โรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต

โรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต

Certified Transformative Writing Facilitator

 

ค่ายและชุดอบรมต่อเนื่องเพื่อก่อร่างสร้างครูและวิทยากรที่สามารถใช้กระบวนการเขียนเพื่อพัฒนาชีวิตและการเยียวยาผู้อื่น ผ่านหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศรับรองการเป็นนักให้คำปรึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ บนพื้นฐานของหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต : คือการอบรมเรียนรู้การใช้การเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาตนและชีวิตตัวเอง ในด้านการรู้จักตนเอง การเยียวยา การข้ามขอบความคิด และการภาวนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมาแล้วมากกว่า ๓๒ รุ่น เป็นการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยา ไม่ใช่การเขียนเพื่อสร้างผลงาน เช่น เรียงความ หรือ วรรณกรรม

หลักสูตร ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต : คือการอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการสอนหรือแนะนำให้ผู้อื่นเขียนเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองได้ บนพื้นฐานของหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต โดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

โรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต ใช้เวลาการอบรมทั้งสิ้น ๑๐ วัน โดยรับเฉพาะศิษย์เก่าที่เคยผ่านการอบรม เขียนเปลี่ยนชีวิต มาแล้วเท่านั้น

เป้าหมายในการอบรม

 

 • ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสำคัญของหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต”
 • ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและความแตกต่างของการเขียนบำบัด การเขียนสร้างสรรค์ การเขียนสะท้อนตัวตน และการเขียนเพื่อการภาวนา
 • ผู้เข้าร่วมสามารถให้คำปรึกษาผู้อื่นผ่านการแนะนำการเขียนและวิเคราะห์จากบันทึกได้
 • ผู้เข้าร่วมสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เขียนเปลี่ยนชีวิต รูปแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้เรียนได้
 • ผู้เข้าร่วมมีทักษะในการเป็นครูและผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
 • ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เนื้อหาในการอบรม

 

 • ความเข้าใจในการเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต หลักการ ที่มา ปัจจัยสำคัญ และความแตกต่าง
 • แบบฝึกหัดและกิจกรรมประเภท การทำงานเป็นทีม ศิลปะ และการเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ
 • การฝึกทักษะพื้นฐานของผู้ให้คำปรึกษา ได้แก่ ทักษะการฟัง , ทักษะการจับประเด็น , ทักษะการตั้งคำถาม , ทักษะการสร้างแรงจูงใจ , และคุณสมบัติที่เหมาะสม
 • การฝึกวิเคราะห์บันทึกในเชิงจิตวิทยา อาทิ การตีความความรู้สึกจากลายมือ วิเคราะห์บุคลิกผู้เขียน
 • การออกแบบกระบวนการเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต และการออกแบบหัวข้อบันทึก
 • ลำดับขั้นตอนในการให้คำปรึกษาผ่านกระบวนการเขียน
 • ลำดับขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
 • การฝึกทักษะให้คำปรึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้กับผู้ร่วมเรียน
 • การฝึกทักษะให้คำปรึกษากับกรณีอาสา

บุคคลที่เหมาะสม

 

 • ผู้ที่สนใจนำกระบวนการเขียนไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการสอน การให้คำปรึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้
 • ผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักการสำคัญของการเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการเป็นครู วิทยากร หรือนักให้คำปรึกษาผ่านกระบวนการเขียน โดยไม่จำเป็นต้องมีอาชีพครูหรือวิทยากร
 • เฉพาะศิษย์เก่าหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เท่านั้น

ระยะเวลาในการอบรม

 

รวมทั้งหมด ๑๐ วัน ทุกวันเสาร์อาทิตย์แรก เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒
ได้แก่ วันที่ ๔-๕ พฤษภาคม , ๑-๒ มิถุนายน , ๖-๗ กรกฎาคม , ๓-๔ สิงหาคม และ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒
การอบรมเริ่มเวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ทุกวันมีอาหารเที่ยงมังสวิรัติ

สถานที่จัดอบรม

 

ณ  สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์  ซอยงามวงศ์วาน ๗ ใกล้สี่แยกแคราย

(สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง ๑ กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วม

 

จะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้

 • จบหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กับครูโอเล่ ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ หรือในห้องเรียนมาก่อน
 • สามารถเข้าร่วมได้ครบทุกวัน และ ทำกิจกรรมตลอดกระบวนการ ทั้ง ๑๐ วัน
 • มีความพร้อมและเต็มใจฝึกฝนตนเองทุกรูปแบบโดยไม่จำเป็นต้องทราบก่อนล่วงหน้า
 • อยู่อย่างเรียบง่ายและเรียนรู้พร้อมกับผู้อื่นได้
 • มีความตั้งใจจริงที่จะนำความรู้ไปใช้เพื่อผู้อื่นและสังคม

วิทยากร

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้สอนในหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” มาแล้วมากกว่า 30 รุ่น และเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” , “ห้องเรียน วิถีครู” , “เด็กน้อยภายใน” มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา ผู้เขียนคอลัมน์ “ไกด์โลกจิต” ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

 

Advanced Hypnotherapy Training Course , Certified Hypnotherapist ( C.Ht )

Intermediate NLP Training Course

Past Life Regression Therapy Training Course

Acting Your Inner Music

Awakening Leadership and Training of Trainer (Process Work Course 3)

Voice Dialogue Foundation

ค่าลงทะเบียน

 

 • ค่าลงทะเบียน : ๘,๐๐๐ บาท และหากผ่านการอบรมกับครูโอเล่ ๒ คอร์สขึ้นไป สามารถบริจาค ๕,๐๐๐ ถึง ๗,๒๐๐ บาท ตามกำลังทรัพย์

ขั้นตอนการสมัคร

 

๑ สมัครด้วยการพิมพ์ข้อความ ส่งมาทางอีเมล์ dhammaliterary@gmail.com หรือติดต่อครูโอเล่ / ครูมุก

๒ โอนค่าลงทะเบียนและแจ้งหลักฐานกลับทางอีเมล์

เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ


ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเรียนครบตลอดหลักสูตร มีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ด้วยตัวเอง หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com , 086-3197882 (ผู้ประสานงาน)