คุณชิ รัตน์รวี พนักงานเอกชน

การเรียนเขียนเยียวยา เหมือนจับเราแยกเป็นส่วนๆ
การเรียนเขียนค้นค้น เป็นการจับเราประกอบร่างเข้าไปไหม่ และลงไปในรายละเอียดบางมุมที่เราเลือกเอามาปัดฝุ่นก่อนใส่คืนเข้าไปในร่างเดิม หัวใจใหม่

คุณชิ รัตน์รวี พนักงานเอกชน