ความหลังครั้งยุวชนสยาม

เรื่องราวในช่วงเวลาแห่งวัยหนุ่มสาวกำลังตื่นตัวกับสายลมแห่งการปฏิวัติที่เดินทางไกลข้ามดินแดน เป็นเหตุการณ์ในช่วงเยาว์วัยของนักกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดชีวิต ผู้เป็นทั้งนักเรียนนักกิจกรรม ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดท่านอาจารย์พุทธทาส นักเขียน นักแปล ครูผู้สอนภาวะผู้นำที่แท้และการพัฒนากระบวนการสอนเพื่อบ่มเพาะความเป็นมนุษย์