การประกวดงานเขียนโครงการ ธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗

การประกวดงานเขียนเยาวชน ธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗
หัวข้อ “ความทุกข์กับชีวิตของฉัน”
เปิดรับผลงานประเภทความเรียงแล้ว วันที่ 20 มิถุนายน – 12 ธันวาคม 2557
สำหรับเยาวชนอายุ 13 -19 ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา โดยมีรางวัลเป็นทุนจิตอาสาและการเข้าค่ายอ่านเขียนเปลี่ยนชีวิค

 

การประกวดงานเขียนเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่
โครงการ ธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๖)

การสนับสนุนทุนจัดกิจกรรมล่วงหน้า (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ได้มีผู้ให้การสนับสนุนแล้วดังนี้
๑. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๒. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
๓ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การเขียนสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม
รางวัลทุนจิตอาสาเพื่อสังคม และโอกาสเพื่อพัฒนาตนเอง

โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน
เชิญชวนเยาวชนอายุ ๑๓-๑๙ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา
ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ
ในหัวข้อเกี่ยวกับ

“ความทุกข์กับชีวิตของฉัน”

ประเภท ความเรียง

กติกาการส่งผลงาน
๑. ไม่จำกัดรูปแบบ และกลวิธี
๒. ความยาวเหมาะสมกับเนื้อหา ไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษเอสี่
๓. ใช้ภาษาและลีลาเป็นของตัวเอง เขียนผลงานด้วยฝีมือตน
๔. ความเรียง ต้องเชื่อมโยงเข้าหาประสบการณ์ตัวเองได้
๕. ผลงานไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลที่อื่น

รางวัลเพื่อสังคม
ทุนจิตอาสา ใช้สำหรับช่วยเหลือเพื่อนชีวิตและสังคม จำนวน ๒๑ ทุน
ทุนอย่างน้อยคนละ ๕,๐๐๐ บาท หรือรวมกลุ่มเป็นจำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท

และได้เข้าค่าย “อ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต” ๗ วัน ๖ คืน
โดยทางโครงการฯ ช่วยเหลือค่าเดินทาง

ระยะเวลาส่งผลงาน
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ – วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ถือประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

การส่งผลงาน
๑. พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ อักษรขนาด ๑๖ พอยท์ / เขียนด้วยลายมือบรรจง
๒. ชื่อผลงานตั้งใหม่ได้ตามความเหมาะสม
๓. สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ และไม่ได้รับรางวัลจากที่อื่น
๔. ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ของตัวเอง และชื่อสถานศึกษา
๕. ส่งไปรษณีย์ โครงการธรรมวรรณศิลป์ ๑/๖๗๓ รามคำแหง ๑๙๐/๒ มีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐ หรือส่งทางอีเมล์ youngawakening@gmail.com
ติดต่อสอบถาม ๐๘๓-๑๓๓๙๙๖๘

ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้เป็นเวลา ๗ วัน ๖ คืน โดยโครงการฯจะช่วยเหลือค่าเดินทาง หากไม่เข้าร่วมทางโครงการฯจะพิจารณาสละสิทธิ์
ประกาศผลการคัดเลือก พิธีมอบทุนและจัดค่าย “อ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต” ภายในช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
การมอบรางวัล มอบให้ในค่ายอบรม

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/khianpianchiwit และ www.facebook.com/youngawakening
เว็บไซต์ www.youngawakening.org/write4life และ www.youngawakening.org

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่
www.ebooks.in.th/ebook/25061/การประกวดงานเขียนโครงการ_ธรรมวรรณศิลป์_ประจำปี_๒๕๕๗/

 

ความทุกข์กับชีวิตของฉัน ฉ2 coverl (9)