สัมภาษณ์ผู้เรียน “พื้นฐาน เขียนภาวนา” รุ่น 1/63 (ชุดสอง)

วิดีโอคำบอกเล่าจากผู้เรียน ความประทับใจและสิ่งที่ได้รับจากการอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา” (ชุดสอง)
เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 อบรมโดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

เขียนเพื่อฝึกสติ ทำใจเป็นสมาธิ พัฒนาภายในให้งอกงาม ด้วยการเขียนภาวนา

 

อ่านรายละเอียดและเข้าร่วมโครงการ
https://punnspace.com/p/basic-meditationwriting