เปิดรับสมัคร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17 (รอบสุดท้ายของปี)

 

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17 เดือนตุลาคมนี้

เรียนรู้การสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis (รอบสุดท้ายของปี)

 

???? ขั้นต้น-กลาง เรียนวันที่ 8 – 9 , 15 – 16 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน)

???? ขั้นสูง (Certified Hypnotherapist) เรียนวันที่ 22 – 23 , 29 – 30 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน)

อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom มีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น. , ช่วงที่ 2 : 12.30 – 14.00 น. และ ช่วงที่ 3 : 15.30 – 17.00 น.

เฉพาะวันเสาร์ มีช่วงที่ 4 : 20.00 น. – 21.30 น. เป็นการสอนหรือฝึกในเนื้อหาเสริมเฉพาะผู้เรียนที่สะดวก ไม่บังคับต้องเข้าทุกคน

มีการบ้านระหว่างสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่สองของทั้งสองขั้น , ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งสี่วัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน

✅ ค่าใช้จ่าย : สนับสนุนค่าลงทะเบียน 3,900 บาท ถึง 5,400 บาท ต่อคอร์ส ตามกำลังทรัพย์

การสมทบผู้ที่มีกำลังทรัพย์จ่ายในอัตรามากก็จะช่วยให้ผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์ไม่มากได้ร่วมเรียน , ขอแบ่งชำระสองงวดทีละกึ่งหนึ่งได้ โดยงวดที่สองจะต้องชำระภายในไม่เกินวันสุดท้ายของการอบรม

 

???? ???? ????

 

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17 เป็นหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อการเข้าใจพลังของจิต การโปรแกรมจิต และการฝึกหัดจิต เพื่อการพัฒนาตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง สัมผัสจริง ผ่านการดูแลตนเองและผู้อื่น

???? เนื้อหาการอบรมสี่วัน (ขั้นต้นและกลาง) :

1. ทำความรู้จักการสะกดจิต และแก่นแท้ของการสะกดจิตที่มีอยู่ในชีวิต
2. การสะกดจิตเพื่อการเยียวยา ปลุกพลัง สร้างความเชื่อ และปัญญา
3. การฝึกเพื่อกำกับจิต ด้วยเทคนิค 4 ใจ 1 ไก
4. การสะกดจิตย้อนวัย สำรวจเรื่องราวชีวิตในจิตใต้สำนึก
5. การใช้จินตภาพการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ
6. การฝึกโปรแกรมจิตผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
7. กลไกของจิตกับปมชีวิต
8. การสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ (Past life Regression)
9. การเขียนเพื่อโปรแกรมจิต และร่างสคริปต์การสะกดจิต
ผู้ผ่านการอบรมในขั้นนี้จะสามารถเรียนต่อในการอบรมขั้นสูงได้ Certified Hypnotherapist (C.Ht)

???? เนื้อหาการอบรมสี่วัน (ขั้นสูง)

เฉพาะผู้เรียนจบขั้นต้นและขั้นกลางแล้วเท่านั้น
1. การบ่มเพาะญาณทัศน์ด้วยการโปรแกรมจิต
2. การประยุกต์ใช้เทคนิคการสะกดจิตในด้านต่างๆ
3. สิ่งที่ลึกซึ้งกว่าจิตใต้สำนึก
4. การค้นหาสิ่งที่เป็นเป้าหมายทางจิตวิญญาณ
5. การสั่งจิตระลึกถึงอนาคต (Future Life Progression) การสะกดจิตกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจิต
6. วิญญาณ ชีวิตระหว่างภพ (Life Between Life Regression)
7. หลักการความเป็นนักสะกดจิตเพื่อการบำบัดและการช่วยเหลือผู้อื่น
8. การฝึกสะกดจิตเป็นหมู่คณะ
9. ได้รับใบประกาศ Certified Hypnotherapist (C.Ht) เมื่อจบครบสี่วันและผ่านการทดสอบ

 

???? กรอกใบสมัคร :

https://forms.gle/EZz493QbDDgdiKeTA

 

???? เว็บไซต์หลักสูตร :
https://www.dhammaliterary.org/mindpower/