ประกาศรายชื่อผ่านเข้ารอบสุดท้าย การประกวดงานเขียนเยาวชน ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๙

 

 

การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๙
หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง” ประเภทเรื่องสั้น

 

ประกาศรายชื่อเยาวชนและผลงานที่ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดงานเขียนเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒

ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

๑ นางสาว วรรณพร พิลึก , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผลงาน “ผมยังมองเห็นแสงนั่นเสมอ”
๒ นางสาว ณัฐพร พิมพา , โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผลงาน “เรื่องราวของหยวนหยาง”
๓ นาย สิรภพ อักษรชื่น , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงาน “เมอร์รีคริสต์มาส มิสเตอร์ลอว์เรนซ์”
๔ นางสาว พนิดา คงมั่น , มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลงาน “กำจันทร์”
๕ นางสาว อภัสนันท์ ป่าเจือ , มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลงาน “มรสุมหลังเขา”
๖ นางสาว ปุณยภา เหล่าเจริญวงศ์ , สถาบันการศึกษาทางไกล ผลงาน “แสงแห่งดวงดาว”
๗ นางสาว เขมมิกา ฉายสุวรรณ์ , โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ผลงาน “เพราะโลกนี้ไม่เคยมืดตลอดไป”
๘ นาย ฆฤณ ม่วงน้อยเจริญ , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผลงาน “วิกลจริต”
๙ นาย ณภัทร เนียมละออง , โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน ผลงาน “เหตุผลของชีวิต”
๑๐ นาย ธีรภัทร์ คำตุ้ย , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน “จุดขาวบนกระดาษดำ”
๑๑ นางสาว ชฎาพร พรพรหมประทาน , โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ผลงาน “อาทิตย์สีดำ”
๑๒ นางสาว ฉัตรมณี คำเลิศ , มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงาน “ทีรามิสุ”
๑๓ นางสาว มัชฌิมา เตชสิทธิ์สืบพงศ์ , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลงาน “มองเห็น”
๑๔ นางสาว กฤษกร เลิศประเสริฐสุข , โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลงาน “movement”
๑๕ นางสาว มนัสวี วงษ์เจริญ , LASALLE College of Arts ผลงาน “ในตอนนั้น เขาจากไป”

 

 

การประกวดครั้งนี้ มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๑๔๕ ชิ้น ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้เผยแพร่ผ่านโครงการ ปัญญ์ สเปซ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เพื่อเปิดให้บุคคลทั่วไปได้อ่านและเรียนรู้ฟรี

ประกาศผลรอบสุดท้าย ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยจะมี ๘ ผลงานที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วยใบประกาศและทุนการศึกษา

ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกคนโปรดติดต่อโครงการ เพื่อส่งภาพถ่ายของตนเองสำหรับลงในเว็บไซต์พร้อมกับผลงานภายในไม่เกินวันที่ ๕ ธันวาคม

 

 

อ่านรายละเอียดการประกวดได้ที่
www.dhammaliterary.org/ประกวดงานเขียนเยาวชน/