การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๒

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์ธรรมวรรณกรรุ่นใหม่สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒

หัวข้อ “เมตตา”

ที่มาและความสำคัญ

 

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว ๑๑ ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โยนิโสมนสิการ ความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำผ่านการเขียนที่มีวรรณศิลป์ของเยาวชน ด้วยรูปแบบและหัวข้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี

 

ในปีนี้ ทางโครงการได้สานต่อการประกวดงานเขียนเป็นครั้งที่ ๑๒ โดยจัดการประกวดผลงานเยาวชนอายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปีประเภท เรื่องสั้น ความยาว ๔ ถึง ๑๐ หน้ากระดาษ เอสี่ ในหัวข้อ เมตตา เพื่อให้เยาวชนทบทวนและแสดงออกซึ่งความหมายของหัวข้อด้วยมุมมองของตนเอง ได้แลเห็นถึงความสำคัญของการมีเมตตาและการเจริญเมตตาจิต ทั้งในระดับปัจเจกชนและสังคม

 

เยาวชนเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา ใบประกาศ และหนังสือ โดยทางโครงการจะนำเสนอผลงานของเยาวชนผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และนำเสนอมุมมองจากเยาวชนสู่สังคม

 

 

วัตถุประสงค์

 

 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านวรรณศิลป์ อย่างสร้างสรรค์เชิงคุณธรรม
 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ใคร่ครวญความสำคัญของการมีเมตตา และการเจริญเมตตาจิต
 • เพื่อส่งเสริมความคิด เขียน อ่าน ของเยาวชนอย่างมีกำลังใจและพื้นที่ฝึกฝน
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานเขียนที่มีคุณลักษณะทางธรรมวรรณศิลป์จากเยาวชน
 • เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่เหมาะสมแก่เยาวชนและสังคม

รายละเอียดการประกวด

 

๑ หัวข้อ

 

“เมตตา”

 

๒ ผู้มีสิทธิส่งผลงาน

 

เยาวชนสัญชาติไทย อายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา

 

๓ กติกาการส่งผลงาน

 

 • ผลงานประเภท เรื่องสั้น
 • ตั้งชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกับหัวข้อการประกวด
 • ความยาวขั้นต่ำ ๔ หน้ากระดาษเอสี่ ไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษเอสี่ 
โดยไม่รวมข้อมูลของผู้เขียน
 • พิมพ์ด้วยขนาดอักษร ๑๖ พอยต์ ไม่จำกัดฟอนต์
 • แนบข้อมูลของผู้เขียนผลงาน ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ สถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ในหน้าแรกของผลงานอย่างครบถ้วน
 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx เท่านั้น
 • เขียนผลงานด้วยตัวเอง และส่งได้เพียงผลงานเดียว
 • ผลงานไม่เคยเผยแพร่ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลที่อื่น

 

๔ รางวัลการประกวด

 

รางวัลที่หนึ่ง จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๕๐๐ บาท
รางวัลที่สอง จำนวน ๒ รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๕๐๐ บาท
รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท

 

๕ ระยะเวลาส่งผลงาน

 

ปิดรับผลงาน ไม่เกิน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ น. โดยถือวันและเวลาที่ส่งผลงานที่ปรากฏในอีเมลหรือเพจเฟซบุ๊คเป็นหลัก

 

๖ ส่งผลงานได้ที่

 

ส่งทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือส่งทางข้อความเพจเฟซบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์” อย่างใดอย่างหนึ่ง

 


๗ เงื่อนไขกำหนด

 

คำตัดสินของกรรมการและทีมงานเป็นอันสิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เขียนและโครงการฯ สำหรับการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ต่อไป โดยผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์
ใบประกาศจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้เขียน และทุนการศึกษาโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งแก่โครงการ เมื่อได้รับสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน พร้อมรูปถ่าย ซึ่งทีมงานจะติดต่อส่วนตัวกับผู้เขียนผลงานหลังจากประกาศผล

เอกสารการประกวดงานเขียน

นิยาม “เรื่องสั้น”

 

หมายถึง วรรณกรรมร้อยแก้วขนาดสั้น คล้ายนวนิยายแต่มีความยาว องค์ประกอบ และความซับซ้อนน้อยกว่า ประกอบด้วยตัวละคร ฉากหรือสถานที่ โครงเรื่อง บทสนทนา และการแสดงออกทางความรู้สึก ซึ่งอาจแตกต่างมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับกลวิธีในการนำเสอ โดยมักมีการเล่าเรื่องด้วยสำนวนโวหารที่สร้างอารมณ์ร่วมในการอ่าน

 

 

ตัวชี้วัดผลงาน

 

ผลงานแสดงถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาอย่างไพเราะและสะเทือนอารมณ์ มีความแนบเนียนเชิงเทคนิค หรือวรรณศิลป์ อีกทั้งสามารถสื่อความหมายได้ดีสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด ในเรื่องเกี่ยวกับกการมีเมตตา การเจริญเมตตา การขาดเมตตาจิต หรือประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประกวด


องค์ประกอบของวรรณกรรมเรื่องสั้น ต้องมีทั้งตัวละคร โครงเรื่อง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องแต่งขึ้นเองโดยผู้เขียนเป็นส่วนใหญ่ และเขียนเป็นภาษาไทย แต่สามารถมีภาษาต่างประเทศประกอบได้ในปริมาณที่เหมาะสมพอดี

 

 

การประกาศผลรางวัล

 

ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ภายในไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และประกาศคำตัดสินไม่เกินเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทางเพจเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ของโครงการ โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อก่อนทางโทรศัพท์และอีเมล

ผลการประกวด ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถามได้ที่

 

อีเมล dhammaliterary@gmail.com
เฟซบุ๊ค “ สถาบันธรรมวรรณศิลป์


เว็บไซต์ www.dhammaliterary.org

 

 

หมายเหตุโครงการ


การเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๕ ไม่มีการ กรอกใบสมัคร หรือการสมัครเข้าร่วมก่อนส่งผลงาน แต่อย่างใด โปรดอย่าหลงเชื่อเว็บไซต์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครเข้าร่วมการประกวดกับทางเราโดยเด็ดขาด

 

การเข้าร่วมการประกวดมีรูปแบบเดียวคือการส่งผลงานมาทางอีเมลหรือเพจเฟสบุ๊คของทางเรา พร้อมแนบข้อมูลผู้เขียนในหน้าแรกของไฟล์ ตามที่แจ้งข้างต้นในเอกสารหัวข้อ “รายละเอียดการประกวด” เท่านั้น