จบการอบรมแล้ว ???? ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16

 

จบการอบรมแล้ว ???? ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16
เมื่อวันที่ 14 – 15 , 21 – 22 พฤษภาคม 2565 (Zoom)

ผ่านการอบรมทั้งสิ้นแปดท่าน ดังนี้

???? พวงแก้ว (นุ้ย) อาชีพ พนักงานบริษัท
???? อัญชลี (อัญ) อาชีพ อิสระ
???? กิตติมา (มด) อาชีพ รับจ้าง
???? วริศษาว์ (ตาล) ธุรกิจส่วนตัว
???? กนกวรรณ (หมี) อาชีพ แม่บ้าน
???? สุวิมล (สุ) อาชีพ ค้าขาย
???? ณฐาพัทธ์ (พีช) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
???? สิริลักษณ์ (ลักษณ์) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

 

สิ่งที่ได้ฝึกและเรียนรู้ จากการฝึกสะกดจิตคู่ 5 รอบ จากผู้เรียน

???? การใช้จินตนาการ / การไม่ติดกรอบ
???? ลองผิดลองถูก
???? การส่งพลังที่ดีให้ผู้อื่น / 
การรับพลังที่ดี – การให้อภัย
???? การตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้า
???? การมีสติ – เห็นความคาดหวังของตัวเอง
???? การมีสมาธิ – ฟังเรื่องของเพื่อน 
จำขั้นตอน ฯ
???? เชื่อมั่นว่าทุกคนสะกดจิตได้ , สามารถพัฒนาได้
???? ใส่ใจรายละเอียด – ความต้องการของคนอื่น
???? แต่ละคนไม่เหมือนกัน – วิธีเดิมอาจใช้ไม่ได้
???? เชื่อ-ใช้ ความตั้งใจดีแก่ผู้อื่น / ปรารถนาช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ – เหมือนช่วยตนเอง
???? เห็นมุมมองจินตนาการกว้างมากขึ้น
???? “อย่าใส่ความเป็นตัวเราให้เขา ให้ใส่ความเป็นเขาแทน” – ไม่คิดแทนคนอื่น
???? วางใจให้กระบวนการไหลลื่น
???? ความเป็นผู้นำ – ต้องทรงพลังก่อน มั่นใจในตนก่อน
???? เห็นความผิดพลาดของตน – ระมัดระวัง

 

หลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”
https://www.dhammaliterary.org/mindpower/

 

“ให้รู้ว่าเสียง ความคิด และจินตนาการ มีอิทธพลต่อตัวเราอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้เข้าใจการเชื่อมโยงพลังงานระหว่างจิตกับร่างกายและบทเรียนต่างๆเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้”

“ชอบที่อาจารย์เปรียบเทียบการสะกดจิตกับศาสนาพุทธ ทำให้เห็นว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาเค้าให้เปลี่ยนการปรุงแต่งไปเป็นพลังให้ได้ก่อน เค้าถึงจะสามารถพัฒนาต่อไปจนถึงการปล่อยวางเลิกปรุงแต่งได้ จุดนี้ทำให้เห็นคุณค่าของงานที่กำลังจะทำมากๆ ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินของผู้คน (ใช้ประโยชน์จากการปรุงแต่งจนสามารถละการปรุงแต่งได้สักวัน)”