รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วม “ห้องเรียน วิถีครู” รุ่นที่ ๕

รายชื่อต่อไปนี้คือผู้ที่ทางโครงการได้รับใบสมัครและพิจารณาให้สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โดยจะยังไม่ใช่รายชื่อที่เป็นที่สิ้นสุด

(อัพเดต 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.40 น.)

 ชื่อนามสกุลอาชีพ/ตำแหน่ง
รอบพิเศษศุภธิดาธรรมสุทธิวัฒน์ครูสอนภาษาไทย
รอบพิเศษวัชรีโพธิ์กลางครู
 พิชัยห่านสุวรรณดำรง
วิทยากรและที่ปรึกษา
รอบพิเศษหฤทนาถหาญทรงคามิน
ครูสาระวิชาภาษาจีน
รอบพิเศษทิพย์วารีสายแก้วครูผู้สอนแนะแนว
รอบพิเศษกุศลบวรรัตนบุญญา
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 วริษฐาขอประเสริฐ
นักวาดภาพประกอบ
รอบพิเศษกัญญาอัศวลาภ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รอบพิเศษเอื้ออารีวงษ์สวัสดิ์ครูสุขศึกษา
 คณบดีศรีวรารักษ์
ทำกิจการเพื่อสังคม
 นลินธรสกุลชัยวาณิชย์พนักงานบริษัท
 ณภัคอรปุณยภาภัสสรอาจารย์
 อารียาพันธุ์สุริยานนท์อิสระ
 นาฏวดีสุทธิสมบูรณ์
เตรียมตัวศึกษาต่อ (เคยเป็นครูสอนเปียโน)
 เนตรนภาเต็มใจ
ครูโรงเรียนเอกชน (ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน)
 อนุตรจิตต์บรรพลิตานนท์
ธุรกิจส่วนตัวและโค้ช
 อภิชาติทองสุกแสง
พนักงานเอกชน (วิศวกร)
 ปริญญ์สิริโรจนเนืองนิตย์ผู้สอบบัญชี
 สุพัตรากวีธนกุลอิสระ