การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๑

 

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๑

หัวข้อ “สติ”

 

 

ที่มาและความสำคัญ

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว ๙ ครั้งโดยเฉลี่ยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โยนิโสมนสิการ ความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำผ่านการเขียนที่มีวรรณศิลป์ของเยาวชน ด้วยรูปแบบและหัวข้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี

ในปีนี้ ทางโครงการได้สานต่อการประกวดงานเขียนเป็นครั้งที่ ๑๑ โดยจัดการประกวด ประเภท เรื่องสั้น ความยาว ๒ ถึง ๗ หน้ากระดาษเอสี่ หัวข้อ สติ เพื่อให้เยาวชนทบทวนและแสดงออกซึ่งความหมายของหัวข้อด้วยมุมมองของตนเอง ได้แลเห็นถึงความสำคัญของการมีสติ การฝึกสติ และการรู้เท่าทันตน

เยาวชนเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา และใบประกาศ โดยทางโครงการจะนำเสนอผลงานของเยาวชนผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนศักยภาพทางความคิด การเขียน และจิตใจต่อไป เพื่อเผยแพร่งานเขียนเป็นข้อคิดการเรียนรู้สู่สังคม

 

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านวรรณศิลป์ อย่างสร้างสรรค์เชิงคุณธรรม
 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ใคร่ครวญความสำคัญของการมีสติ และโทษของการขาดสติ
 • เพื่อส่งเสริมความคิด เขียน อ่าน ของเยาวชนอย่างมีกำลังใจและพื้นที่ฝึกฝน
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานเขียนที่มีคุณลักษณะทางธรรมวรรณศิลป์จากเยาวชน
 • เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่เหมาะสมแก่เยาวชนและสังคม

 

 

รายละเอียดการประกวด

 

หัวข้อ : "สติ

ผู้มีสิทธิส่งผลงาน  :  เยาวชนไทย อายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา

กติกาการส่งผลงาน :

 • ผลงานประเภท วรรณกรรมเรื่องสั้น
 • ตั้งชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกับหัวข้อการประกวด
 • ความยาว ๒ ถึง ๗ หน้ากระดาษเอสี่ ขนาดอักษร ๑๖ พอยต์
 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx
 • เขียนผลงานด้วยตัวเองเท่านั้น และส่งได้เพียงผลงานเดียว
 • ผลงานไม่เคยเผยแพร่ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลที่อื่น
 • แนบรายละเอียดของผู้เขียน ได้แก่  คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ สถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ในไฟล์เดียวกันกับผลงานเขียน อย่างครบถ้วน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่หนึ่ง จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๕๐๐ บาท
 • รางวัลที่สอง จำนวน ๒ รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๕๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท

ระยะเวลาส่งผลงาน

ปิดรับผลงาน ไม่เกิน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๕๙ . โดยถือวันและเวลาที่ส่งผลงานที่ปรากฏในอีเมลหรือเพจเฟซบุ๊คเป็นหลัก

ส่งผลงานได้ที่

ส่งทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือส่งทางข้อความเพจเฟซบุ๊คเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

เงื่อนไขกำหนด

คำตัดสินของกรรมการและทีมงานเป็นอันสิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เขียนและโครงการฯ สำหรับการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ต่อไป

ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์

ใบประกาศจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้เขียน และทุนการศึกษาโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งแก่โครงการ เมื่อได้รับสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน พร้อมรูปถ่าย ซึ่งทีมงานจะติดต่อส่วนตัวกับผู้เขียนผลงานหลังจากประกาศผล

 

 

ตัวชี้วัดผลงาน

ผลงานแสดงถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถใช้ภาษาอย่างไพเราะและสะเทือนอารมณ์  มีความแนบเนียนเชิงเทคนิค หรือวรรณศิลป์ อีกทั้งสามารถสื่อความหมายได้ดีสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด ในเรื่องเกี่ยวการมีสติ การขาดสติ การฝึกสติ การรู้เท่าทันตนเอง หรือประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประกวด

องค์ประกอบของวรรณกรรมเรื่องสั้น ต้องมีทั้งตัวละคร โครงเรื่อง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องแต่งขึ้นเองโดยผู้เขียนเป็นส่วนใหญ่ และเขียนเป็นภาษาไทย

 

 

การประกาศผลรางวัล

ประกาศคำตัดสินและรายชื่อเยาวชนที่ผลงานได้รับการคัดเลือก ภายในไม่เกินเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางเพจเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ของโครงการ โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อก่อนทางโทรศัพท์และอีเมล

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

อีเมล dhammaliterary@gmail.com

เฟซบุ๊คเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์
เว็บไซต์  www.dhammaliterary.org

 

ผลการประกวด ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา

www.dhammaliterary.org/ประกวดงานเขียนเยาวชน2563/