ชุดอบรม ห้องเรียนนักกล้าฝัน ประจำปี ๒๕๕๘

 ชุดอบรม “ห้องเรียนนักกล้าฝัน” ประจำปี ๒๕๕๘

บ่มเพาะชีวิตและหัวใจ ด้วยทักษะผู้นำกระบวนการ ขั้นต้น

***ปิดรับสมัคร***

 

หัวข้อหลักในการอบรมสองวันแรก วันที่ ๕ และ ๖ กันยายน ๒๕๕๘
คือ หัวใจแห่งการเริ่มต้น และ โลกด้านใน

สำหรับวันอบรมในเดือนต่อมา เราสามารถพูดคุยตกลงกันเพื่อหาช่วงเวลาที่สะดวกได้ครับในกรณีที่กำหนดการเดิมไม่สะดวก

 

ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่  https://www.dhammaliterary.org/wp-content/uploads/2015/06/ห้องเรียนนักกล้าฝัน.pdf

 

 

เนื้อหาสำคัญของการอบรม

การอบรมแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วนสำคัญ บนพื้นฐานของความรู้และทักษะเฉพาะขั้นต้นเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ประกอบด้วยดังนี้

๑. ผู้นำกระบวนการ

พัฒนาภาวะผู้นำที่รักและรู้จักตนเอง  มีเครื่องมือและทักษะที่สามารถนำการเรียนรู้ร่วมกัน  อาทิ  การตั้งคำถาม  การจับประเด็น  การสะท้อน  การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นต้น  การรู้จักและเข้าใจสังคมผ่านมุมมองกระบวนทัศน์ใหม่

๒. นักเขียนบำบัด หรือ การเขียนเชิงกระบวนการ

การเขียนและศิลปะเพื่อพัฒนาชีวิต ดูแลจิตใจ  เพื่อรู้จักตนเองและใคร่ครวญชีวิต สกัดปัญญาภายในเพื่อแรงบันดาลใจในการก้าวย่างของชีวิต

๓. นักสะกดจิตเพื่อชีวิต

การดูแลสุขภาวะองค์รวม  การเดินทางโลกภายใน  การใช้พลังจิตเพื่อชีวิตตนและผู้อื่น บนพื้นฐานของการภาวนาและการรู้จักตนเอง
กระบวนการเรียนรู้

การอบรมอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์และการมีส่วนร่วม ในแนวคิดของจิตปัญญาศึกษา และ กระบวนทัศน์ใหม่ พร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาและสุขภาพที่เกี่ยวเนื่อง  เน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตและผู้เข้าเรียน ผ่านปัญญา ๓ ฐาน ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การสนทนา ศิลปะ  และการภาวนา

ทั้งนี้จะสอดแทรกทักษะพื้นฐานให้ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ จาก ๓ องค์ความรู้หลัก ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้  การเขียนเชิงกระบวนการเพื่อพัฒนาชีวิต  และการสะกดจิตบำบัดหรือการนำความรู้ด้านจิตไร้สำนึกมาใช้ในชีวิตจริง

การอบรมครั้งนี้เน้นการฝึกทักษะผู้นำกระบวนการขั้นต้น ควบคู่กับการพัฒนาชีวิต จึงมีช่วงฝึกนำกระบวนการให้กับตนเองและเพื่อน ตลอด ๑๐ วันของการอบรม  ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้เป็นครู เป็นนักบำบัดเยียวยา และผู้นำให้แก่กัน

หลักการและเหตุผล

การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยแนวทางจิตปัญญาศึกษาหรือกระบวนกร รวมทั้งศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนรู้ด้วยองค์ความรู้จิตไร้สำนึก การสะกดจิต จิตบำบัดด้วยเทคนิคจิตวิทยาสมัยใหม่ เป็นที่เผยแพร่อย่างหลากหลายในสังคมปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อหลากรูปแบบทั้งการพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การรู้จักตนเอง การเยียวยา  ศิลปะ  และความเป็นครู เป็นต้น สถาบันธรรมวรรณศิลป์ได้ใช้องค์ความรู้ทั้งสองข้างต้นผนวกกับการเขียนบันทึกเกิดองค์ความรู้การเขียนเปลี่ยนชีวิต การเขียนเพื่อการเยีวยา และการเขียนเพื่อรู้จักตนเอง ดังรายละเอียดหลักสูตรทางสื่อสถาบันฯ

ทั้งนี้องค์ความรู้ทั้งสามมิได้ผูกขาดอยู่เพียงครู ผู้นำกระบวนการ หรือแต่ในห้องอบรมเท่านั้น แต่ยังเป็นทักษะและการเรียนรู้ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริง และทุกคนสามารถนำกระบวนการเรียนรู้ลักษณะเดียวกันนี้จัดกระบวนการให้แก่ตน คนรอบข้าง และกลุ่มคนที่ทำงาน  ตลอดถึงเป็นครูรุ่นใหม่ ครูแนวทางใหม่ผู้นำความรู้ออกจากหัวคิด จิตใจ ร่างกาย และชีวิตของผู้เรียน ซึ่งอาจมิได้เป็นครูสอนในระบบการศึกษา แต่เป็นครูแก่คนและเพื่อนชีวิต

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ตั้งใจสร้างหลักสูตรอบรมต่อเนื่องในขั้นต้นนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และเพื่อบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่สำหรับสังคมไทยทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า โดยรายรับการจาการอบรมหักค่าใช้จ่ายจะนำไปเพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาชีวิตแก่เยาวชนผ่านค่ายประจำปี และสมทบทุนสร้างศูนย์เรียนรู้ของสถาบันฯ

เหมาะสำหรับบุคคลใด

๑. ผู้ต้องการพัฒนาตนเองในด้านภาวะผู้นำ  การรู้จักตนเอง และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาชีวิต

๒. ผู้ต้องการศึกษาทักษะและกระบวนการพื้นฐานของการเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ การเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต และการใช้องค์ความรู้ด้านจิตไร้สำนึก

๓. ผู้ต้องการฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นผู้นำการเรียนรู้หรือการพัฒนาแก่องค์กร ชุมชน บุคคลรอบข้าง หรือกลุ่มคน หรือผู้มีความตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาสังคมและต้องการศึกษาการนำกระบวนการเรียนรู้
ทั้งนี้ผู้เดินทางจากต่างจังหวัดและไม่สามารถหาที่พักได้ สามารถติดต่อขออนุญาตพักที่สถานที่อบรม ซึ่งมีมุ้งกางหรือเต๊นท์สามารถพักอาศัยได้ โดยช่วยทำอาหารหรืองานบ้าน

สิทธิประโยชน์เมื่อเรียนจบหลักสูตร

ผู้สำเร็จหลักสูตร “ห้องเรียนนักกล้าฝัน : บ่มเพาะชีวิตและหัวใจด้วยทักษะผู้นำกระบวนการ ขั้นต้น”

สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร  “ห้องเรียนนักกล้าฝัน ชั้นสอง : ฝึกฝนทักษะผู้นำกระบวนการและการนำกระบวนการเขียนบ่มเพาะ” ซึ่งสถาบันฯ จะเริ่มจัดตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

หลังการอบรมขั้นที่สอง ผู้เข้าเรียนสามารถเรียนรู้ต่อยอดเพื่อเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator)

หรือ นักเขียนบำบัด ผู้จัดกระบวนการเขียนเชิงกระบวนการ (Process Writing Facilitator)
หรือ นักสะกดจิตบำบัด (Certified Hypnotherapist)

ตามความสนใจและศักยภาพแต่ละบุคคล โดยผ่านการอบรมในหลักสูตรของสถาบัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และคำแนะนำหรือการสอนเฉพาะบุคคลจากอาจารย์

ทั้งนี้การอบรม ขั้นต้น จะต้องเข้าร่วมการอบรมตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปจึงถือว่าผ่านการอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม และการสมัคร

๑ บุคคลทั่วไป อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป รับจำนวนไม่เกิน ๒๐  คน

หลังจบการอบรมแล้วยินดีที่จะร่วมพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมอาสาหรือกิจกรรมอื่นๆ ในเครือข่ายและโครงการของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ตามความสะดวก

๒ ต้องส่งข้อมูลของตนตามใบสมัคร ดาวโหลดได้ที่  แบบฟอร์มการสมัครห้องเรียนนักกล้าฝันDoc

https://www.dhammaliterary.org/wp-content/uploads/2015/06/แบบฟอร์มการสมัครห้องเรียนนักกล้าฝันDoc.doc

 

 

หรือ

กรอกรายละเอียด ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

๑. ชื่อ นามสกุล  และชื่อเล่น

๒. ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับ

๓. อีเมล์
๔. อาชีพ

๕. เหตุผลในการสมัคร และประเด็นที่ต้องการพัฒนาตนเอง (ระบุโดยละเอียด จำเป็นต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม)

๖. เคยเข้าร่วมการอบรมหรือการฝึกอบรมใดมาก่อน โปรดระบุ

๗. มีโรคประจำตัวหรือข้อจำกัดด้านการรับประทานอาหารใดหรือไม่อย่างไร
ส่งใบสมัครหรือข้อมูลทางอีเมล์  youngawakening@gmail.com

หรือกล่องข้อความเพจเฟสบุ๊ค facebook.com/khianpianchiwit


ทางสถาบันจะพิจารณาจากเหตุผลและความครบถ้วนของข้อมูล แล้วติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม  จึงโอนค่าใช้จ่ายบริจาค
ห้องเรียนนักกล้าฝันJpeg

ตารางหลักสูตร “ห้องเรียนนักกล้าฝัน”  บ่มเพาะชีวิตและหัวใจด้วยทักษะผู้นำกระบวนการ ขั้นต้น

เสาร์-อาทิตย์ เดือนละ ๒ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง รวม ๑๐ วัน / ๕ เดือน

(กระบวนการและเนื้อหาจะปรับเปลี่ยนตามพลังกลุ่มและประเด็นที่สำคัญต่อผู้เข้าร่วม โดยทักษะทั้งสามด้านจะสอดผสานในทุกหัวข้อหลัก และมีการฝึกปฏิบัตินำกระบวนการเรียนรู้เป็นระยะๆ ตลอดหลักสูตร)


วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘

หัวข้อหลัก “พื้นชีวิต ความปลอดภัยและความไว้วางใจ”


วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘

หัวข้อหลัก “โลกด้านใน”
วิทยากรรับเชิญ พวงทอง เจริญไพโรจน์วงศ์  ผู้บริหารบริษัท สูตรคูณสุข จำกัด


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

หัวข้อหลัก “สุขภาวะกาย ใจ และชีวิต”

วิทยากรรับเชิญ วีรยุทธ ธานี  นักศึกษาการแพทย์แผนไทย


วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

หัวข้อหลัก “สนทนากับเสียงภายใน”


วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

หัวข้อหลัก “กระบวนทัศน์ใหม่”

วิทยากรรับเชิญ อาจารย์ ประชา หุตานุวัตร

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

หัวข้อหลัก “สัญญาณในร่างกายกับงานกระบวนการ”


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
หัวข้อหลัก “การสื่อสารกับธรรมชาติ”


วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

หัวข้อหลัก “ศิลปะกับการสะกดจิต” และ “การรับคำวิจารณ์”

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
หัวข้อหลัก “การฝึกนำกระบวนการเข้มข้นประจำหลักสูตร”

๑๐

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

หัวข้อหลัก “หลอมรวมความเป็นนักจัดกระบวนการกับชีวิต”

ครูและวิทยากร

อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม
อาจารย์ของหลักสูตรในสถาบันธรรมวรรณศิลป์
https://www.dhammaliterary.org/?page_id=184

และคณะ
วิทยากรรับเชิญในเครือข่ายจิตปัญญา

– ประชา หุตานุวัตร  ผู้ก่อตั้งสถาบันยุวโพธิชน และผู้ร่วมก่อตั้ง ชุมชนเชิงนิเวศเอเชีย

– พวงทอง เจริญไพโรจน์วงศ์  ผู้บริหารบริษัท สูตรคูณสุข จำกัด

– วีรยุทธ ธานี  นักศึกษาการแพทย์แผนไทย

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริจาค ๕,๐๐๐  บาท  ถึง  ๒๑,๐๐๐  บาท

สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม”

บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาแยกศรีวรา เลขที่ 140-256762-0
หรือ  บัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาดิ อเวนิว รัชโยธิน เลขที่ 627-2-20689-7

โอนค่าใช้จ่ายบริจาคแล้วโปรดแจ้งกลับทางสถาบันเพื่อช่วยตรวจสอบ

รายได้จากการอบรมชุดนี้จะใช้เพื่อการจัดอบรมเยาวชน เช่น ค่ายนักฝันกล้าใหม่  รางวัลธรรมวรรณศิลป์  และการสร้างศูนย์เรียนรู้ของสถาบันฯ

สำหรับผู้เคยผ่านการอบรมกับสถาบันธรรมวรรณศิลป์ หรือมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถชำระก่อนการอบรมได้ สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอการผ่อนผันการชำระค่าใช้จ่ายเป็นช่วงวันเวลาที่สะดวกหรือแบ่งจ่ายตามกำลังทรัพย์
ทั้งนี้ค่าอาหารกลางวันชำระต่างหากในวันอบรม

สถาบันธรรมวรรณศิลป์

องค์กรที่มุ่งหมายจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อบ่มเพาะชีวิตและหัวใจ ผ่านกระบวนการเขียน และกิจกรรมเชิงจิตปัญญา  ทั้งในระดับเยาวชนและผู้ใหญ่  ทำงานกับประเด็นการรู้จักตนเอง  การเยียวยาจิตใจ  และการภาวนา

ความตั้งใจของการดำเนินงานคือการอุทิศตัวเพื่อสังคม พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และจัดการอบรมขั้นลึกในรูปแบบที่ง่ายและเข้าถึงคนหลายกลุ่ม  เก็บค่าเข้าร่วมเป็นการบริจาคตามกำลังทรัพย์เพื่อเปิดโอกาส  โดยนำกำไรนำมาทำงานกับเยาวชนหรือการอบรมเพื่อการกุศล
กิจกรรมและการบริการอื่น

– การอบรมหลักสูตร สำหรับบุคคลทั่วไป อาทิ เขียน=ค้นพบตัวเอง , เขียน=ปลดปล่อยชีวิต , เขียน=มหัศจรรย์ชีวิต และ เด็กน้อยภายใน

– การอบรมหลักสูตร สำหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ การอบรมเขียนบำบัด กลุ่มผู้ป่วยโรงพยาบาลบางบ่อ และ ผู้ต้องขัง เรือนจำสมุทรปราการ , การอบรมและข้อสอบกลางภาค เขียนเพื่อรู้จักตนเองและการสะท้อน  นักศึกษา ม.บูรพา ,  การอบรมเขียนภาวนา กลุ่มเครือข่ายนักทำงานเพื่อสังคม

– การอบรมเยาวชน “ธรรมวรรณกร” หรือ ค่ายเขียนเปลี่ยนชีวิต

– การประกวดงานเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่ รางวัลธรรมวรรณศิลป์

– สื่ออีบุ๊คและหนังสือ  www.ebooks.in.th/khianpianchiwit

-โปรแกรมและแอพลิเคชั่น เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ดูแลใจกัน

– การให้คำปรึกษาการดูแลจิตใจ ร่างกาย และการพัฒนาชีวิตด้วยการเขียนบันทึกบำบัดและการเขียนบันทึกสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

อีเมล์  youngawakening@gmail.com   เพจเฟสบุ๊ค facebook.com/khianpianchiwit

เว็บไซต์ www.youngawakening.org/write4life
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๓ – ๑๓๓ ๙๙๖๘