดูผ่อนคลาย เติมปัญญาพร้อมดูลมที่กาย ย่อมสลายเกิดดับจับสติ
ถ้าเราคิดมากหรือทำเกินโจทย์ ทำให้ทุกข์ง่ายทุกข์มาก เกิดจากอัตตาผสมกับนิวรณ์
หยุดเพื่อดึงสติ เว้นวรรคเพื่อเรียกสติกลับมา
ยอมรับในสิ่งที่ทำได้ เช่น ตอนเขียนไม่ทันความคิด ต้องกลับมายอมรับโดยไม่หงุดหงิด
รั้งความอยาก หยุดความฟุ้ง เบรกความพุ่ง สติอยู่กับปัจจุบัน
ปล่อยวางจากความคิด รู้เท่าทันความคิด
รู้จักการรอจังหวะที่เหมาะสม
เห็นว่าความคิดที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ถาวร

 

🙏 อ่านรายละเอียดหลักสูตร #เขียนภาวนา
www.dhammaliterary.org/meditation-writing/

🙏 ติดตามกิจกรรมฝึกอบรม
www.dhammaliterary.org/open-course/