คอลัมน์ “ไ ก ด์ โ ล ก จิ ต”

ข้อสะกิดใจ บทเรียนสะกดความคิด

จากครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์
ผู้สอนหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” และ “เขียนภาวนา”