บัตรคำความต้องการ

สำหรับใช้ในการอบรมและการศึกษาเรียนรู้ เลือกบัตรคำเพื่อทบทวนใจตามโจทย์ที่ได้รับ

การยอมรับ

ความรัก

ความชื่นชม

การเป็นส่วนหนึ่ง

ความร่วมมือ

การสื่อสาร

ความใกล้ชิด

ความมีน้ำใจ

ความสม่ำเสมอ

ความเข้าใจ

ความคุ้นเคย

การดูแลเอาใจใส่

ความเคารพ / การเคารพตนเอง

ความปลอดภัย

ความมั่นคง

การสนับสนุน

เป็นที่รู้จัก / การรู้จัก

ความเห็นใจ

ความไว้วางใจ

ความอบอุ่น

มิตรภาพ

กำลังใจ

การรับฟัง

ความใกล้ชิดกับธรรมชาติ

การใกล้ชิดกับพระเจ้า /
พระธรรม หรือสิ่งสูงสุด

ความจริงใจ

ความซื่อสัตย์

ความสนุก

ความสุข

อารมณ์ขัน

สันติ

ความงาม

ความสบาย

ความเท่าเทียม

ความปรองดอง

แรงบันดาลใจ

ความเป็นระเบียบ / เรียบร้อย

ความสามัคคี

ความสงบสุข

ความหมายของชีวิต

ความสุขในชีวิต

ความท้าทาย

ความชัดเจน

สมรรถภาพ

ความมีสติรู้คิด

การช่วยเหลือผู้อื่น

ความคิดสร้างสรรค์

การค้นพบ

ความมีประสิทธิภาพ

การมีความสามารถ

การเติบโต

การเรียนรู้

การแสดงความเสียใจ

การมีส่วนร่วม

การมีเป้าหมาย

การแสดงออก

การกระตุ้น

ความสุขทางกาย

อากาศ

อาหาร

การเคลื่อนไหว / การออกกำลังกาย

การพักผ่อน

การแสดงออกทางเพศ

ที่อยู่อาศัย

การสัมผัส

น้ำ

ยารักษาโรค

อำนาจ

ทางเลือก

อิสรภาพ

พึ่งพิงตนเอง

พื้นที่ของตนเอง

ทำอะไรด้วยตนเองได้

การเยียวยารักษา

การปกป้องคุ้มครอง

การอยู่รอด

ประสบการณ์

ความรู้

สติระลึกรู้

ปัญญา

ศักดิ์ศรี

คุณค่า

ความหวัง

การแสดงความยินดี

การแสดงความเสียใจ

ความราบลื่น

การดูแลจิตใจ

วิสัยทัศน์

ความวางใจ

ความเชื่อถือได้

… หากยังเลือกลำบาก ลองดูจากภาพ …