ข้อดี คุณสมบัติ และคุณธรรม ของมนุษย์

สำหรับการใช้ประกอบการอบรม “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์”

และหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

ความเชื่อมั่น ใจเป็นกลาง ความร่าเริง ความเมตตา
ความกล้าหาญ ความสงบ สมาธิจดจ่อ ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ปัญญา ความซื่อสัตย์ ความเป็นระเบียบ ความเอื้ออาทร
ความยุติธรรม การควบคุมตนเอง ความแน่วแน่ ความกล้าแสดงออก
ความโอบอ้อมอารี ความสงบ ความกรุณา การให้อภัย
ความมุ่งมั่น ความเป็นผู้ให้คำปรึกษา ความรับผิดชอบ ความเคารพ
ความอดทน ความพากเพียร วิจารณญาณที่ดี ความกตัญญูรู้คุณ
ความเป็นผู้รู้เชื่อฟัง การมองในแง่ดี ความใจเย็น การไม่ยึดติดผลลัพธ์
การทำสมาธิภาวนา ความกล้าเสี่ยง การใคร่ครวญ ความพึงพอใจ
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความซื่อสัตย์ การคิดถึงคนอื่น ความเป็นคนจริง
การไม่ติดคนอื่น อดทน ความเป็นผู้นำ ความพอเพียง
ความภักดี การมีมารยาท ความเป็นมิตร ความจริงใจ
การรู้จักยับยั้งชั่งใจ ความซื่อสัตย์ การปรับตัว ความร่วมมือร่วมใจ
ความแน่วแน่ เอาใจใส่ ความมีชั้นเชิง ความมุ่งมั่น
การรู้จักพัฒนาตัวเอง ความน่าเชื่อถือ ความสุภาพ ความรอบคอบ
ความมีสัมมาคารวะ ความอ่อนโยน ความรักแผ่นดินเกิด มองการณ์ไกล
ความอุตสาหะ ความว่านอนสอนง่าย การเคารพตัวเอง การหมั่นสวดมนต์และทำสมาธิ
ความทะเยอทะยาน ความใจกว้าง การยืนหยัด การรักความสะอาด
ความเด็ดขาด ความอดทน ความคิดริเริ่ม ความเสียสละ
ความหนักแน่นมั่นคง ความสามัคคี การมีศรัทธา ความกระตือรือร้น