บทเรียนจากหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”

รวมข้อเขียนและคำบอกเล่าจากผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” การฝึกฝนพลังจิตใจและการเยียวยา ผ่านความรู้และศาสตร์การสั่งจิตบำบัด การจินตภาพ และการทำสมาธิ โดยอ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.dhammaliterary.org/ห้องเรียน-พลังแห่งจิต/