ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย

ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย
การประกวดงานเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่ รางวัลทุนจิตอาสา ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๖

งานเขียนเข้ารอบสุดท้ายนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกและวิจารณ์โดยกรรมการสองท่าน หนึ่งท่านคือบรรณาธิการสำนักพิมพ์มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง และ นักเขียน/นักเดินทางผู้ทำงานใกล้ชิดกับเด็กๆ ประกาศผลภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

นายนฤพนธ์ สุริฉาย โรงเรียน กมลาไสย
นายสมิธ คำเจริญ โรงเรียน สุโขทัยวิทยาคม
นางสาวณัฐฐาวรรณ บัวเพชร โรงเรียน ศรียาภัย
นางสาวลภัสรดา รัตนรัตน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวณัชชาพร มีสัจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวสัจจกร วงศ์ตระกูลยนต์ โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์
นางสาวไปรยา สงภักดี โรงเรียน ชัยนาทพิทยาคม
นางสาวรุ่งระพี อรภาพ จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6
นางสาวเบญจมาศ แสนหลวง โรงเรียน กบินทร์วิทยา
นางสาวพิสุทธิรัตน์ วิบลุสันติ โรงเรียน พิงครัตน์
นางสาวอคิราภ์ รวมจิตต์ โรงเรียน แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ เทียมเศวต โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี
นางสาวนูรอัยนีย์ เจ๊ะปูเต๊ะ โรงเรียน พัฒนาอิสลาม
นายวรพล จามจรีกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เด็กชายวสุธร อภิวัฒน์พงค์ โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี
นางสาวสุชานาถ บูรณสันติกูล โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
นางสาวรุจรวี นาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิภู ชลานุเคราะห์ โรงเรียน วชิราวุธวิทยาลัย
นางสาวพัทธมน สิงโหพล โรงเรียน อำมาตย์พานิชนุกูล
นายชนินทร์ ธีระวรรณ์ โรงเรียน ประชาราชวิทยา
นางสาวอออิน แซ่โค้ว โรงเรียน สัมมาสิกขาปฐมอโศก
เด็กหญิงปนิดา ประกอบวณิชกุล โรงเรียน สตรีทุ่งสง
นางสาวซอเฟีย สะนิ โรงเรียน มูลนิธิอาซิซสถาน
นางสาวมัชฌิมา กิณเรศ โรงเรียน สกลราชวิทยานุกุล
นายธีรศักดิ์ คงวัฒนานนท์ โรงเรียน บูรณะรำลึกตรัง