ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน วิถีครู”

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน วิถีครู”

รวมศิษย์เก่าจากคอร์ส ห้องเรียน นักกล้าฝัน (ชื่อเดิม) และ โรงเรียน เขียนเปลี่ยนชีวิต

อัพเดต : ตุลาคม 2563

 

ชื่อ นามสกุล อาชีพ
วันทนา ยืนยงวิวัฒน์ พนักงานหน่วยงานรัฐ
ชาญชัย นิเวศน์รังสรรค์ พนักงานบริษัท
สายสุดา วงษ์จินดา พยาบาล
น้ำทิพย์ เกตุสัมพันธ์ อิสระ
พนิตศรี ศรีเชื้อ ราชการครู
วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ ทำงานกับแม่และเด็ก
ชมพร สีเงิน พยาบาลวิชาชีพ
จันทร์จรัส ปิยะพรมดี ธุรกิจส่วนตัว
ธารทิพย์ จิรกัญจนะ ครู
ธรรมนนท์ กิจติเวชกุล กระบวนกร
ศรีสุภา ส่งแสงขจร แม่บ้านและบรรณาธิการอิสระ
วริษฐา ขอประเสริฐ ช่างภาพอิสระ
ณัชชาพร มีสัจ กระบวนกร
กาญจนา วนาธนนันท์ แม่บ้าน
อุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์ เภสัจชกร / กระบวนกร
วราภรณ์ น้าเจริญ เจ้าของกิจการ
กนกธร เพี้ยนศรี พยาบาล(ปัจจุบันแม่บ้าน)
อุษณีย์ กางกร พนักงานบริษัท
เจริญสิน เลิศมหกิจ ที่ปรึกษาด้านการจัดการกลยุทธองค์กร
เพชรรัตน์ เพชรโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ
นาถศิริ โกมลพันธุ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารโครงการสวนผักคนเมือง (ฟรีเเลนซ์)
ณัฏฐิธา พุทธิ์ฐามนต์ แม่บ้าน
พรเพ็ญ จุฑานิตย์ พนักงานบริษัทเอกชน
ธนเสฏฐ์ ภูวกาญจนาลัย รับจ้าง
จินต์ณัชชา กุลกีรติยุต พนักงานบริษัท
ฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา ครู อนุบาลบ้านพลอยภูมิ
วรรณอนงค์ ธราพูลเพิ่ม ครู
นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร รับราชการ
เสาวลักษณ์ แก้วภูทอง เจ้าของธุรกิจ ร้านBillionbra , พิธีกร
สุพัตรา ตั้งวัฒนางกูร เจ้าของกิจการ
ฐิติกานต์ ขจรเสรี เป็นจิตอาสา
กัณฐิกา ศรีนวลจันทร์ ครูสอนโยคะ
พรพเยาว์ เสนสาย รับราชการ
ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ กระบวนกร / หมอดู
คำรูญ สุจิตจร ผู้ตรวจประเมินของสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ
ภัทรสุดา จิรภิญโญชนม ครูผู้ช่วย
นฤมล ศรีประยูรสกุล ธุรกิจส่วนตัว
คณัส คณธรรมกรณ์ ขายของออนไลน์
ชาคริยา ธาระรูป ว่างงาน
จัณทราทิพย์ โหสุภา ครูประจำชั้น
ณิชชาวีร์  โรส นักธุรกิจ
นันทวรรณ เกตุหอม พนักงานบริษัท
อรพรรณ สิริวงศ์ไพบูลย์ แม่บ้าน
สุพัตรา ชิงนวรรณ์ ค้าขาย
ณัฐรดา เมธาวัชลีกุล ธุรกิจส่วนตัว
อัปสร ผลมูล แม่บ้าน/ธุรกิจส่วนตัว
ภัทราพร นิยมไทย ครู
ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร แพทย์
กฤตวรรณ คำสม ครู
พิมพ์มณี เมฆพายัพ เจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อสังคม
รภัสสา มานะชัยไพบูลย์ ทันตแพทย์
ภัทริน สิริพรภัค พนักงานเอกชน
จินต์ณัชชา กุลกีรติยุต พนักงานบริษัท

 

 

รายชื่อองค์กรที่ทางโครงการได้อบรมในเนื้อหาเดียวกัน

  • โรงเรียน อนุบาลบ้านพลอยภูมิ
  • โรงเรียน อนุบาลช้างน้อย
  • โรงเรียน ปัญญาประทีป

 

 

อ่านรายละเอียดหลักสูตร

www.dhammaliterary.org/ห้องเรียน-วิถีครู/