“ค่ายนักฝันกล้าใหม่” ผู้นำที่เติมฝันแก่ชีวิต

โครงการธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๗ และ บริษัท สูตรคูณสุข จำกัด และ สถาบันยุวโพธิชน ขอชวนเยาวชนหนุ่มสาวผู้มีใจฝันและต้องการพัฒนาตนเอง ร่วมเรียนรู้ใน

“ค่ายนักฝันกล้าใหม่” ผู้นำที่เติมฝันแก่ชีวิต

 

เนื้อหาสำคัญของการอบรม

 

– เรียนรู้จักตนเอง เราเรียนรู้วิชาต่างๆ มากมายในห้องเรียน แต่น้อยครั้งนักที่เราจะได้กลับมารู้จักตนเองอย่างจริงจัง ในการอบรมมีหลายกิจกรรมและกระบวนการที่พาย้อนกลับมามองและฟังตนเองอย่างเข้าใจ เพื่อตระหนักในสิ่งที่ดีงามและสิ่งที่น่าปรับปรุง รวมทั้งความรู้สึกและความต้องการในหัวใจเรา

– พัฒนาภาวะผู้นำแห่งการเรียนรู้ ผู้นำนั้นมีหลายแบบ ทุกคนต่างมีภาวะผู้นำนั้นอยู่ในตน อาจเหมือนหรือไม่เหมือนใคร การอบรมครั้งนี้ให้ได้เห็นความเป็นผู้นำที่หลากหลาย และกระตุ้นเร้าให้นำภาวะนั้นมาใช้ในการทำงานกลุ่มและชีวิต โดยเฉพาะการทำงานที่ไม่เน้นตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวแต่เป็นผู้นำที่รับฟังและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่ม

– ทักษะยุวกระบวนกร คือ ทักษะพื้นฐานของการเป็นกระบวนกร ไม่เพียงเราสามารถเป็นครูหรือผู้นำที่ก่อกระบวนการเรียนรู้ แต่ทักษะเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับชีวิตเราได้ เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง การจับประเด็น การตั้งคำถาม การสรุปเชื่อมโยง สนามพลัง และการจัดกระบวนการ เราจะไม่เป็นเพียงผู้จัดกระบวนการให้แก่ผู้อื่น แต่เป็นกระบวนกรของชีวิตตนเอง

– บ่มเพาะปัญญาฐานหัวคิด จิตใจ และร่างกาย ความรู้และปัญญานั้นมีหลายรูปแบบ เราไม่เน้นการเติบโตเพียงฐานคิดหรือการคิดวิเคราะห์เท่านั้น ปัญญาที่มาจากหัวใจและร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน เราอาจมองว่าตนเองคิดไม่เก่ง หรือเรียนไม่เก่ง แต่แท้จริงแล้วเราอาจมีปัญญาและศักยภาพมากกว่าที่เราเคยเชื่อไว้

– ศิลปะเพื่อแรงบันดาลใจและผลิฝัน กิจกรรมศิลปะและการเขียน เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของการอบรม ศิลปะลักษณะนี้ไม่เน้นให้ได้ชิ้นงานเป็นเลิศ แต่เพื่อกล่อมเกลา ดูแลใจ รับฟังตนเอง สร้างพลัง และการใคร่ครวญ ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต การเรียนรู้และสภาพแวดล้อมอาจทำให้นกฝันปีกหรุบหรู่ เราจะหาพลังนั้นดึงปีกเราขึ้นมาอีกครั้ง

 

การอบรมที่ผ่านมา

สามารถฟังบทสัมภาษณ์จากผู้เข้าร่วมได้ที่www.youtube.com/watch?v=OM341ouJG0Y
อ่านรายละเอียดของกิจกรรมอื่นๆ ของ โครงการธรรมวรรณศิลป์ youngawakening.org/write4life/
บริษัท สูตรคูณสุข จำกัด  www.sootkoonsook.com

 

วันและการเดินทาง

วันที่ ๒๕ เมษายน ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวม ๑๐ วัน ๙ คืน

วันแรก นัดรถรับที่หมอชิตใหม่สำหรับผู้มาจากต่างจังหวัดหรือกรุงเทพฯ ชั้นในที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สถานที่อบรมโดยตรง เวลา ๗.๓๐ น.

วันกลับ กิจกรรมเสร็จสิ้นเวลา ๑๒.๐๐ น. ให้รถพากลับหมอชิตใหม่ หรือระหว่างทางที่สะดวก

 

สถานที่จัดอบรม

ณ สถาบันยุวโพธิชน แขวงออเงิน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร บ้านของอาจารย์ประชา หุตานุวัตร ผู้เป็นนักคิด นักฝัน ครูที่ทำกิจกรรมอบรมและพัฒนาหลายบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการศึกษา องค์กรพัฒนาสังคม และชุมชนเชิงนิเวศ เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันยุวโพธิชนและโครงการธรรมวรรณศิลป์
การพักอาศัยและเรียนรู้ อยู่อย่างง่ายเป็นครอบครัวกับเพื่อนที่เข้าอบรมและวิทยากรผู้สอน ช่วยทำอาหาร งานความสะอาดและดูแลสถานที่ รดน้ำต้นไม้ และช่วยกันดูแลที่นอน

 

กระบวนการเรียนรู้

การอบรมอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์และมีส่วนร่วม ในแนวคิดของจิตปัญญาศึกษา และ กระบวนทัศน์ใหม่ พร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาและสุขภาพที่เกี่ยวเนื่อง เน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตและผู้เข้าเรียน ผ่านปัญญา ๓ ฐาน ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การสนทนา ศิลปะ และการภาวนา
ความรู้และเนื้อหาสำคัญของการเรียนลักษณะนี้ จะก่อเกิดจากผู้เรียนและการแลกเปลี่ยนร่วมกัน ไม่ได้ผูกขาดอยู่ที่ครูหรือวิทยากรเป็นหลัก แต่ให้ผลิบานจากกาย ใจ และความคิดของผู้เรียนเอง
การเรียนรู้และกระบวนการจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนและพลังของกลุ่ม จึงเป็นการเรียนรู้ที่มีชีวิต ไม่มีตารางหรือกำหนดการชัดเจน แต่มีเป้าหมายสำคัญ และกลุ่มผู้เรียนร่วมตัดสินใจ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
เยาวชนอายุ ๑๕ ถึง ๑๙ ปี ไม่จำกัดศาสนาและการศึกษา รับจำนวนไม่เกิน ๑๖ คน
หลังจบการอบรมแล้วยินดีที่จะร่วมพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมอาสาหรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความสะดวก
ต้องส่งข้อมูลของตนได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ การศึกษา รายละเอียดการติดต่อกลับ และเหตุผลในการสมัคร
ทางอีเมล์ youngawakening@gmail.com
หรือกล่องข้อความเพจเฟสบุ๊ค facebook.com/khianpianchiwit ทางโครงการจะพิจารณาจากเหตุผลและความครบถ้วนของข้อมูล แล้วติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมการอบรม

 

ครูและวิทยากร

พวงทอง เจริญไพโรจน์วงศ์ ผู้บริหารบริษัท สูตรคูณสุข จำกัด
อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม อาจารย์ของหลักสูตรในโครงการฯ นักเขียนบำบัด

วิทยากรรับเชิญในเครือข่ายจิตปัญญา

– พี่นริศ มณีขาว “บ้านใส่ใจ” ผู้สอนการสื่อสารอย่างสันติร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ
ค่าใช้จ่าย

– อ. Tom Radzienda   อาจารย์ผู้สอนธรรมชาติบำบัดและพลังชีวิต ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตามทุนทรัพย์ หรือสนับสนุนค่าอาหารจำนวน ๑,๗๐๐ บาท หรือตามกำลังความสามารถ

 

กิจกรรมและการบริการอื่นของ โครงการฯ

– การอบรมหลักสูตร สำหรับบุคคลทั่วไป อาทิ เขียน=ค้นพบตัวเอง , เขียน=ปลดปล่อยชีวิต , เขียน=มหัศจรรย์ชีวิต และ เด็กน้อยภายใน
– การอบรมหลักสูตร สำหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ การอบรมเขียนบำบัด กลุ่มผู้ป่วยโรงพยาบาลบางบ่อ และ ผู้ต้องขัง เรือนจำสมุทรปราการ , การอบรมและข้อสอบกลางภาค เขียนเพื่อรู้จักตนเองและการสะท้อน นักศึกษา ม.บูรพา , การอบรมเขียนภาวนา กลุ่มเครือข่ายนักทำงานเพื่อสังคม
– การอบรมเยาวชน “ธรรมวรรณกร” หรือ ค่ายเขียนเปลี่ยนชีวิต
– การประกวดงานเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่ รางวัลธรรมวรรณศิลป์
– สื่ออีบุ๊คและหนังสือ  www.ebooks.in.th/khianpianchiwit
-โปรแกรมและแอพลิเคชั่น เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ดูแลใจกัน
– การให้คำปรึกษาการดูแลจิตใจ ร่างกาย และการพัฒนาชีวิตด้วยการเขียนบันทึกบำบัดและการเขียนบันทึกสร้างสรรค์
เว็บไซต์ของเรา youngawakening.org/write4life/

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

อีเมล์ youngawakening@gmail.com เพจเฟสบุ๊ค facebook.com/khianpianchiwit เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๑๓๓ ๙๙๖๘

 

campyoungtammawannasilp