ขยายเวลารับผลงาน ! การประกวดงานเขียนเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓

 

ขยายเวลารับผลงาน !

การประกวดงานเขียนเยาวชน ชิงทุนการศึกษา รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐ หัวข้อ “คุณค่าของชีวิต” ประเภท เรื่องสั้น สำหรับเยาวชนอายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี

เลื่อนปิดรับผลงานถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศผลภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
อ่านรายละเอียดด้านล่างหรือในเว็บไซต์ของโครงการ

 

[ ???? ที่มาและความสำคัญ ]
.
โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว ๙ ครั้งโดยเฉลี่ยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โยนิโสมนสิการ ความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำผ่านการเขียนที่มีวรรณศิลป์ของเยาวชน ด้วยรูปแบบและหัวข้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี

ในปีนี้ ทางโครงการได้สานต่อการประกวดงานเขียนเป็นครั้งที่ ๑๐ โดยจัดการประกวด ประเภท เรื่องสั้น ความยาว ๒ ถึง ๗ หน้ากระดาษเอสี่ หัวข้อ คุณค่าของชีวิต เพื่อให้เยาวชนทบทวนและแสดงออกซึ่งความหมายของหัวข้อด้วยมุมมองของตนเอง ได้แลเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของชีวิตตนเองและผู้อื่น
เยาวชนเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา และใบประกาศ โดยทางโครงการจะนำเสนอผลงานของเยาวชนผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนศักยภาพทางความคิด การเขียน และจิตใจต่อไป เพื่อเผยแพร่งานเขียนเป็นข้อคิดการเรียนรู้สู่สังคม

 

[ ???? รายละเอียดการประกวด ]

๑ หัวข้อ
“คุณค่าของชีวิต”

๒ ผู้มีสิทธิส่งผลงาน
เยาวชนไทย อายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา

๓ กติกาการส่งผลงาน
– ผลงานประเภท เรื่องสั้น
– ตั้งชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกับหัวข้อการประกวด
– ความยาว ๒ ถึง ๗ หน้ากระดาษเอสี่ ขนาดอักษร ๑๖ พอยต์
– ส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx
– เขียนผลงานด้วยตัวเองเท่านั้น และส่งได้เพียงผลงานเดียว
– ผลงานไม่เคยเผยแพร่ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลที่อื่น

๔ รางวัลการประกวด
– รางวัลที่หนึ่ง จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๕๐๐ บาท
– รางวัลที่สอง จำนวน ๒ รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๕๐๐ บาท
– รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท

๕ ระยะเวลาส่งผลงาน
ปิดรับผลงาน ไม่เกิน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๕๙ น. โดยถือวันและเวลาที่ส่งผลงานที่ปรากฏในอีเมลหรือเพจเฟซบุ๊คเป็นหลัก

๖ ส่งผลงานได้ที่
ส่งทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือส่งทางข้อความเพจเฟซบุ๊ค “เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์” โดยแนบรายละเอียดของผู้เขียน ได้แก่
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ สถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ลงในไฟล์เดียวกันกับผลงานเขียน อย่างครบถ้วน

๗ เงื่อนไขกำหนด
– คำตัดสินของกรรมการและทีมงานเป็นอันสิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
– ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เขียนและโครงการฯ สำหรับการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ต่อไป
– ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์
– ใบประกาศจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้เขียน และทุนการศึกษาโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งแก่โครงการ เมื่อได้รับสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน พร้อมรูปถ่ายรับใบประกาศ ซึ่งทีมงานจะติดต่อส่วนตัวกับผู้เขียนผลงานหลังจากประกาศผล

 

[ ???? ตัวชี้วัดผลงาน ]

ผลงานแสดงถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาอย่างไพเราะและสะเทือนอารมณ์ มีความแนบเนียนเชิงเทคนิค หรือวรรณศิลป์ อีกทั้งสามารถสื่อความหมายได้ดีสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด ในเรื่องมุมมอง การแก้ไขปัญหา การดูแลจิตใจ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประกวด

องค์ประกอบของเรื่องสั้น ต้องมีทั้งตัวละคร โครงเรื่อง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเขียนเป็นภาษาไทยเท่านั้น

 

[ ???? การประกาศผลรางวัล ]

ประกาศคำตัดสินและรายชื่อเยาวชนที่ผลงานได้รับการคัดเลือก ภายในไม่เกินเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทางเพจเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ของโครงการ โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อก่อนทางโทรศัพท์และอีเมล

 

[ ???? ติดต่อสอบถามได้ที่ ]

อีเมล dhammaliterary@gmail.com
เฟซบุ๊ค “เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์”
เว็บไซต์ www.dhammaliterary.org/ประกวดงานเขียนเยาวชน/