สื่อวิดีโอแนะนำ เขียนภาวนา

คลิปบรรยายเนื้อหาพื้นฐานการเขียนภาวนา และบันทึกจากผู้เรียนที่ได้ฝึกเขียนภาวนาในการอบรม สำหรับผู้สนใจในคุณประโยชน์ของการเขียนภาวนาและศิษย์เก่าที่ต้องการทบทวนเนื้อหา โดยการเขียนภาวนาเป็นการเขียนบันทึกเพื่อเจริญสติ และเป็นการทำสมาธิผ่านการเขียนและการกำหนดลมหายใจ เพื่อรู้ละวางกิเลสและอัตตาตัวตน

ความรู้พื้นฐาน เขียนภาวนา

รู้จักเขียนภาวนา

๓ ระดับการเขียนภาวนา

การเริ่มต้นคือทุกสิ่ง

ความกลัวกับการเขียน

ความอยากและความยึด

อ่านบันทึก เขียนภาวนาของผู้เรียน

"มีความอยากเกิดขึ้นมากมายในใจฉัน" | บันทึกผู้เรียน

ฉันพลัดพรากเพื่อเรียนรู้ | บันทึกผู้เรียน

เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง ประตูบานอื่นจะเปิดออก | บันทึกผู้เรียน

ปัญหาอยู่ที่เราแก้มัดตัวเองไม่ได้ | บันทึกผู้เรียน

เมื่อเรามอบความรักให้แก่ตนเอง เราจะตั้งต้นมองหาสิ่งที่ดีให้แก่ตัวเรา | บันทึกผู้เรียน

ฉันผ่อนปรนกับตัวเอง | บันทึกผู้เรียน

ที่ผ่านมาฉันใช้ชีวิตเหมือนการเขียนทั่วๆ ไป | บันทึกผู้เรียน